Aktualności i komunikaty


Remont pomieszczeń Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą

Informujemy, że na czas remontu w DNWZ nie są obsługiwane telefony wewnętrzne nr 271 i 272.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Komisja Etyki Badań Naukowych - nowy regulamin pracy i nowe wzory wniosków o opinię

Komisja Etyki Badań Naukowych, której Przewodniczącym jest dr hab. n. med. dr n. hum. (filozofia – etyka) Sławomir Letkiewicz, prof. UJD, na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2022 r. znowelizowała Regulamin pracy Komisji oraz wzory wniosków do Komisji (dla nauczycieli akademickich UJD i doktorantów UJD oraz dla studentów/promotorów UJD). Dokumenty dostępne są w portalu pracowniczym.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z ZagranicąWzory arkuszy dla potrzeb oceny w 2026 roku

JM Rektor podpisała Zarządzenie wewnętrzne Nr R.021.1.42.2022 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wzoru Arkusza oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Edytowalne wzory Arkusza dla poszczególnych stanowisk i grup pracowników zamieszczone zostały w portalu pracowniczym.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


22. edycja Nagród Naukowych POLITYKI !

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny skierowany do młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Poprzez akcję prowadzoną na łamach „Polityki” promowany jest wartościowy wzór kariery i osiągnięcia naukowe młodych ludzi nauki w Polsce. Poszukiwane są osoby, które w ciągu ostatniego roku, dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym - może to być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go drogą elektroniczną do 8 czerwca 2022 r. (do północy) na adres: stypendia@polityka.pl

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców, czyli osób do ok. 35. roku życia. Zgłoszenia podlegają ocenie Kapituły, która bierze pod uwagę relację wieku i dorobku naukowego kandydata, więc nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące w pierwszym etapie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1744458,1,zapraszamy-do-22-edycji-nagrod-naukowych.read

Zainteresowani pracownicy proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


PROGRAM DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło program skierowany do naukowców z Ukrainy, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości zatrudnienia w polskich instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań.

Naukowiec powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);

2) przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;

3) w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-03-28-program-specjalny-NCN-dla-Ukrainy

Nabór do programu rozpoczyna się 28 marca 2022 r. i zakończy się w dniu 26.04.2022 (do końca dnia)

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą tel. (34) 378-41-31-32.


Ruszyła VI edycja konkursu MINIATURA w Narodowym Centrum Nauki.

Na stronie Narodowego Centrum Nauki ukazał się komunikat o rozpoczęciu naboru do VI edycji konkursu MINIATURA.
Na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy można otrzymać od 5 000 do 50 000 zł. Osoba składająca wniosek musi mieć stopień naukowy, jednak uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
Szczegółowe informacje można otrzymać pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-01-szosta-edycja-miniatura-otwarta.
Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora OSF w terminie do 31 lipca br. do godz. 16.00.

Zainteresowani pracownicy  proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Subwencja badawczo rozwojowa w ramach środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na rok 2021

W dniu 18 maja 2021 r. JM Rektor podpisała znowelizowane zarządzenie Nr R.021.1.50.2021 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania ś

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kryteria oceny okresowej w 2026 roku dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk

Informujemy o podpisaniu przez JM Rektor Zarządzenia Nr R.021.1.152.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2026 określającego kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk. Dokument dostępny jest w serwisie BIP UJD.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Subwencja badawczo-rozwojowa - zmiany w zasadach publikowania w czasopismach naukowych przez pracowników UJD

Z dniem 1 września 2021 r. obowiązują zmienione zasady kwalifikacji środków finansowych subwencji badawczo-rozwojowej w zakresie działań kwalifikowanych na poziomie rektorskim, w tym open access i submission fee - w zarządzeniu określono minimalną liczbę punktów dla każdej dyscypliny. Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.82.2021 z dnia 1 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.50.2021 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej" przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie dostępne jest w serwisie BIP UJD.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Ewaluacja jakości działalności naukowej UJD - zakres danych, zasady wprowadzania i wykaz osób odpowiedzialnych

JM Rektor w dniu 15 lipca 2021 r. podpisała zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.75.2021 w sprawie wprowadzania danych do systemów informatycznych PBN i POL-on w związku z ewaluacją jakości działalności naukowej w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Zarządzenie jest dostępne w serwisie BIP UJD. Określa ono zakres danych w zakresie trzech kryteriów ewaluacji oraz wskazuje imiennie osoby odpowiedzialne za wprowadzenie danych lub za pomoc przy ich wprowadzaniu.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Jubileusz działalności NCN. Gramy dla polskiej nauki już ponad 10 lat!

