In memoriam


- dr Hanna Wiśniewska-Śliwińska

26 stycznia 2021 roku zmarła Hanna Wiśniewska-Śliwińska. Była wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracowała na Wydziale Nauk Społecznych, w którego rozwój wniosła znaczne zasługi. Zostanie zapamiętana jako wspaniały wychowawca i ceniony pedagog wielu pokoleń absolwentów Uczelni.

- Tomasz China

24 stycznia 2021 zmarł Tomasz China. W Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie pracował w latach 1998-2003. Pełnił obowiązki pracownika obsługi.

- dr Ewa Repelewicz

23 stycznia 2021 roku zmarła dr Ewy Repelewicz. Pani doktor była wieloletnim nauczycielem akademickim Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Była zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych. W pamięci pracowników, studentów i absolwentów zostanie zapamiętania jako osoba niezwykle życzliwie nastawiona do spraw innych, ceniony wychowawca akademicki zawsze oddany sprawom Uczelni.

- prof. Jerzy Filip Sztuka

20 grudnia 2020 roku zmarł prof. Jerzy Filip Sztuka. Profesor był wieloletnim pracownikiem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (jeszcze w okresie, gdy Uczelnia nosiła nazwę Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie - współorganizował ówczesny Wydział Wychowania Artystycznego). Społeczność akademicka zapamięta go jako wybitnego artystę, autora licznych prac oraz wychowawcę wielu pokoleń nauczycieli, instruktorów i artystów. Profesor Specjalizował się w reklamie wizualnej, projektowaniu graficznym, wzornictwie przemysłowym i kształtowaniu przestrzeni. W zbiorach Uczelni pozostały jego prace. Przez wiele lat brał regularnie udział w wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych m.in. w Biennale Internazionale Dantesca w Ravennie, Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes w Barcelonie i Madrycie. Swoje prace artystyczne prezentował na blisko 40 wystawach indywidualnych i ponad 260 zbiorowych.

- Adam Śmigiel

24 września 2020 roku zmarł ppłk. Adam Śmigiel. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w okresie od 1 października 1983 roku do 18 kwietnia 1988 roku. Był kierownikiem szkolenia wojskowego w Uczelni.

- Marian Kowal

3 września 2020 roku zmarł Marian Kowal. Był wieloletnim pracownikiem Uczelni - pracował od 19 września 1983 roku (zatrudniony Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie) do 3 września 2020 roku  (w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie). Pełnił obowiązki pracownika Działu Techniczno-Remontowego.

- Prof. dr hab. Norbert Honsza

16 lipca 2020 roku w wieku 87 lat zmarł prof. dr hab. Norbert Honsza, znakomity germanista, historyk literatury, kulturoznawca, człowiek o ogromnej życzliwości i otwartości. Większość swego życia zawodowego poświęcił pracy na Uniwersytecie Wrocławskim, był również blisko związany z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie (pracował w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a następnie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - w okresie od 1 października 1994 do 30 czerwca 2006 roku), gdzie przez kilkanaście lat prowadził wykłady i seminaria dla studentów filologii germańskiej. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako Mistrz i wspaniały dydaktyk.

- Ks. prałat prof. dr hab. Jan Związek

8 lipca 2020 roku zmarł ks. prałat prof. dr hab. Jan Związek. Ksiądz profesor pracował w Uczelni w latach 2003-2015 na Wydziale Filologiczno-Historycznym, a także na Wydziale Nauk Społecznych (w Zakładzie Prawa Administracji i Historii Administracji). Wychował szeroką rzeszę historyków, prawników, absolwentów administracji oraz wielu innych profesji. Grono to stanowi kilkanaście osób ze stopniem doktora oraz setki osób, które dzięki jego pracy uzyskało dyplom magistra. Do tego dorobku należy doliczyć liczne recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich i wydawniczych. Prowadzone przez profesora badania naukowe koncentrowały się wokół biogramów duchownych oraz historii kościoła, w tym co zasługuje na szczególne podkreślenie, przeszłości kościoła częstochowskiego. Był autorem łącznie kilkuset publikacji.

