Zasady postępowania w przypadkach bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia


Zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, w tym w razie wypadku lub awarii na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Ogólne zasady postępowania
1. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z pomieszczeń uczelni lub wyposażenia technicznego Rektor wprowadza zakaz korzystania z nich oraz nakazuje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.
2. Pomieszczenie lub wyposażenie techniczne, o którym mowa w pkt 1, może zostać ponownie dopuszczone do użytku po stwierdzeniu usunięcia zagrożenia.
3. Rektor może czasowo zawiesić zajęcia lub zarządzić czasowe zamknięcie Uczelni lub jej jednostki organizacyjnej w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników lub studentów.
4. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia podczas korzystania z pomieszczeń danej jednostki organizacyjnej lub jej wyposażenia technicznego, kierownik danej jednostki wprowadza zakaz korzystania z nich oraz zleca i nadzoruje usunięcie stwierdzonego zagrożenia.
5. Jeżeli stan zagrożenia dla zdrowia lub życia powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć, osoby prowadzące zajęcia niezwłocznie przerywają prowadzenie tych zajęć. W razie konieczności należy opuścić zagrożone miejsce zgodnie z planem ewakuacji.
6. W razie wystąpienia na terenie Uczelni bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia należy niezwłocznie poinformować o grożącym niebezpieczeństwie osoby przebywające w rejonie zagrożenia.
7. W przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia na terenie Uczelni należy niezwłocznie zgłaszać informacje o tych zdarzeniach na numer telefonu alarmowego oraz adres poczty elektronicznej Uczelni.

Wykaz kluczowych zagrożeń dla zdrowia lub życia
a. pożar,
b. wypadek,
c. awaria,
d. podejrzana przesyłka niewiadomego pochodzenia,
e. ładunek wybuchowy,
f. katastrofa budowlana,
g. skażenia biologiczne lub chemiczne.

Załącznik do Zarządzenia wewnętrznego Nr R0161/40/2019
Instrukcje postępowania
instrukcja ogólna postępowania na wypadek pożaru – załącznik nr 1
instrukcja ogólna postępowania w razie wypadku – załącznik nr 2
instrukcja ogólna postępowania na wypadek awarii – załącznik nr 3
instrukcja ogólna postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki niewiadomego pochodzenia – załącznik nr 4
instrukcja postępowania w przypadku groźby zdetonowania ładunku wybuchowego – załącznik nr 5
instrukcja ogólna postępowania na wypadek katastrofy budowlanej – załącznik nr 6
instrukcja ogólna postępowania w przypadku zagrożenia skażeniem biologicznym lub chemicznym – załącznik nr 7
formularz zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie – załącznik nr 8