Konferencje naukowe w UJD


INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW

Podstawa prawna

  • Zarządzenie Nr R-0161/22/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
  • Zarządzenie Nr R-0161/03/2013 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr R-0161/22/2012 w sprawie zasad organizowania konferencji naukowych tutaj
  • Zarządzenie Nr R-0161/14/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zasad finansowania wykładów gości zaproszonych - tutaj

Formularze

  • Wykaz konferencji planowanych i zrealizowanych tutaj
  • Wniosek o zorganizowanie konferencji naukowej / Sprawozdanie z realizacji konferencji naukowej tutaj
  • Upoważnienie dla organizatora tutaj


WYKAZ KONFERENCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2020
przez jednostki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

(wraz z danymi kontaktowymi organizatora)
wykaz konferencji ogólny tutaj


Tytuł: Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Organizator: Katedra Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Katedra Prawa Konstytucyjnego i Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego
Czas i miejsce: 17-18 października 2019 - Zakopane

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru głównych obszarów badawczych, jakie będą przedmiotem obrad konferencji:
• procedura tworzenia prawa vs rzeczywistość
• poziom systemu tworzenia prawa (jakość aktów normatywnych, sposoby ich podejmowania i ogłaszania, niespójność przepisów prawa, nowelizacje aktów prawnych itp.)
• lobby ustawodawcze
• ustawodawca w procesie tworzenia prawa (kompetencje, kultura prawna, transparentność podejmowanych działań prawodawczych)
• udział społeczeństwa w procesie tworzenia prawa
• inflacja prawa
• legal transplants w prawodawstwie
• wzajemne oddziaływanie na siebie gałęzi prawa publicznego
• transfery metod działania/narzędzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa publicznego
• problematyka prywatyzacji prawa publicznego i publicyzacji prawa prywatnego.


Tytuł: Mezinárodní konference sportu, zdraví a tělesné výchovy 2018
Organizator: Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii / Department of Physical Education and Sport University of Jan Evangelista Purkyně
Czas i miejsce: 25-26 październik 2018 r. międzynarodowy

Konferencja przeznaczona jest dla naukowców, trenerów, nauczycieli, fizjoterapeutów i innych osób zainteresowanych sportem i edukacją. Wydarzenie wzbogaci uczestników o nową wiedzę i wyniki badań w następujących obszarach: Wyniki sportowe i trening, Biomechanika sportu, Aktualne trendy w wychowaniu fizycznym, Sport i zdrowie


Tytuł: Zrozumieć fundamentalizm
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czas i miejsce: przełom listopada i grudnia 2018

Celem konferencji jest szeroka, interdyscyplinarna dyskusja nad fenomenem fundamentalizmu zarówno w jego współczesnym wymiarze jak i w ujęciu historycznym. Problematyka konferencji obejmować będzie różne konteksty znaczeń fundamentalizmu (polityczne i geopolityczne, kulturowe, psychologiczne i historyczne) z uwzględnieniem jego odmian (religijny fundamentalizm na gruncie różnych tradycji) i poziomów upolitycznienia. Zasadniczym powodem podjęcia się problematyki fundamentalizmu są dzisiejsze wydarzenia związane z ideologią i działaniami ruchów o charakterze radykalnym, szum medialny wokół islamu i islamofobii a przede wszystkim potrzeba wypracowania podstaw do zrozumienia fundamentalizmu.


Tytuł: Polsko-ukraińska konferencja naukowa Rola komunikacji społecznej w integracji europejskiej. Funkcje mass mediów
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Czas i miejsce: listopad 2018

Konferencja ma charakter cykliczny. Będzie to drugie spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z Polski i Ukrainy. Dotyczy zagadnień związanych z integracją Ukrainy z Europą a szczególną rolę w tym procesie odgrywa komunikacja społeczna. Celem konferencji jest egzemplifikacja doświadczeń strony polskiej i ukraińskiej związanych z funkcjami jakie pełnią mass media w Polsce i Ukrainie. Znaczenie mediów w kreowaniu wizerunku, ma szczególne znaczenie w przypadku narodu, który dąży do integracji z państwami Unii Europejskiej w kontekście działań asymetrycznych i hybrydowych. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy naukowców z wiodących ośrodków akademickich nie tylko Ukrainy i Polski, ale też praktyków: dziennikarzy, specjalistów od marketingu politycznego i PR- u z innych krajów europejskich.


