Cena 1.05 PLN

Optymalizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i w klasach I-III

Autor: Praca pod redakcją Władysława Szlufika i Urszuli Ordon
Rok wydania: 2000
ISBN: 83-7098-401-0
Oprawa: miękka
Format: B5

Tom posesyjny obejmuje artykuły na temat treści i warunków kształcenia i wychowania, kierunków optymalizacji edukacji na szczeblu wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, a także wymogów stawianych przed nauczycielami. Zagadnienia te ogólnie zarysowują obecną sytuację w polskim szkolnictwie, jak i kierunki reform w kontekście zmieniającego się systemu oświaty.

Spis treści:

W. SZLUFIK: Zadania przedszkola w zakresie kształtowania właściwych postaw społecznych u dzieci;
S. GAWLIK: Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka;
S. GAWLIK: Dziecko w filatelistyce;
U. ORDON: Nowe zadania zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w okresie przemian;
M. KRÓLICA: Realizacja tez pedagogiki humanistycznej w przedszkolu jako warunek podnoszenia efektywności edukacji małego dziecka;
J. KIEŁB: Struktura tekstu a jego rekonstrukcja w procesie nauki czytania uczniów w młodszym wieku szkolnym;
U. ORDON: Adaptacja dzieci trzyletnich jako warunek skutecznych oddziaływań nauczyciela;
E. SKOCZYLAS: Podnoszenie efektywności nauczania poprzez dobór właściwych form i metod pracy z tekstem;
J. KARBOWNICZEK: Trudności w nauce a programy nauczania początkowego - rozważania, opinie nauczycieli;
I. JARZYŃSKA: Edukacja przyrodnicza i naukowa dzieci realizowana w klasach I - III szkoły podstawowej w ramach Projektu TEMPUS JEP 07929;
W. PIASECKI: Wyzwalanie twórczej aktywności uczniów klas początkowych w trakcie realizacji programu przedmiotu: środowisko społeczno-przyrodnicze;
I. JARZYŃSKA: Wycieczki szkolne w procesie nauczania przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze;
A. PĘKALA: Wykorzystanie metody problemowo-twórczej na lekcjach muzyki w klasach I - III;
A. PĘKALA: Rozważania o poglądach na wychowawczo-terapeutyczne możliwości muzyki;
M. STĘPIEŃ: Rozwiązywanie zadań tekstowych na drodze symulacji;
M. STĘPIEŃ: Posługiwanie się przez dzieci reprezentacjami ikonicznymi i enaltywnymi podczas rozwiązywania zadań tekstowych;
A. SKOWROŃSKA: Inscenizacja i jej wpływ na umiejętności porozumiewania się z ludźmi;
L. PAWELEC: Stan i struktura zatrudnienia nauczycieli w województwie tarnobrzeskim w latach 1975 - 1995;
E. PIWOWARSKA: Nauczyciele klas 1 - 3 wobec kryzysu w twórczości plastycznej dzieci;
E. SKOCZYLAS: Wartości dydaktyczno-wychowawcze utworów Władysława Bełzy i ich wpływ na kształtowanie osobowości dziecka;
C. LANGIER: Szkoły elementarne w działalności oświatowej Tadeusza Czackiego;
M. KĄTNY: Dziecko i rodzina w powieściach Zofii Chądzyńskiej;
S. CZARNECKA: Proces transformacji w rodzinie wiejskiej a sytuacja dzieci i młodzieży;
S. CZARNECKA: Adaptacja uczniów klasy I w środowisku szkoły wiejskiej;
S. PODOBIŃSKI: Regionalizmy fonetyczne i leksykalne we współczesnej mowie częstochowian.