PROMMiędzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2018 roku – marzec 2021 roku.

Budżet projektu wynosi 66 646 516,20 złotych, z czego 56 169 683,85 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.


PROM w UJD

I edycja programu - w okresie 1.10.2018-30.09.2019 zrealizowano 70 mobilności, w tym 46 wyjazdów za granicę i 24 przyjazdy do UJD.

II edycja programu - w okresie 1.10.2019-31.09.2021 zaplanowano 86 mobilności, w tym 48 wyjazdów za granicę i 38 przyjazdów do UJD.

ulotka informacyjnaINFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

Komunikat Nr R021.2.35.2020 Rektora UJD w sprawie wprowadzenia 3 poziomu zabezpieczeń wg. Systemu zabezpieczeń COVID – 19

System zabezpieczeń COVID - 19 w UJD

WAŻNE: „mobilność zagraniczna jest co do zasady wstrzymana i możliwa wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody Rektora.” O szczegóły zapytaj swojego koordynatora – kontakt poniżej.


MATERIAŁY

II edycja programu 

Regulamin

Zasady naboru

Podczas rekrutacji do projektu przestrzegane są zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zwalczania społecznego wykluczenia i dyskryminacji oraz solidarności międzypokoleniowej. Zasady te wynikają z naczelnych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej i znajdują odzwierciedlenie zarówno w przepisach krajowych, jak też w prawie Wspólnotowym. Głównymi kryteriami rekrutacji są potencjał naukowy aplikowanych wniosków oraz zasadność wyboru działania i docelowego ośrodka goszczącego, a nie wiek, płeć, pochodzenie, przekonania, poglądy, czy orientacja seksualna kandydatów. Celem zwalczania stereotypu płci, dokładamy wszelkich starań, żeby w projekcie wzięli udział zarówno mężczyźni jak i kobiety.

ulotka informacyjna


DOKUMENTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Doktoranci i pracownicy UJD proszeni są o wypełnianie wzorów z nr 1. Proszę drukować dwustronnie, w kolorze!


Szczegółowe informacje nt. zagranicznej mobilności znajdują się w zakładce https://www.ujd.edu.pl/articles/view/wymiana-osobowaKONTAKT

Skontaktuj się ze swoim koordynatorem:

- Wydział Humanistyczny & Szkoła Doktorska (historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo) – mobilność pracowników i doktorantów -     dr Tomasz Ładoń t.ladon@ujd.edu.pl

- Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych & Szkoła Doktorska (chemia, fizyka) – mobilność pracowników i doktorantów –     
dr Kamila Kapuśniak k.kapusniak@ujd.edu.pl

- Szkoła Doktorska (sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) – mobilność pracowników i doktorantów oraz koordynacja projektu na poziomie uczelnianym – mgr Bartłomiej Kowalik b.kowalik@ujd.edu.pl, mgr Magdalena Gawrońska m.gawronska@ujd.edu.pl

ulotka informacyjna