Rady Dyscyplin


PRZEWODNICZĄCY RAD DYSCYPLIN
Prof. dr hab. Tadeusz Srogosz Historia
Prof. dr hab. Elżbieta Hurnik Literaturoznawstwo
Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna Językoznawstwo
Dr hab. Adam Olech Filozofia
Prof. dr hab. Marian Grzybowski Nauki Prawne
Prof. dr hab. Andrzej Ciupiński Nauki o Bezpieczeństwie
Dr hab. Jarosław Jagieła
Pedagogika
Prof. dr hab. Józef Langfort Nauki o Kulturze Fizycznej
Prof. dr hab. Jacek Filipecki Nauki Fizyczne
Prof. dr hab. Józef Drabowicz Nauki Chemiczne
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Nauki o Zdrowiu
dr hab. Włodzimierz Karankiewicz Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
Prof. dr hab. Jerzy Swoboda Sztuki Muzyczne
Dr hab. inż. Jarosław Krzywański Nauki Techniczne
Prof. dr hab. Yurij Povstenko Matematyka i Informatyka
Dr hab. Janusz Kapuśniak Technologia Żywności i Żywienia