- Mgr Aleksander Gogulski

26 lutego 2020 roku zmarł mgr Aleksander Gogulski. W Uczelni pracował w latach 1983 – 2006, pełniąc przez ten okres funkcję dyrektora administracyjnego – Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a następnie po jej przekształceniu, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczestniczył w licznych inwestycjach, które prowadziła Uczelnia powiększając swoją bazę lokalową. W tym okresie Szkoła uzyskała prawa do budynku przy ul. Waszyngtona 4/8, powstał budynek B-1 przy al. Armii Krajowej 13/15 oraz Magazyn Książek Biblioteki Głównej. Mgr Aleksander Gogulski był zaangażowany m.in. w tworzenie nowych jednostek Uczelni oraz jej prawa wewnętrznego. Był członkiem Senatu.

- Mgr Jadwiga Gut

23 grudnia 2019 roku zmarła mgr Jadwiga Gut. Była pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie od 1 września 1975 roku do 30 września 2002 roku. Pracowała na stanowisku wykładowcy i starszego wykładowcy w Zakładzie Psychologii.

- Dr Anna Kwiatkowska

22 grudnia 2019 roku zmarła dr Anna Kwiatkowska. Była związana z Uczelnią od 1 października 1978 roku do końca września 2006 roku. W latach 90. XX wieku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Fizyki, a następnie prodziekana ds. nauczania i wychowania Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (w latach 2002-2005). Jest autorką licznych publikacji naukowych.

- Prof. dr hab. Iwan Kityk

12 grudnia 2019 roku zmarł prof. dr hab. Iwan Kityk. Był zatrudniony w Instytucie Fizyki Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (od 1 października 1994 roku), a następnie w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (do 30 września 2008 roku). Był cenionym nauczycielem akademickim, wychowawcą i promotorem, a do tego autorem licznych patentów oraz artykułów, które zostały opublikowane w liczących się czasopismach.

- Mgr Ryszard Baranowski

1 grudnia 2019 roku zmarł mgr Ryszard Baranowski. Od października 1982 roku do końca sierpnia 1992 roku był pracownikiem Wydziału Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Pracował jako artysta plastyk, nauczyciel akademicki, dziennikarz. Pełnił funkcję prezesa ZPAP w Częstochowie.

- Dr hab. inż. Janina Ujma

3 listopada 2019 roku zmarła dr hab. inż. Janina Ujma. Od lutego 1997 roku do końca września 2001 roku pracowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, w Instytucie Chemii i Ochrony Środowiska. Jej zainteresowania naukowe obejmowały fizykochemię metali i korozji. Jest autorką licznych artykułów (w czasopismach polskich i zagranicznych), recenzji, skryptów uczelnianych oraz kilku patentów. Została uhonorowana wieloma odznaczeniami. Wśród nich m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (w 1974 roku), Medalem Edukacji Narodowej (w 1981 roku), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (w 1990 roku).

- Dr Stanisław Tkaczyk

28 października 2019 roku zmarł dr Stanisław Tkaczyk. Przez lata był związany z Instytutem Fizyki. Został zatrudniony 15 września 1974 roku (w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie), a na emeryturę przeszedł 27 września 2018 roku (już w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie). Był doskonałym naukowcem i dydaktykiem, z bogatym dorobkiem obejmującym liczne publikacje (również z Listy Filadelfijskiej). Był członkiem Senatu Uczelni, pełnił także m.in. obowiązki prezesa ZNP.

- Ryszard Janusz

27 października 2019 roku zmarł Ryszard Janusz. Pracę rozpoczął w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w październiku 1990 roku. Początkowo pełnił obowiązki pracownika warsztatu technicznego. Następnie był zatrudniony w Domu Studenckim „Skrzat”.

- Dr hab. Stanisław Kołodziejski

10 września 2019 roku zmarł dr hab. Stanisław Kołodziejski. Był pracownikiem Uczelni od października 1996 roku do końca lutego 2018 roku. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w zakresie archeologii historycznej. Pracował w Instytucie Historii. Był autorem licznych publikacji naukowych, promotor, recenzent, współautor podręczników akademickich i skryptów. Prowadził wykopaliska archeologiczne m. in. w ruinach zamku „Ostrężnik” koło Złotego Potoku.

