Wynajem powierzchni


Zaproszenie do złożenia oferty

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do składania ofert na najem powierzchni pod instalację automatu sprzedającego typu vendingowego z ciepłymi napojami (kawa, herbata, czekolada itp.) oraz przekąskami, kanapkami i zimnymi napojami (woda gazowana i niegazowana, soki, napoje energetyczne itp.) lub 2 osobnych automatów ( jeden z ciepłymi napojami i jeden z przekąskami i zimnymi napojami).

Powierzchnia przedmiotu najmu to ok. 1m2, która jest zależna od wymiarów urządzenia/urządzeń.
Miejsce przeznaczenia do zainstalowania automatu/automatów to parter budynku UJD przy ul. Zbierskiego2/4.
Termin rozpoczęcia najmu - 01.03.2022r.

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- opłata za media: prąd w formie ryczałtu obliczonego na podstawie iloczynu parametrów urządzenia i ceny energii elektrycznej,
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).

Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania – czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia – trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- koszty ewentualnego montażu liczników pokryje najemca
- wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń najemcy
- w okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, najemcy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie wynajmującego. W tym okresie wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec podwyższeniu:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego odWynajmującego wraz z fakturą

Zainteresowani mogą dokonać oględzin miejsca najmu po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem Obiektu: Sylwia Bednarek tel. 601-626-547.

Oferty można składać do dnia 11.02.2022 na adres mailowy kancelaria@ujd.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pokój 32

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2

Składający ofertę winien przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty (dla podmiotów gospodarczych).


KANCLERZ
mgr inż. Maria Róg


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie posiada w swoich zasobach pomieszczenia przeznaczone do najmu doraźnego. Poniżej przedstawiamy ofertę pomieszczeń, w których mogą być organizowane szkolenia, konferencje, lekcje pokazowe itp.. 

Uniwersytet dysponuje także nowoczesnym obiektem sportowym składającym się z pełnowymiarowej hali sportowej umożliwiającej organizację rozgrywek sportowych na szczeblu krajowym, zarówno w piłce siatkowej, koszykowej jak i halowej piłce nożnej. W obiekcie znajduje się także sala do aerobiku, siłownia oraz sala do tenisa stołowego.

[CENNIK]

[WNIOSEK]