W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

List prof. Janusza Kapuśniaka do Społeczności Uczelni w związku z kandydowaniem na funkcję Rektora

 List prof. dr. hab. Janusza Kapuśniaka do Społeczności Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie  w związku z kandydowaniem na funkcję Rektora na kadencję 2024-2028


prof- Janusz Kapuśniak

Droga Społeczności Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie!
Drodzy Nauczyciele Akademiccy i Pracownicy Administracji!
Drodzy Doktoranci i Studenci!
Drodzy Przyjaciele i Partnerzy Uniwersytetu!
 
            Na wstępie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Osobom, które obdarzyły mnie ogromnym zaufaniem i zgłosiły do Uczelnianej Komisji Wyborczej moją kandydaturę w wyborach Rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2024-2028. W dniu 15 stycznia br. złożyłem oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję Rektora, przedkładając Komisji dodatkowo oświadczenie, iż na dzień rozpoczęcia kadencji spełniam wszystkie kryteria określone w art. 20 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Rozpoczęcie procesu wyborczego w Uczelni jest bardzo ważnym wydarzeniem dla każdego Członka Społeczności Uniwersytetu. Od tego momentu każdy z Państwa będzie mógł mieć wpływ na to jak będzie funkcjonował Nasz Uniwersytet przez najbliższe 4 lata, przez kogo i w jaki sposób będzie zarządzany. To niezwykle ważny dzień dla mnie osobiście. Czuję ogromną dumę i odpowiedzialność. 

W tym miejscu chciałem bardzo krótko przedstawić swoją osobę. Kiedy w 1992 roku przyjechałem do Częstochowy, aby podjąć studia na kierunku chemia w Wyższej Szkole Pedagogicznej nie mogłem ani przypuszczać, ani zakładać, że zwiąże się z tym miejscem na kolejne 32 lata, a tym bardziej myśleć o tym, że kiedyś będę ubiegał się o funkcję Rektora. Wiedziałem jedno, że warto ciężko pracować, angażować się we wszystkie obszary działalności Uczelni, wyznaczać sobie ambitne cele i uczciwą, rzetelną oraz systematyczną pracą je osiągać. Już w okresie studiów aktywnie działałem w Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego, przez pewien czas pełniąc funkcję jej przewodniczącego. Po studiach podjąłem zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej i pracuję w mojej Alma Mater nieprzerwanie od 27 lat, będąc zatrudniony kolejno na stanowiskach starszego technika, asystenta, adiunkta, profesora Uczelni i profesora. W tym czasie jednakowo silnie angażowałem się w działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Uczelni: jestem autorem lub współautorem 86 artykułów naukowych, 5 monografii naukowych i 220 doniesień konferencyjnych; wygłosiłem 19 wykładów plenarnych na konferencjach zagranicznych i krajowych; byłem członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych 15 konferencji krajowych lub międzynarodowych; uczestniczyłem w pracach 16 zespołów badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej, kierując 6 z nich; jestem członkiem 13 międzynarodowych lub krajowych organizacji i towarzystw naukowych; odbyłem łącznie 21 długo- lub krótkoterminowych staży zagranicznych i krajowych; jestem członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych 8 czasopism naukowych; intensywnie współpracuję z przemysłem, czego wyrazem jest współautorstwo 7 patentów, 4 wdrożone technologie, 12 ekspertyz opracowanych na zamówienie przedsiębiorstw. W ciągu 27 lat pracy dydaktycznej opracowałem autorskie programy nauczania 20 przedmiotów dla kierunków dietetyka, żywienie człowieka i dietetyka,  biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz turystyka i rekreacja; byłem promotorem 67 prac magisterskich i 37 prac licencjackich; pełniłem/pełnię funkcję promotora w 2 zakończonych i 3 otwartych postępowaniach doktorskich; byłem recenzentem 9 prac doktorskich i recenzentem w 6 postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego; aktywnie działałem w komisjach dydaktycznych związanych z Krajową Ramą Kwalifikacji (KRK), a następnie Polską Ramą Kwalifikacji (PRK); trzykrotnie byłem opiekunem studiów realizowanych według indywidualnego planu i programu nauczania; kilkukrotnie pełniłem funkcję opiekuna praktyk i staży absolwenckich, jak również opiekuna stażystów z uczelni zagranicznych m.in. z Włoch, Portugalii i Chorwacji. Moja działalność organizacyjna związana jest z licznymi pracami na rzecz macierzystej Uczelni, gdzie nieprzerwanie od 2002 r. pełnię funkcje kierownicze i aktywnie uczestniczę w pracach ciał kolegialnych. Pełniłem funkcje: Kierownika Zakładu Chemii Ogólnej, Kierownika Katedry Biochemii i Technologii Bioproduktów,  Kierownika Zakładu Dietetyki i Badań Żywności, Dyrektora Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (2016-2020, 2020-2024). Uczestniczyłem w pracach ciał kolegialnych jako: członek Senatu (3 kadencje), członek Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (5 kadencji); członek Kolegium Dziekańskiego Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych (2020-2024); członek Rady Instytutu Chemii i Ochrony Środowiska (2 kadencje), członek Rady Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii (3 kadencje); członek Kolegium Elektorów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (4 kadencje); członek Uczelnianego Kolegium Elektorów (3 kadencje). W kadencji 2020-2024 przewodniczę Radzie Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia i pełnię funkcję przewodniczącego Rady ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej. Za swoją działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną byłem wielokrotnie nagradzany, m.in. otrzymując 3-krotnie Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Śląską Nagrodę Naukową. 

