Dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD otrzymała Odznakę Honorową Primus in Agendo


Odznaka Honorowa Primus in Agendo jest nadawana przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom, instytucjom lub organizacjom jako wyraz uznania dla nowatorskiej, wartościowej, rzetelnej i zaangażowanej pracy na rzecz osób, rodzin, społeczności lub polityki społecznej. Odznakę tę dnia 9 września 2022 roku na X Jubileuszowym Zlocie Asystentów Rodziny otrzymała dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych za działania na rzecz polityki rodzinnej.

Dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD prowadzi badania i działania dotyczące rozwoju systemu wsparcia rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem asystentury rodziny. W latach 2009 - 2016 opracowała model metodycznego działania zawodu asystenta rodziny, który daje jego pracy wymiar wspierający i profilaktyczny oraz tym samym odróżnia jego postępowanie od działań innych zawodów pomocowych i interwencyjnych. Jest autorką 9 książek i ponad stu artykułów, głównie dotyczących metodyki pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną. Opracowała podręcznik „Asystentura rodziny – rekomendacje metodyczne i organizacyjne” (Wyd. MRiPS, Warszawa 2016), zawierający wytyczne dotyczące realizacji tej formy wsparcia rodziny dla gmin w całym kraju. Jest współautorką standardów pracy asystenta rodziny w ramach wdrażania zarówno ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak i ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „za życiem”. Opracowała również wskazówki dla asystentów rodziny do pracy w czasie pandemii. Wyniki jej badań i rekomendacje metodyczne dotyczące pracy asystenta rodziny są popularyzowane w Polsce i za granicą (m.in. monografie: „Metodyka działania asystenta rodziny”, Wyd. Śląsk, Katowice 2010; „Refleksyjna edukacja metodycznego działania w pracy socjalno-wychowawczej”, Wyd. AJD, Częstochowa 2017, „«ПІДТРИМУЮЧИ ІНТЕГРУЄМО. Методичні матеріали для керівників програм по впровадженню соціальних проектів з супроводу та підтримки родини, інтеграції та розвитку громад в неурядових та державних організаціях»”. Видавництво «ЛОГОС», Львів 2019, „The profession of a family assistant in Poland”, Wyd. Difin, Warszawa 2022).

Dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD w latach 2019-2021 współpracowała jako ekspert wiodący z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie tworzenia modelu, jego wdrażania i oceny rezultatów w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto była członkiem grupy ekspertów opracowujących ogólnopolską koncepcję deinstytucjonalizacji w obszarze dziecko, młodzież i rodzina.

Od 2021 roku dr hab. Izabela Krasiejko, prof. UJD jest ekspertem - doradcą społecznym w Narodowej Radzie ds. Społecznych, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski. Bierze m.in. udział w ewaluacji działania Centrów Usług Społecznych. Dla Kancelarii opracowała rekomendacje dotyczące realizacji asystentury rodziny w CUS. Jest prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny. Współpracuje również z otoczeniem społecznym przy tworzeniu Lokalnego Koszyka Usług dla miasta Częstochowy oraz w zakresie popularyzacji nauki na konferencjach dla specjalistów pracujących z rodziną z dziećmi.

Więcej zdjęć znajduje się na oficjalnym profilu Facebook Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Gratulujemy wyróżnienia dr hab. Izabeli Krasiejko, prof. UJD i życzymy kolejnych sukcesów!