Kraków, 26 sierpnia 2021 r.

Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło swoją oficjalną działalność 4 marca 2011 r. W ciągu przeszło dekady ogłosiliśmy 200 konkursów, przyznaliśmy ponad 23 tys. grantów i przekazaliśmy w ręce naukowców prawie 11 mld zł. Nasze urodziny będziemy świętować podczas obchodów, które odbędą się 9 i 10 września w Krakowie. W programie przewidziana jest uroczysta gala oraz konferencja naukowa.

Świętuj Jubileusz on-line

Zapraszamy do zdalnego uczestnictwa w obchodach 10-lecia NCN, które będą transmitowane na żywo na naszym profilu na Facebooku oraz kanale YouTube. Podczas konferencji uruchomimy także specjalną aplikację, która umożliwi komentowanie i zadawanie pytań w zaplanowanych dyskusjach. O szczegółach wydarzenia będziemy na bieżąco informować na naszej stronie w zakładce „10 lat NCN, a także w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie, Twitterze i Linkedinie z hashtagiem #10latNCN.

Wszystkich naukowców, uczelnie, instytuty, a także instytucje związane z nauką zapraszamy do włączenia się w nasze obchody jubileuszowe. Można to zrobić m.in. poprzez publikacje materiałów i postów o sukcesach naukowców będących laureatami konkursów NCN z hashtagiem #10latNCN.

Szczegółowe informacje są dostępne na naszej podstronie 10 lat NCN.

Justyna Skrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - na podstawie materiałów NCN


Wymogi dotyczące przekazywania do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą dokumentów z danymi wrażliwymi

Dokumenty można składać w formie papierowej osobiście w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, jak również w formie elektronicznej. Dokumentację składaną w formie elektronicznej należy przesyłać tylko i wyłącznie w pliku zaszyfrowanym, a hasło do pliku należy podać telefonicznie pracownikowi Działu prowadzącemu sprawę.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w programie POLONEZ BIS

Narodowe Centrum Nauki opublikowało właśnie przewodnik dla wnioskodawców w programie Polonez Bis. Dla naukowców i instytucji zainteresowanych udziałem w konkursie powstała także specjalna wyszukiwarka – POLONEZ BIS Partner Search Tool, która ułatwi im nawiązanie bezpośredniego kontaktu. Pierwszy konkurs zostanie otwarty już 15 września.

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi. Naukowcy zakwalifikowani w konkursie mogą liczyć na atrakcyjne warunki zatrudnienia – wynagrodzenie w wysokości 53,5 tys. euro rocznie i grant badawczy do 100 tys. euro.

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali, i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy złożą zgłoszenia wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 grudnia. Kolejne konkursy rozpoczną się w marcu i wrześniu 2022.

Z myślą o naukowcach i instytucjach, szukających odpowiednich partnerów, NCN uruchomiło także wyszukiwarkę POLONEZ BIS Partner Search Tool. Profile mogą w niej założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani użytkownicy wypełniają następnie ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy: https://polonezbis.eu/en/partner-search-tool/.

Narodowego Centrum Nauki  zaprasza na webinarium informacyjne dla polskich instytucji zainteresowanych goszczeniem naukowców w ramach programu POLONEZ BIS. 

Jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w ramach programu POLONEZ BIS? Czy jednostka może przyjąć naukowca, któremu nadała stopień doktora? Jakie będą kryteria oceny warunków oferowanych przez instytucje przyjmujące? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzielimy w czasie webinarium informacyjnego dla instytucji zainteresowanych goszczeniem w Polsce zagranicznych naukowców w ramach programu POLONEZ BIS. Spotkanie odbędzie się w piątek 10 września 2021 r. o godz. 9:00 (CEST). Webinarium będzie prowadzone w języku polskim za pośrednictwem platformy Clickmeeting.