Szanowni Państwo,

Długoletnie zaangażowanie w pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną pozwoliło mi bardzo dokładnie poznać każdy z obszarów działalności Uczelni, ale przede wszystkim zdobyć doświadczenie, tak niezbędne w pracy z Ludźmi. Nauczyłem się współpracy, pracy w zespole, kierowania zespołem, a co najważniejsze zdobyłem umiejętności niezbędne dobremu liderowi: dawanie przykładu, dzielenie się swoją wizją, etyczne postępowanie, umiejętność podejmowania trudnych decyzji, obdarzanie swoich pracowników zaufaniem, wsłuchiwanie się w głos i potrzeby innych, skuteczne komunikowanie się, docenianie i premiowanie osiągnięć oraz inspirowanie i motywowanie. Te umiejętności wykorzystywałem skutecznie w działaniach na rzecz Uniwersytetu. Ostatnie lata to czas wręcz niebywałych osiągnięć Uczelni. To okres dynamicznego rozwoju naukowego i działalności artystycznej, czego niepodważalnym dowodem jest znakomity wynik ewaluacji dyscyplin naukowych i artystycznych, przeprowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki, a w konsekwencji uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora w 13 dyscyplinach naukowych i artystycznych. To uzyskanie statusu uniwersytetu „klasycznego” po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych Ustawą 2.0, co zostało potwierdzone zmianą nazwy Uczelni na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. To uzyskanie statusu Uniwersytetu Europejskiego w ramach sojuszu COLOURS skupiającego poza UJD uczelnie z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Szwecji, Chorwacji, Łotwy, Macedonii Północnej oraz Ukrainy (partner stowarzyszony). To przyjęcie Uczelni do grona sygnatariuszy Magna Charta Universitatum, a zarazem potwierdzenie przez UJD, że jest gotowa przestrzegać fundamentalnych zasad, na których powinna opierać się misja uniwersytetów na całym świecie. To przyjęcie Uczelni do European University Association (EUA). To wreszcie dynamiczny rozwój oferty kierunków studiów, ciągłe poszerzanie oferty dyscyplin, w ramach których doktoranci mogą odbywać kształcenie w Szkole Doktorskiej, rozwój umiędzynarodowienia, intensywny rozwój infrastruktury dydaktycznej i badawczej, widoczna poprawa warunków studiowania, coraz szersza i bardziej efektywna współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz realizacja trzeciej misji uczelni. Jestem dumny, że przez dwie kolejne kadencje mogłem być częścią zespołu rektorsko-kanclerskiego, który te zmiany inicjował i koordynował ich wdrażanie przy aktywnym udziale całej Społeczności naszego Uniwersytetu.

Chciałbym dzisiaj u progu kampanii wyborczej zaproponować Państwu współautorstwo publikacji, którą zatytułowałbym „Uniwersytet Jana Długosza – Nasz Uniwersytet Przyszłości”. Do napisania tej publikacji potrzebni jesteście Wy wszyscy – Pracownicy, Doktoranci, Studenci i Absolwenci. Dlaczego? Bo UJD to My…w nas siła. Dzisiaj proponuję streszczenie i słowa kluczowe. Kiedy myślę jaki powinien być Uniwersytet – Nasz Uniwersytet przychodzą mi do głowy takie słowa jak: prestiż, duma, odpowiedzialność, idee, zobowiązanie, Człowiek, misja, szacunek, kreatywność, bezpieczeństwo, budowanie, łączenie, postęp, innowacje, dialog, życzliwość, zrozumienie, współpraca. Wypełnijmy tę publikację treścią, tak aby za 4 lata można było napisać podsumowanie, w którym będziemy mogli potwierdzić, że pracujemy i studiujemy w Uniwersytecie tradycyjnym, a jednocześnie nowoczesnym, Uniwersytecie otwartym i przyjaznym, Uniwersytecie umiędzynarodowionym, Uniwersytecie innowacyjnym, Uniwersytecie interdyscyplinarnym, Uniwersytecie współpracy i dialogu, Uniwersytecie transparentnym, Uniwersytecie nowocześnie zarządzanym. 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze pełną transparentność realizowanych działań, jak i hołdując zasadzie wspólnego budowania przyszłości Uniwersytetu już dzisiaj chciałem przedstawić Państwu proponowany przeze mnie skład zespołu prorektorskiego, z którym chciałbym się podjąć budowania Naszego Uniwersytetu Przyszłości. W przypadku obdarzenia mnie kredytem zaufania i poparcia mojej kandydatury przez Senat Uczelni, Radę Uczelni i członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach na Rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na kadencję 2024-2028 zamierzam zaproponować pełnienie funkcji:

- prorektora ds. współpracy i umiędzynarodowienia – dr. hab. inż. Marcinowi Sosnowskiemu, prof. UJD (dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych),

- prorektora ds. nauki i badań naukowych – dr. hab. Bogusławowi Przyworze, prof. UJD (dyscyplina: nauki prawne, Wydział Prawa i Ekonomii),

- prorektora ds. organizacji i rozwoju – dr. hab. Barbarze Kowalskiej, prof. UJD (dyscyplina: historia, Wydział Humanistyczny),

- prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich – dr. hab. Jakubowi Jakubowskiemu, prof. UJD (dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki, Wydział Sztuki),

- prorektora ds. medycznych i nauk o zdrowiu – prof. dr. hab. n.med. dr. h.c. multi Aleksandrowi Sieroniowi (dyscyplina: nauki medyczne, Collegium Medicum im. dr. Władysława Biegańskiego).

 

Niebawem zaprezentujemy Państwu pełny program wyborczy na kadencję 2024-2028. 

Zapraszam Państwa do kampanii dialogu, zrozumienia, życzliwości, ale przede wszystkim troski o lepsze jutro, o jeszcze lepszy Nasz Uniwersytet Przyszłości!

 

Z wyrazami szacunku

Janusz Kapuśniak

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 16 stycznia 2024