Tytuł: II Ogólnopolska konferencja naukowa Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. Ewolucja bezpieczeństwa w latach 1918-2018
Organizator: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Bezpieczeństwa Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Katedra Bezpieczeństwa Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Czas i miejsce: druga połowa października 2018, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Wydział Filologiczno-Historyczny UJD, ul. Zbierskiego 2/4, Częstochowa

Konferencja ma charakter cykliczny. Celem tegorocznej edycji jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Przedstawiony zostanie proces ewolucji bezpieczeństwa od tego okresu do chwili obecnej, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych. W programie konferencji określono główne obszary tematyczne: I. Polityczno-militarny wymiar bezpieczeństwa narodowego; II. Kulturowy i gospodarczy wymiar bezpieczeństwa narodowego; III. Polska w architekturze bezpieczeństwa międzynarodowego. Wśród zagadnień szczegółowych poruszanych w ramach konferencji proponujemy: Mobilizacja i gotowość obronna; Polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego; Systemy bezpieczeństwa narodowego; Bezpieczeństwo informacyjne; Technologie wojskowe; Wyścig zbrojeń; Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego; System bezpieczeństwa narodowego; Bezpieczeństwo regionalne; Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego; Edukacja dla bezpieczeństwa; Kulturowy wymiar bezpieczeństwa; Gospodarczy wymiar bezpieczeństwa; Infrastruktura krytyczna państwa; Przemysł zbrojeniowy RP.


Tytuł: Śmiech w literaturze :) Transfer - Przekład - Recepcja (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)
Instytut Filologii Obcych
czas i miejsce: 18-19 października 2018r. w Częstochowie międzynarodowy

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji wypowiedzi o silnej funkcji ludycznej (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujące we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych. Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie ŚMIECHU w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych: • Transfer śmiechu między kulturami (kultura polska, niemiecka, austriacka, szwajcarska) • Czy śmiech jest pojęciem globalnym? Czy istnieją dla śmiechu granice kulturowe? • Różne form śmiechu (komizm, sarkazm, ironia, dowcip, poczucie humoru) w perspektywie porównawczej • Tropy śmiechu i sposoby jego przekładu • Czy śmiech istnieje ponad płcią? Czy śmiech łączy czy dzieli? Wyzwalająca i niszcząca siła śmiechu. • Śmiech między pokoleniami – odmienne i tożsame formy ekspresji śmiechu • Znaczenia śmiechu radosnego, triumfującego, sardonicznego, drwiącego, pogardliwego, transgresyjnego, histerycznego, szalonego, groźnego, stłumionego. • Czy mądrości ze śmiechem do twarzy? Przestrzeń śmiechu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej). Przedstawione propozycje nie wykluczają innych ujęć ŚMIECHU w literaturze i kulturze. Językiem konferencji jest język polski i niemiecki.


Tytuł: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy
Organizator: Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Teorii Filozofii i Prawa Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedra Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego
czas i miejsce: 18-19 października 2018 roku, Wrocław

Link do strony konferencji: http://www.sefpa.ajd.czest.pl/pl/witamy/
Kontakt: konferencja.sfpa@ajd.czest.pl


Tytuł: Pamięć – zapominanie – niepamięć. Konteksty filozoficzne.
Organizator: Instytut Filozofii
czas i miejsce: 27-28.09.2018 krajowy

W dniach 27–28 września 2018 roku w Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie odbędzie się konferencja filozoficzna, której temat brzmi: „Pamięć – zapomnienie/zapominanie – niepamięć. Konteksty filozoficzne”. Tezy, wokół których będą się koncentrować obrady, są następujące: (1) Pamięć w zagadnieniach gnozeologicznych; (2) Pamięć jako jedno z centrum refleksji nad jednostką; (3) Pamięć w roli spoiwa społecznego; (4) Pamięć kulturowa; (5) Wojna o przeszłość. Historia zinstytucjonalizowana verus pamięć świadków (6) Modi pamięci.