Zapraszamy do rejestracji na wydarzenie pod poniższym linkiem. Aby usprawnić przebieg przewidzianej podczas webinarium sesji Q&A, prosimy o zamieszczanie pytań dot. konkursu z wyprzedzeniem, w formularzu rejestracyjnym.Nagranie spotkania będzie dostępne także po jego zakończeniu w serwisie YouTube.
Szczegółowe informacje na temat programu POLONEZ BIS można śledzić na stronie internetowej programu oraz na profilu w serwisie LinkedIn.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą - na podstawie materiałów NCN


Nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS i PRELUDIUM zakończony

W ramach naboru wniosków do Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM pracownicy naukowi i doktoranci UJD złożyli w terminie do 15 czerwca 2021 r. w sumie 52 wnioski:

Wydział Humanistyczny – 21 wniosków, w tym 9 wniosków doktorantów,
Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych – 17 wniosków, w tym 5 wniosków doktorantów,
Wydział Nauk Społecznych – 6 wniosków,
Wydział Nauk o Zdrowiu – 4 wnioski,
Wydział Sztuki – 3 wnioski,
Wydział Prawa i Ekonomii – 1 wniosek.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi najpóźniej w grudniu 2021 r.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Stypendia projakościowe  dla doktorantów na 2021 rok przyznane

Minister Nauki i Edukacji przyznał Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu im. Jana Długosza w Częstochowie środki na dofinansowanie zadań projakościowych na 2021 r. w wysokości 300 tys. zł. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych - dla nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów.

Z wnioskiem do Rektora wystąpiło 48 uczestników studiów doktoranckich (8 - WNŚPT i 40 - WH).

Wydziałowe komisje doktoranckie opracowały listy rankingowe kandydatów zgodnie z  Regulaminem przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr R-0161/12/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r.

JM Rektor na podstawie list rankingowych kandydatów przyznała 23 stypendia z dotacji projakościowej na 2021 rok. Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium zostały przesłane do dziekanatów Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych w celu przekazania doktorantom.

Stypendystom gratulujemy!

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Trwa nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki - w konkursie OPUS i PRELUDIUM - do 15 czerwca 2021 r. do godz. 16.00

Wnioskodawców w konkursach NCN prosimy o skorzystanie z materiałów zamieszczonych w zakładce Nauka/Kalendarz grantowy - projekty badawcze i stypendia:

Zainteresowani pracownicy i doktoranci proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


Subwencja badawczo rozwojowa w ramach środków na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego na rok 2021

W dniu 18 maja 2021 r. JM Rektor podpisała znowelizowane zarządzenie Nr R.021.1.50.2021 w sprawie zasad i trybu podziału oraz rozliczania środków tzw. "subwencji badawczo-rozwojowej", przeznaczonej na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane. Wprowadzone zmiany umożliwiają studentom UJD występowanie z wnioskami o przyznanie środków na prowadzenie badań naukowych i upowszechnianie wyników swoich badań. Wnioski należy składać do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie określonym przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Wzory wniosków i sprawozdań dostępne są w zakładce Nauka/Subwencja B+R.

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Śląska Nagroda Naukowa

Śląska Nagroda Naukowa przyznawana jest w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki i prezentują wybitne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę na arenie krajowej i międzynarodowej. Nagroda może być przyznana za całokształt osiągnięć lub za osiągnięcia uzyskane w ciągu 2 lat poprzedzających rok przyznania nagrody.

Nagroda przyznawana jest w sześciu obszarach Śląskiego Festiwalu Nauki

  1. nauki techniczne,
  2. nauki przyrodnicze,
  3. sztuka,
  4. nauki humanistyczno-społeczne,
  5.  nauki ścisłe,
  6. medycyna i nauki o zdrowiu.

Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody, którą tworzą przedstawiciele jednostek naukowych współorganizujących Śląski Festiwal Nauki powołani przez Dyrektora Generalnego Festiwalu.

Kandydaci UJD do nagrody wyłaniani są zgodnie z procedurą wprowadzoną zarządzeniem wewnętrznym Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Nr R.021.1.45.2021 z dnia 6 maja 2021 r. 

Wniosek indywidualny dla pracowników i doktorantów UJD

Harmonogram dla pracowników i doktorantów UJD

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą


Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 5 na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.

