O Uczelni


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie powstał z przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. To doniosłe dla całego środowiska akademickiego wydarzenie miało miejsce 1 czerwca 2018 roku.

Dzieje Uczelni sięgają 1971 roku. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. W 1974 roku przekształcono ją w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Pracownicy Uniwersytetu, którzy pamiętają to historyczne dla Częstochowy
i regionu wydarzenie, podkreślają, iż powołanie w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej miało ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. Mówiło się wtedy wręcz o precedensie, gdyż w ówczesnych czasach znacznie chętniej powoływano do życia uczelnie o technicznym profilu kształcenia. Pierwsze dyplomy ukończenia pedagogicznych studiów zawodowych absolwenci otrzymali w 1973 roku. Natomiast pierwsze dyplomy magisterskie zostały wydane przez władze WSP w 1977 roku. Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii Uczelni była zmiana nazwy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie, która nastąpiła 1 października 2004 roku.

Początki Uczelni były skromne. Rozpoczęła działalność z dwoma wydziałami: Matematyczno-Przyrodniczym i Pedagogicznym. W 1974 roku kadrę WSP stanowiło 90 pracowników naukowo-dydaktycznych. W gronie tym znajdowało się 12 docentów i 10 doktorów. Przez blisko 50 lat istnienia Uczelnia znacznie się rozwinęła i urosła w siłę. Obecnie składa się z sześciu wydziałów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Prawa i Ekonomii, Nauk o Zdrowiu i Sztuki.
W struktury UJD zalicza się także jednostki międzywydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Prawdziwą skarbnicą Uczelni jest Biblioteka Uniwersytecka. Jej zbiory składają się z ponad 355 tysięcy pozycji. Wśród nich znajdują się książki, czasopisma, dokumenty oraz inne jednostki zaliczane do zbiorów specjalnych. Pracownicy Biblioteki prowadzą szeroką działalność mającą na celu popularyzację czytelnictwa. Odbywają się m.in. wystawy poświęcone zagadnieniom związanym z regionem, jego historią i kulturą.

W rok akademicki 2021/2022 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie wszedł z blisko 50 kierunkami kształcenia (oferując studia I i II stopnia, studia jednolite magisterskie, w tym również studia inżynierskie). Uczelnia oferuje również kształcenie w Szkole Doktorskiej w dyscyplinach: chemia, fizyka, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Uniwersytet uzyskał 25 października 2021 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Uczelnia ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Trwają starania o uzyskanie praw do nadawania kolejnych stopni doktora. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie proponuje kandydatom i studentom blisko 35 studiów podyplomowych oraz liczne kursy i szkolenia.

O sile Uczelni świadczy jej kadra. W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zatrudnia ponad 650 osób. W gronie tym znajduje się ok. 440 nauczycieli akademickich. 165 osób zaliczanych jest do grupy samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych. Wśród nich znajduje się grupa 50 osób, które szczycą się dyplomami profesora tytularnego.

Z myślą o studentach oraz młodzieży i mieszkańcach regionu częstochowskiego powstało przy Uczelni Planetarium. Obiekt wyposażony jest w najnowocześniejszą na świecie aparaturę umożliwiającą różnorodne prezentacje. Oferta jednostki obejmuje kilka programów poświęconych kosmosowi i zjawiskom przyrodniczym.

Ważnym elementem postrzegania i klasyfikacji każdej uczelni jest prowadzona przez Uniwersytet współpraca zagraniczna. W tym przypadku nasza Uczelnia może szczycić się bogatym dorobkiem. Do tej pory zostały zawarte umowy dotyczące współpracy z ośrodkami naukowymi z kilkunastu państw. Efektem jest wymiana kadry, studentów i doktorantów. Realizowane są umowy bilateralne, wspólnie finansowane są badania naukowe.

Uczelnia podnosi jakość kształcenia. Wyposaża studentów - przyszłych absolwentów - w umiejętności umożliwiające znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.Studenci mają szansę m.in. skorzystania z bezpłatnej nauki języków obcych (w tym tzw. języków rzadkich), mogą studiować na kierunkach dualnych (realizowanych we współpracy z pracodawcami) lub usprawnić swój proces kształcenia, wykorzystując najnowsze metody, np. tutoring czy on-line.


Poczet rektorów Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 

Lp.

od

do

Imię i nazwisko

specjalność

1.

1971

1977

doc. dr Marian Jakubowski

pedagogika

2.

1977

1980

prof. dr hab. Janusz Sztumski

pedagogika

3.

1980

1984

prof. dr hab. Włodzimierz Brzezin

rachunkowość

4.

1984

1990

prof. dr hab. Edward Polanowski

historia literatury

5.

1990

1996

prof. dr hab. Józef Świątek

fizyka

6.

1996

2002

prof. dr hab. Ryszard Szwed

historia

7.

2002

2008

prof. dr hab. Janusz Berdowski

fizyka

8.

2008

2016

dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. AJD

fizyka

9.

2016

2024

prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska

literaturoznawstwo