„Uniwersytet dla Ziemi” – nasi pracownicy badają wodę w całym regionie


Pracownicy Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie we współpracy z Parkiem Technologicznym Ekoenergia – Woda – Bezpieczeństwo, działającego w ramach spółki Ekoenergia Silesia S.A. w Katowicach, realizują badania naukowe, które wpisują się w działania Uczelni pn. „Uniwersytet dla Ziemi”.

Ideą Parku jest zrzeszanie podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego m.in. bezpieczeństwo hydrologiczne rezerw i ujęć wody pitnej oraz edukację mieszkańców w celu poprawy ich świadomości proekologicznej.

Pierwsze z zadań badawczych realizowanych przez dr. hab. Rajmunda Michalskiego oraz dr Joannę Kończyk (- pracowników UJD), dotyczyło oceny jakości wód powierzchniowych stanowiących rezerwuary wody pitnej dla Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (GPW) w Katowicach ,w oparciu o jakościową i ilościową analizę stężeń wybranych substancji nieorganicznych (kationy i aniony nieorganiczne, w tym chloranowe(VII) oraz metale i metaloidy) i organicznych (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i substancje ropopochodne) w aspekcie ich zmienności czasowej i przestrzennej.

Obszar Górnego Śląska jest najbardziej zanieczyszczonym obszarem w Polsce. Specyficzna działalność przemysłowa związana z eksploatacją i przeróbką złóż naturalnych, silna urbanizacja terenu i związany z tym zintensyfikowany transport spowodowały poważne niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym. Zanieczyszczenie powietrza, gleb i wód środowiskowych mają bezpośrednie przełożenie na jakość życia i zdrowie mieszkańców tych terenów, dlatego też należy regularnie monitorować ich ilość w poszczególnych elementach środowiska. Wybrane zbiorniki wód powierzchniowych Górnego Śląska stanowią rezerwuary ujęć wody przeznaczonej do spożycia przez jego mieszkańców. Czystość chemiczna wód w tych zbiornikach zapewnia bezpieczeństwo dostaw wody pitnej dostarczanej przez GPW. Celem realizowanego projektu była analiza jakości wód w pięciu zbiornikach – rezerwuarach ujęć wody w trzech aspektach:

1.zmienności stężeń metali i metaloidów w badanych wodach;

2.wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na jakość badanych wód;

3.obecności jonów chloranowych(VII) jako nowych zanieczyszczeń zagrażających zdrowiu ludzi.

Z wynikami tych badań można zapoznać się na stronie: https://parkwoda.pl/prace-badawcze

Obecnie realizowany jest kolejny projekt mający na celu analizę poziomu stężeń metali ciężkich w wodach powierzchniowych zlokalizowanych na obszarze ujęć wody pitnej dla miasta Częstochowy i gmin ościennych.

opr. dr Joanna Kończyk (Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych)