Uniwersytet ogłasza konkurs na tekst i melodię Hymnu Uczelni


Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs na opracowanie Hymnu Uczelni. Konkurs ma charakter otwarty. Oznacza to, że jest adresowany do wszystkich, którym bliska jest wiedza o Uczelni i potrafią to wyrazić słowami i melodią. Hymn będzie wzmacniał poczucie wspólnoty i przynależności. Utwór będzie prezentowany podczas najważniejszych uroczystości i wydarzeń uniwersyteckich.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wcześniej niepublikowane i nienagradzane teksty oraz towarzysząca im muzyka. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i/lub grupowo.

Prace konkursowe należy złożyć w zaklejonej kopercie wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz opatrzyć podpisem: „Konkurs na Hymn Uczelni”. Organizatorzy oczekują na zgłoszenia do 16 października 2023 r. do godziny 12.00. Powinny one zostać złożone w Kancelarii Ogólnej UJD (ul. Waszyngtona 4/8).

Wszelkie szczegóły zawarte zostały w:

Regulaminie konkursowym

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursowego

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursowego

Zapraszamy!