Program projakościowy


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność badawczą i naukową

Zarządzenie w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczyciela akademickiego za działalność badawczą i naukową w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku 2022 ukaże się w drugiej połowie bieżącego roku.

Szczegółowe informacje: Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, mgr Justyna Skrońska - j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 343784131


Dodatki motywacyjne dla nauczycieli akademickich za działalność dydaktyczną

Informujemy, że zgodnie ze zmienionym w lutym br. Regulaminem wynagradzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie nauczyciele akademiccy mogą ubiegać się od tego roku o dodatek motywacyjny za działalność dydaktyczną lub organizacyjną.
Dodatek motywacyjny może być przyznany za uruchomienie kierunku studiów o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Uczelni, studiów podyplomowych lub innych form kształcenia ustawicznego, pozyskanie projektu o charakterze dydaktycznym lub organizacyjnym finansowanego ze źródeł zewnętrznych, a także za prowadzenie innych form działalności dydaktycznej i organizacyjnej o szczególnym znaczeniu dla realizacji misji i strategii Uczelni, m.in. autorstwo skryptu, podręcznika lub monografii o dużym wpływie na współczesną dydaktykę, potwierdzonym np. obecnością publikacji w programach zajęć prowadzonych w innych uczelniach lub uznaniem środowiska akademickiego.

Szczegóły określa Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.43.2021Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 21 kwietnia 2021r.w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego za działalność dydaktyczną lub organizacyjną dla nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1850/zarzadzenie-nr-r-021-1-43-2021Premie uznaniowe dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim może być przyznana premia uznaniowa. Premia uznaniowa może przysługiwać pracownikowi wykonującemu dodatkowe zadania:
1) które są szczególnie ważne dla interesu uczelni i których wykonanie związane jest z dużą odpowiedzialnością osobistą pracownika,
2) które wynikają z nowych regulacji prawnych uczelnianych i pozauczelnianych,
3) w realizacji których wykazuje się kreatywnością oraz innowacyjnością,
4) których wykonanie wiąże się z dużym zaangażowaniem i wysoką kulturą osobistą w budowaniu pozytywnych relacji wewnątrz i na zewnątrz uczelni,
5) które polegają na merytorycznym udziale w komisjach rektorskich, senackich, wydziałowych, dziekańskich i innych powołanych przez Rektora.
Szczegółowe zasady dotyczące przyznawania premii uznaniowej dla pracownika niebędącego nauczycielem akademickim reguluje zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.25.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania premii uznaniowej dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Wniosek o przyznanie premii uznaniowej wraz z zarządzeniem znajduje się tutaj http://bip.ujd.edu.pl/zarzadzenie/1801/zarzadzenie-nr-r-021-1-25-2021

W roku 2020 premia uznaniowa została przyznana 82 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi na kwotę 77.530 zł.