Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania


Celem powołania Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania jest wdrożenie systemowych działań o charakterze prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służących zapewnieniu równego traktowania na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

- udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy,

- przeciwdziałanie wystąpieniu zdarzeń naruszającym zasady równego traktowania studentów, doktorantów i pracowników UJD,

- promowanie postaw zapewniających równe traktowanie studentów, doktorantów i pracowników UJD. 

                                                                                                                              

- Informacja o wynikach przeprowadzonej ankietyPolityka antymobbing-owa i antydyskryminacyjna Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie


Podstawowe informacje na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce można uzyskać na poniższych stronach:

- Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Ministerstwo Edukacji i Nauki


Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania:

dr Joanna Górna

adres: Wydział Nauk Społecznych (Katedra Badań nad Edukacją)

Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

Kontakt:

mail: j.gorna@ujd.edu.pl

dyżury: czwartek 14.30-15.30, p.35

tel. 34 3478-208 (w czasie dyżurów)