Polska Rama Kwalifikacji


POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1), sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Polska Rama Kwalifikacji służy do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji według poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji. Więcej na stronie ZSK

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie PRK

Wytyczne do dostosowaniaprogramów studiów od roku akademickiego 2019/2020

uchwała nr 46/2019; uchwała nr 66/2019

Wytyczne do studiów podyplomowych prowadzonych od roku akademickiego 2019/2020

uchwała nr 92/2019/

Przydatne linki:

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

PKA

Poradnik użytkownika PRK