W ramach konkursu MINIATURA 5 można wnioskować o przyznanie środków na realizację badań wstępnych lub pilotażowych, kwerendy, stażu, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego, planowanego do złożenia w konkursach NCN lub w innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r., mające w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Naukowiec starający się o przyznanie grantu nie może być wnioskodawcą lub kierownikiem projektu we wniosku złożonym do NCN, a także kierownikiem projektu w projekcie badawczym realizowanym lub zakończonym, który jest lub był finansowany ze środków NCN ani być laureatem organizowanych przez NCN konkursów na stypendia doktorskie lub staże. Wniosek konkursowy musi zostać złożony przed podmiot, w którym zatrudniony jest badacz. Czas realizacji działań naukowych nie może przekraczać 12 miesięcy, a wysokość wnioskowanego finansowania musi mieścić się w przedziale od 5 do 50 tys. zł.

Konkurs MINIATURA 5 jest realizowany w trybie ciągłym, a wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków w terminie do 30 września br. do godziny 16:00. Nabór wniosków może zostać wstrzymany, jeżeli łączna kwota wnioskowanych nakładów przekroczy dwukrotną wysokość budżetu przeznaczonego przez Radę NCN na realizację działań naukowych w konkursie.

Środki finansowe w konkursie MINIATURA 5 są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc. W związku z dużą liczbą złożonych wniosków w ostatnim miesiącu naboru w poprzednich edycjach konkursu MINIATURA, zwracamy uwagę na możliwość aplikowania w pozostałych miesiącach trwania naboru.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursu MINIATURA 5.

Zainteresowani pracownicy proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 21 i PRELUDIUM 20

Ogłoszony po raz dwudziesty pierwszy konkurs OPUS jest zaadresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, prowadzących badania podstawowe. Mogą w nim brać udział zarówno osoby nieposiadające stopnia naukowego, jak i doświadczeni badacze. Wymogiem jest jednak posiadanie przez kierownika projektu w swoim dorobku co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy naukowej bądź jednego dokonania artystycznego lub artystyczno-naukowego. Czas realizacji badań może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W zgłaszanych do finansowania projektach możliwe jest wykorzystanie przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub współpraca z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Co więcej, w OPUSIE nie ma określonej górnej granicy kosztów projektu.

Ważną zmianą w tej edycji konkursu OPUS jest wprowadzenie możliwości zatrudnienia osoby na stanowisku badacza ( senior researcher). Jest to pełnoetatowe stanowisko pracy, współfinansowane przez podmiot realizujący, na którym możliwe jest zatrudnienie osoby ze stopniem doktora uzyskanym co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem. Warunkiem jest także odbycie przynajmniej jednego zagranicznego stażu podoktorskiego, a także posiadanie specjalistycznej wiedzy, unikalnych kompetencji i doświadczenia niezbędnego do realizacji zadań badawczych zaplanowanych w projekcie.

PRELUDIUM 20– skierowany do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. Zgłaszane do finansowania projekty muszą być poświęcone badaniom podstawowym, a skład zespołu badawczego może liczyć najwyżej trzy osoby wraz z kierownikiem projektu i opiekunem naukowym. W ramach konkursu można ubiegać się o środki w wysokości: 70 tys. zł na projekty trwające 12 miesięcy, 140 tys. zł na projekty o długości 24 miesięcy oraz 210 tys. zł na projekty, których czas realizacji wynosi 36 miesięcy. Wartość przewidzianej do zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania nie może przekroczyć 30% wnioskowanych funduszy.

Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Dodatkowa wysokość kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich, może być przeznaczona na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca 2021 r. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje o powyższych i innych konkursach znaleźć można na stronie NCN.

Zainteresowani pracownicy i doktoranci proszeni są o kontakt z mgr Justyną Skrońską – Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, j.skronska@ujd.edu.pl, tel. 34+3784-131


Regulamin i harmonogram oceny okresowej nauczycieli akademickich przeprowadzanej w roku 2021

Informujemy, że podpisane zostało Zarządzenie Wewnętrzne Nr R021.1.144.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie przeprowadzanej w roku 2021 oraz Zarządzenie wewnętrzne Nr R021.1.1.2021 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie.

Prosimy wszystkich nauczycieli akademickich o zapoznanie się z treścią dokumentów:

Regulamin

Harmonogram

Magdalena Gawrońska, Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą