Kalendarz grantowy - projekty badawcze i stypendia


OFERTY GRANTÓW I STYPENDIÓW ZAGRANICZNYCH
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, NAUKOWCÓW,
DOKTORANTÓW I STUDENTÓW


Portal mobilnych naukowców EURAXESS

Jeśli szukasz pracy badawczej, w bazie EURAXESS znajdziesz tysiące ogłoszeń z różnych europejskich instytucji, uniwersytetów, instytutów badawczych, a także firm prywatnych.
Baza prowadzona jest w j. angielskim :

wersja europejska

Sieć EURAXESS w wersji polskiej bezpłatnie udziela praktycznych informacji związanych
z zatrudnianiem i pobytem zagranicznych naukowców w Polsce. Ponadto badaczom z Polski, którzy planują wzbogacić ścieżkę swojej kariery o wymiar międzynarodowy,
udziela informacji na temat grantów i stypendiów zagranicznych:

wersja polskaPORTAL Granty na badania

PORTAL Moje stypendiumMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje ogólne

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje między innymi następujące programy (przykłady):

 1. INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ - wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji
 2. GRANTY NA GRANTY - wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki
 3. NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI - szereg działań, które mają ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom - pomóc w rozwoju kariery we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Program ma też upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie
 4. MOBILNOŚĆ PLUS - umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki
 5. DIALOG - wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej
 6. PREMIA NA HORYZONCIE - udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom

Harmonogram projektów i inicjatyw tutajNarodowe Centrum Nauki

Informacje ogólne


Narodowe Centrum Nauki organizuje między innymi następujące konkursy (przykłady):

 1. OPUS – konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
 2. PRELUDIUM – konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora
 3. SONATA – konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora
 4. SONATA BIS - konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 5. HARMONIA– konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych
 6. MAESTRO – konkurs na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
 7. SYMFONIA - konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce
 8. ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie
 9. FUGA - staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
 10. TANGO - w ramach wspólnego przedsięwzięcia dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych, realizowany przez NCBR i NCN, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań
  podstawowych, a możliwym zastosowaniem tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej
 11. UWERTURA - konkurs na staże w zespołach naukowych realizujących badania ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w ramach Fellowship to visit ERC grantee; program, realizowany wspólnie z ERC, będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy starają się lub będą się starać o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Jest to propozycja dla naukowców prowadzących projekty badawcze o wysokim potencjale naukowym, mająca na celu zwiększenie wskaźnika sukcesu polskich naukowców ubiegających się o granty ERC
 12. MINIATURA - na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych
 13. POLONEZ - konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy


Harmonogram konkursów tutaj

Wyszukiwarka projektów realizowanych i zrealizowanych tutaj

Podstawa prawna


 • Ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 615) tutaj z pózniejszymi zmianami: Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 249) tutaj TEKST JEDNOLITY z 2015 r. tutaj
 • Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich z dnia 14 września 2017 r. tutaj
 • Katalog kosztów niekwalifikowalnych i kwalifikowalnych tutaj


Informacje dodatkowe


 • Wyniki konkursów tutaj
 • Dane Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza niezbędne do wypełniania wniosku w części Wnioskodawca tutaj
 • nowość! Zmiany w warunkach konkursów OPUS i PRELUDIUM - wrzesień 2017 tutaj
 • Harmonogram konkursów przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki (uwzględniający zmiany) - tutaj
 • Aktualnie otwarte konkursy - tutaj
 • Najczęściej zadawane pytania FAQ - tutaj
 • Wykaz pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców - tutaj
 • Koordynatorzy dyscyplin - tutaj
 • Podział przychodów własnych w AJD - fragment Uchwały Nr 113/2016 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie samofinansowania wydziałów oraz ustalenia zasad gospodarki finansowej uczelni tutaj


 • Generator wniosków - tutaj
 • wzór umowy poufności dostępny w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą
 • wzór umowy konsorcjum dostępny w Dziale Nauki i Współpracy z ZagranicąFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Harmonogram konkursów tutaj
Fundacja Lanckorońskich

Termin składania wniosków - 15 stycznia każdego roku

Informacje ogólne

Fundacja Lanckorońskich bezpośrednio finansuje projekty zgodne z jej celami, jak i również wspiera badania zagraniczne poprzez udzielanie stypendiów. Wnioski mające na celu pokrycie wydatków związanych z stypendiami należy kierować do Polskiej Akademii Umiejętności, która w sposób kompleksowy zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z stypendiami. W związku z powyższym, Polska Akademia Umiejętności jest również instytucją odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyznawania stypendiów oraz ich rozdysponowanie. Przedmiotowe stypendia corocznie rozdziela Komisja przy Polskiej Akademii Umiejętności, w skład której wchodzą także przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK).

Należy podkreślić, iż Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty, które nie mają charakteru badawczego, natomiast wypełniają jej cele – m.in. wydawnictwa źródłowe, monografie, wydawnictwa pokonferencyjne, zagraniczne kwerendy archiwalne czy publikacje będące przewodnikami po rozpoznanych i powielonych zasobach archiwalnych. Ponadto, Fundacja może być współorganizatorem sympozjów naukowych oraz wystaw.

Formularze

 • Wniosek i procedura tutaj


Polska Akademia Umiejętności