Konferencja pt. „Pamięć – zapomnienie/zapominanie – niepamięć. Konteksty filozoficzne” poświęcona jest zagadnieniom poznawczym, egzystencjalnym i społecznym człowieka, wiązanym z fenomenem pamięci. W świetle współczesnych badań na plan pierwszy wysuwa się nurt badań kognitywistycznych (filozoficzne teorie umysłu i koncepcje sztucznej inteligencji). Następne kwestie dotyczą traktowania pamięci jako jednego z centrum refleksji nad jednostką (relacja tożsamość - pamięć, miejsca wspólne refleksji antropologicznej i egzystencjalnej nad człowiekiem, analiza temporalna ludzkiego bycia). Dalsze zagadnienia to pamięć w roli spoiwa społecznego (pamięć i jej interpretacja, pamięć zbiorowa, społeczne ramy pamięci). Odrębny to problem pamięci kulturowej (jeden z podstawowych wyznaczników funkcjonowania społeczeństw). Proponowaną refleksję ma zamykać swoista „wojna o przeszłość” (opozycja historii zinstytucjonalizowanej względem pamięci świadków) oraz zagadnienie modi pamięci (jej elementy procesualne: zapamiętywanie, przypominanie, zapominanie i przemienianie zapamiętanego).


Tytuł: XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Między wolnością a konformizmem – 100-lecie polskiej pedagogiki w odrodzonym państwie".
Organizator: Zakład Podstaw Pedagogiki (Instytut Pedagogiki)
czas i miejsce: 21-22 września 2018 r., gmach główny UJD w Częstochowie

Konferencja ma charakter cykliczny. Będzie to już 13 spotkanie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych z kraju i zagranicy związanych z naukami o wychowaniu, poświęcone historycznym i współczesnym zagadnieniom edukacji.
Celem konferencji jest próba zwartościowania dorobku polskiej pedagogiki na przestrzeni ostatnich 100 lat oraz ukazanie jej w kontekście rozwoju nauk o wychowaniu w krajach sąsiednich. Tego typu próbom sprzyja przypadająca w roku 2018 okrągła rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
Udział w konferencji zapowiedzieli naukowcy ze Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Bośni i Hercegowiny oraz przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich w kraju, m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i innych.


Tytuł: II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej <<Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy>> <
Organizator: Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku
Czas i miejsce: 10-12 września 2018 r.- Złoty Potok k/Częstochowy międzynarodowy, cykliczna

II Międzynarodowy Kongres Naukowy Historyków Kultury Fizycznej <<Historia Kultury Fizycznej i Sportu Narodów Europy>> jest organizowany przez: Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii (IWFTiF) (Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.) przy współorganizacji Wydziału Wychowania Fizycznego
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku. Idea Kongresu to upowszechnienie wiedzy w dziedzinie historii kultury fizycznej i turystyki. Uczestnicy Kongresu przedstawią wyniki badań w zakresie dziejów tych dziedzin. Zaprezentują dokonania europejskich ośrodków badawczych historii kultury fizycznej i turystyki. Przedmiotem Kongresu będzie także wymiana doświadczeń, w celu podjęcia inicjatyw wspólnych przedsięwzięć naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów słowiańskich. Kongres posiada charakter cykliczny – I Kongres był organizowany przez Wydział Wychowania Fizycznego Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku 18 – 20 września 2017 r. Organizacja Kongresu ma na celu upowszechnienie wiedzy, wymianę doświadczeń naukowych w dziedzinie historii kultury fizycznej, sportu i turystyki w krajach europejskich, stworzenie przestrzeni do komunikacji międzynarodowej do wymiany doświadczeń w zakresie wychowania fizycznego, sportu i turystyki poprzez: ukazanie stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo – Wschodniej (XIX i XX w.); określenie czynników rozwoju kultury fizycznej i sportu w krajach europejskich; wytyczenie kierunków wspólnych badań z zagranicznymi i polskimi ośrodkami naukowymi w zakresie poznania dziedzictwa przeszłości w obszarze wychowania fizycznego i sportu i turystyki; upowszechnienie wiedzy poprzez publikacje prac naukowych; Przewiduje się uczestników z ośrodków naukowych z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy.


Tytuł: V Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Górskie Filozofowanie”. Kim jesteś, człowieku XXI wieku? Współczesne koncepcje antropologiczne.
Organizator: Instytut Filozofii, Studenckie Koło Naukowe Filozofów
Czas i miejsce: 29.06-1.07.2018 krajowy

Tematem przewodnim tegorocznej, piątej już edycji konferencji z cyklu „Górskie Filozofowanie”, będzie temat: Kim jesteś - człowieku XXI wieku? Oprócz patronatu naukowego Instytutu Filozofii UJD im. Jana Długosza, tegorocznej konferencji patronują: Fundacja Marka Kamińskiego, Centrum Dialogu Międzykulturowego w Częstochowie oraz Prezydent Miasta Częstochowa Krzysztof Matyjaszczyk. Termin konferencji: 29. VI – 1. VII 2018. Miejsce konferencji: Schronisko PTTK na Turbaczu w Gorcach.


Tytuł: 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "PEDAGOGICAL AND SOCIAL ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND PHYSICAL THERAPY"<
Organizator: The Ministry of Education and Science of Ukraine Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko, University Ukraine. Academy of Jan Dlugosz in Czestochowa, Poland The Catholic University of Ruzomberok, Slovakia. University Of Hradec Králové, Czech Republic. The State University Of Physical Education And Sport, Republica Moldova.
Czas i miejsce: 02-03.05.2018r. Kamieniec Podolski Ukraina międzynarodowy, cykliczna

Międzynarodowa konferencja naukowa:”1st International Scientific Conference “ Pedagogical and Social Aspects of Physical Education and Physical Therapy” przygotowana została z myślą o wymianie doświadczeń pomiędzy zaproszonymi ośrodkami naukowymi w zakresie społecznych i pedagogicznych aspektów aktywności fizycznej i sportu oraz fizjoterapii. Wychowanie fizyczne i sport ma przecież niezwykłe znaczenie w wymiarze społecznym i indywidualnym bowiem wpływa bezpośrednio na kondycję fizyczną, społeczną a przede wszystkim psychiczną nie tylko młodego pokolenia, buduje także zdrowotność naszego społeczeństwa i wzmacnia nawyki aktywności ruchowej, poprawia zdrowotność naszego całego społeczeństwa w każdym przedziale wiekowym. Konferencja będzie odbywać się cyklicznie w krajach członkowskich organizatorów. Jednocześnie organizatorzy są otwarci na nowe ośrodki naukowe chcące brać udział w tym projekcie naukowym. Głównym pomysłodawcą tego wielonarodowego projektu jest dr hab. Arkadiusz Marzec prof. UJD. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ukrainy, Słowacji, Mołdawii i Polski.


Tytuł: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pt. Aktywność fizyczna i zdrowie w ujęciu interdyscyplinarnym
Orgainizator: Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Czasopismo Physical Activity Review, Częstochowska Akademia Taekwon-do
Czas i miejsce: 11 maja 2018 r. Częstochowa międzynarodowy, cykliczna

Celem konferencji było zaproszenie naukowców i studentów do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń na temat znaczenia aktywności fizycznej i zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z aktywnością fizyczną, poprawą jakością życia oraz działalnością prozdrowotną człowieka.


Tytuł: II Międzynarodowa Konferencja Jakość życia i aktywność fizyczna
Organizator: Uniwersytet Łesi Ukrainki w Łucku, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Czas i miejsce: 21-23 maja 2018 r. (baza obozu praktyk „HART” (w. Świtiaź, rejon Szacki, obwód Wołyński) międzynarodowy, cykliczna

Celem konferencji było zaproszenie naukowców do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń na temat znaczenia aktywności fizycznej w poprawie jakości życia ludzkiego. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z jakością życia, działalnością prozdrowotną, kulturą fizyczną, fizjologiczne, psychologiczne, społeczne i biochemiczne aspekty funkcjonowania człowieka.


Tytuł: Filozofować po polsku. Źródłowość języka - uniwersalizm zagadnień II.
Organizator: Instytutu Filozofii, Zakład Historii Filozofii
Czas i miejsce: 08.05.2018 krajowy

W dniu 8. maja 2018 roku odbyła się w Instytucie Filozofii kolejna konferencja z cyklu konferencji zatytułowanych „Filozofować po polsku. Źródłowość języka – uniwersalizm zagadnień”, której inicjatorką i zarazem współorganizatorką była Prof. AJD Wiesława Sajdek. W konferencji wzięły udział dwadzieścia trzy osoby, które reprezentowały osiem polskich ośrodków akademickich. Pośród prelegentów było dziesięciu profesorów, była duża grupa doktorów, doktoranci oraz dwoje studentów. Szeroka formuła konferencji pozwalała także – oprócz jej tytułowej problematyki - przedstawić osiągnięcia oraz trudności związane z przekładami filozoficznych tekstów na język polski.


Tytuł: Oblicza współczesnych ideologii.
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Filozofów, Instytut Filozofii
Czas i miejsce: 19-20.04.2018 krajowy

Celem konferencji było przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu dotyczącego różnych odmian współczesnych ideologii. Nawiązując do poprzedniej edycji konferencji z serii „Oblicza”, konferencja skierowana była nie tylko do filozofów, ale także reprezentantów innych nauk (zwłaszcza socjologów, politologów, historyków, literaturoznawców), tak by refleksja filozoficzna nad fenomenem pojęcia ideologii została oparta na solidnych badaniach podstawowych, a jednocześnie obejmowała jak najszerszy horyzont poznawczy. Podczas konferencji referaty zaprezentowało 25. uczestników, reprezentujących łącznie 7. uznanych ośrodków naukowych (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Szczeciński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)."


Tytuł: IV Międzynarodowa Konferencja naukowa Sport Rekreacyjny, Zdrowie, Jakość Życia
Organizator: Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu P. J. Šafárika w Košiciach, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
Czas i miejsce: 12–13 kwietnia 2018 r. – Koszyce ZREALIZOWANA międzynarodowy, cykliczna

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Sport, Rekreacja, Zdrowie i Jakość Życia” odbyła się w dniach 12 – 13.04. 2018 r. w Koszycach (Słowacja) w ramach Umowy o współpracy pomiędzy UJD (Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie) a Uniwersytetem im. P. J. Šafárika w Koszycach (Słowacja) na lata 2015 – 2019.
Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych związanych z realizacją badań dotyczących obszaru nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu w szczególności w zakresie zdrowia, stylu życia, diagnozy uczestnictwa w sporcie i rekreacji, fizjologicznych aspektów wysiłku fizycznego i dziejów kultury fizycznej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń w zakresie sportu i rekreacji w kontekście zdrowia i jakości życia, wymiany poglądów specjalistów zajmujących się wpływem sportu i rekreacji na życie jednostek oraz całego społeczeństwa. Tematyka prezentowanych wystąpień i posterów ukazała znaczenie rekreacji fizycznej i racjonalnego żywienia w życiu współczesnego człowieka. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy. W ramach dyskusji określono stanu badań naukowych z zakresu zdrowia, sportu rekreacyjnego i jakości życia w krajach Europy Środkowej.
Podjęto dyskusję na temat wspólnych badań polsko-słowackich i polsko-ukraińskich nad sportem rekreacyjnym, wpływem i rolą aktywności fizycznej na zdrowie oraz jakością życia.
Dokonano oceny stanu badań w zakresie dziejów kultury fizycznej w Europie Środkowo-Wschodniej, wskazano na obszary w których istnieje możliwość podjęcia wspólnych badań, z ośrodkami zagranicznymi.


Tytuł: Applications of Algebra in Logic and Computer Science XXII. (Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce XXII).
Organizator: Instytut Filozofii, Zakład Logiki, Metodologii i Epistemologii
Czas i miejsce: 05-11.03.2018 międzynarodowy

W dniach 05-11.03.2018 w Zakopanem odbyła się XXII edycja konferencji Applications of Algebra in Logic and Computer Science organizowana przez Zakład Logiki, Metodologii i Epistemologii Instytutu Filozofii. W konferencji wzięło udział 46 uczestników, w tym 10 reprezentujących ośrodki zagraniczne. Uczestnicy reprezentowali 20 różnych ośrodków naukowych, m.in Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Śląski. Zostało wygłoszone 35 odczytów. Głównym celem tej konferencji było ułatwienie wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy naukowców z różnych dziedzin, wykorzystujących w swoich badaniach metody algebraiczne. Spotkania naukowe dały okazję prezentacji własnych wyników, poznania nowych trendów oraz ujednolicenia terminologii i metodologii. Tematyka wygłaszanych wykładów dotyczyła między innymi logiki, kognitywistyki, filozofii nauki oraz ogólnie rozumianej algebry.