- Janusz Pawiński

9 września 2019 zmarł Janusz Pawiński. Pracę rozpoczął w Wyższej Szkole Pedagogicznej Częstochowie na stanowisku głównego specjalisty ds. organizacji i zarządzania (w lutym 1997 roku). Następnie pełnił obowiązki zastępcy dyrektora ds.ekonomicznych. Współpracę z Uczelnią zakończył we wrześniu 2006 roku.

- Dr Janina Kiełb

27 lipca 2019 roku zmarła dr Janina Kiełb. Była wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracowała na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, (obecnie Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) pełniąc m.in. funkcje: Kierownika Zakładu Metodyki Nauczania Początkowego, Kierownika Zakładu Wczesnej Edukacji Dziecka oraz Kierownika Studiów Podyplomowych Edukacji Zintegrowanej.

- Dr Andrzej Kryza

4 lipca 2019 roku zmarł dr Andrzej Kryza (ur. w 1940 roku we Lwowie). Karierę zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w szkole podstawowej i średniej. Po uzyskaniu tytułu magistra fizyki w Uniwersytecie we Wrocławiu rozpoczął współpracę z częstochowską Wyższą Szkołą Pedagogiczną. Pełniąc obowiązki pracownika naukowo-technicznego był związany z Uczelnią od października 1974 do 30 czerwca 2006 roku. Doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 2002 roku.

   - Dr Leokadia Pacyk

20 marca 2019 roku zmarła dr Leokadia Pacyk, doktor chemii i nauczyciel akademicki. Była jednym z pierwszych zatrudnionych w Uczelni pracowników – od początku września 1971 (w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Częstochowie) do końca września 1994 roku (w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie). W 1978 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Jest autorem wielu publikacji naukowych.

- Dr Zbyszek Jędrzejewski

7 marca 2019 roku zmarł dr Zbyszek Jędrzejewski. Przez wiele lat pracował w Instytucie Filologii Polskiej, w Zakładzie Kulturoznawstwa. Zajmował się historią teatru w naszym mieście. Był też inicjatorem uczczenia działalności artystycznej Iwo Galla w Częstochowie jako dyrektora Teatru Kameralnego (1932-1935). Badał ślady obecności Reduty w regionie częstochowskim.

- Doc. dr Mieczysław Lejman

6 marca 2019 roku zmarł doc. dr Mieczysław Lejman. Naukowiec był wieloletnim nauczycielem akademickim. Pracował na Wydziale Humanistyczno-Pedagogicznym i Wydziale Pedagogicznym. Pełnił m. in. funkcje Prodziekana Wydziału i Kierownika Zakładu Nauczania Początkowego. Był autorem m. in. publikacji książkowych 4 i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (- 1983) i Złotym Krzyżem Zasługi (- 1974). Pożegnaliśmy znakomitego Wykładowcę i Przyjaciela wielu pokoleń młodzieży.

- Doc. dr Natalia Zelichowicz

25 listopada 2018 roku zmarła doc. dr Natalia Zelichowicz. W latach 1971-1991 była zatrudniona w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, a następnie po zmianie nazwy, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika w Zakładzie Chemii Ogólnej, Nieorganicznej i Analitycznej. Wyróżniona m. in. nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz przez Zarząd Główny NOT Srebrną Odznaką Honorową NOT. Jest m.in. autorką publikacji zatytułowanej „Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej dla studentów WSP”.

- Dr hab. Bogdan Snoch

 5 października 2018 roku zmarł dr hab. Bogdan Snoch (ur. 1933 roku w Akwizygranie). Naukowiec był wieloletnim pracownikiem (od 1 września 1978 roku do września 2005 roku) Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a później po zmianie nazwy Uczelni, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przez pracowników i absolwentów został zapamiętany jako historyk, autor podręczników i słowników, lokalny patriota i miłośnik Częstochowy oraz regionu. Czytelnikom i historykom jest znany jako autor „Małej encyklopedii Częstochowy".