Polityka jakości


Celem polityki jakości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie oraz osiąganie jak najlepszych standardów w edukacji studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych, przy równoczesnym przestrzeganiu i propagowaniu fundamentalnych wartości akademickich oraz budowaniu prestiżu naukowo-edukacyjnego Uniwersytetu w mieście i regionie.

Polityka jakości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzona w oparciu o misję i strategię rozwoju Uniwersytetu we wszystkich obszarach określonych jako strategiczne dla działalności i funkcjonowania Uczelni. Politykę jakości Uniwersytetu tworzą również odpowiednie uchwały Senatu, w tym uchwała w sprawie Systemu Jakości Kształcenia, oraz zarządzenia Rektora normujące procedury doskonalenia jakości kształcenia.
Po roku działalności uczelni jako Uniwersytetu przymiotnikowego podjęto prace nad strukturą uczelni i dalszym doskonaleniem jakości kształcenia. W wyniku prac związanych z wdrażaniem Ustawy „ Konstytucja dla nauki” i zmianami związanymi z ogłoszoną nową listą dyscyplin podjęto następujące decyzje:
• zmieniono strukturę uczelni z 4 wydziałów na 6 wydziałów dostosowując je do dziedzin i dyscyplin, które reprezentują pracownicy i kierunki studiów prowadzonych w Uniwersytecie;
• podjęto prace nad analizą dotychczasowego Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia polegające na dostosowaniu go do nowej struktury ale też weryfikacji i poprawy skuteczności dotychczasowych narzędzi monitorujących jakość kształcenia na uczelni.
Ogólnouczelniana kultura jakości podlega stałej ewaluacji i jest realizowana przez:
- wykorzystywanie metod służących zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia;
- uaktualnianie oferty edukacyjnej, rozwijanie różnych form kształcenia oraz popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie;
- prowadzenie badań naukowych na jak najwyższym poziomie;
- aktywizację działalności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej pracowników i jednostek;
- łączenie wysokiego poziomu badań naukowych z jakością kształcenia;
- rozwijanie uczciwych i opartych na wzajemnym szacunku relacji między członkami społeczności akademickiej;
- współpracę z interesariuszami zewnętrznymi i upowszechnianie w otoczeniu społeczno-gospodarczym wiedzy o uczelnianej kulturze jakości;
- budowanie prestiżu Uniwersytetu w mieście i regionie;
- stałe udoskonalanie jakości kształcenia poprzez analizę obecnego systemu i korzystanie z dobrych praktyk w zakresie podnoszenia jakości kształcenia.
Polityka jakości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest realizowana i doskonalona przez całą społeczność akademicką, nauczycieli, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych i pracowników administracji, przy uwzględnieniu polityki jakości.


Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska