Wymiana osobowa


COVID - 19

 • Komunikat Nr R.021.2.8.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie odwołania imprez i wydarzeń, zawieszenia wymiany międzynarodowej oraz podjęcia innych działań w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w związku z przeciwdziałaniem pojawieniu się i rozprzestrzenianiu koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 tutaj
 • informacje Ministerstwa Edukacji i Nauki tutaj
 • informacje Ministerstwa Spraw Zagranicznych tutaj
 • informacje Komendy Głównej Straży Granicznej:
  wjazd do Polski tutaj
  obostrzenia na polskiej granicy tutajWYJAZDY ZAGRANICZNE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW PRZYJAZDY GOŚCI ZAGRANICZNYCH DO UJD W CZĘSTOCHOWIE
wytyczne i formularze do pobrania


 • Zarządzenie wewnętrzne Nr-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" tutaj

  Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/23/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 marca 2018 r. zmieniające wewnętrzne Nr R-0161/100/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej procedur związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników, doktorantów i studentów oraz przyjmowaniem cudzoziemców w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" tutaj

 • Uchwała Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych tutaj

  Uchwała Nr 10/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr 73/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r.w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr RR 0161/2/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/35/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 października 2008 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr RR-0161/2/2008 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie używania w celach służbowych pojazdów samochodowych niebędących własnością Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. z 2006 r., Nr 190, poz. 1405) pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowychpobierz

WYJAZDY

Obsługę wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów UJD (za wyjątkiem wyjazdów w ramach programu Erasmus+) prowadzi w Dziale Finansowym Specjalista ds. finansowych zajmujący się rozliczaniem wyjazdów zagranicznych (Kasa UJD).

Diety i limity na nocleg w hotelu oraz zasady ich obliczania
pobierz plik *.pdf

Formularze:

Wnioski o wyjazd za granicę (należy drukować dwustronnie) w zależności od kraju

INFORMACJA DLA PRZYGOTOWUJĄCYCH WNIOSEK O WYJAZD ZA GRANICĘ, W SZCZEGÓLNOŚCI SKIEROWANIE ZA GRANICĘ tutaj

1. wniosek o wyjazd do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

dokument word     albo    formularz word

2. wniosek o wyjazd do tzw. państwa trzeciego, w sprawie którego Komisja Europejska wydała decyzje dotyczące transferu i ochrony danych osobowych: Andora, Argentyna, Guernsey, Izrael, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj, Wyspa Man, Wyspy Owcze - wykaz może ulegać zmianie; aktualny wykaz znajduje się tutaj

dokument word    albo    formularz word 

3. wniosek o wyjazd do tzw. państwa trzeciego, w sprawie którego Komisja Europejska nie wydała decyzji dotyczących transferu i ochrony danych: np. Białoruś, Chiny, Indie, Japonia, Kanada (z wyjątkami), Macedonia, Ukraina, USA (z wyjątkami) itd.

dokument word    albo    formularz word


Rozliczenie zaliczki na wyjazd służbowy za granicę

Refundacja kosztów wyjazdu służbowego za granicę

Oświadczenie pracownika

Sprawozdanie merytoryczne z wyjazdu służbowego za granicę

wersja word
wersja pdf


PRZYJAZDY

Czynności związane z zapraszaniem gości zagranicznych do UJD prowadzi Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.


Formularze:

Wniosek o przyjęcie cudzoziemca (proszę drukować DWUSTRONNIE)
wersja word

Oświadczenie do wniosku o przyjęcie cudzoziemca (wypełnia cudzoziemiec)
wersja word

Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku profesora (wypełnia jednostka zatrudniająca cudzoziemca)

wersja word
wersja pdf

Oświadczenie o nieposiadaniu obywatelstwa polskiego (wypełnia cudzoziemiec)

wersja word
wersja pdf

Sprawozdanie merytoryczne z pobytu cudzoziemca
wersja word - UJD
wersja pdf - AJDWYMIANA STUDENCKA

  na podstawie umów bilateralnych

Wykaz ośrodków partnerskich - tutaj


Staże studentów (3 m-ce)

Informacje - tutaj


Studia wspólne z uczelniami zagranicznymi (podwójny dyplom)

informacje - Dział Spraw Studenckich

procedury i formularze

tel.: 34 37 84 122/123/124

e-mail: dss@ujd.edu.pl