Uniwersytet otrzyma dofinansowanie na realizację Programu "Promocja języka polskiego"


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugą edycję Programu „Promocja Języka Polskiego”. Dofinansowanie z NAWA na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej za granicą otrzyma 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł. Uczelnie i instytuty, które będą realizowały projekty to: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Celem programu Promocja Języka Polskiego jest propagowanie języka polskiego na świecie, a także upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród szerokiego grona odbiorców zagranicznych.

Tytuł wnioskowanego przez pracowników UJD projektu, to:
„MALOWANIE JĘZYKA POLSKIEGO - Sztuka jako płaszczyzna współczesnej komunikacji międzykulturowej oraz narzędzie promocji kultury i nauki języka polskiego jako obcego”.

Jest to interdyscyplinarny międzynarodowy projekt (łączący dyscypliny naukowe: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o sztuce, sztuki plastyczne i konserwację dzieł sztuki oraz ekonomię i finanse) kierowany przez UJD i realizowany wspólnie z chińskimi partnerami: Yanshan University oraz Hebei Qinhuangdao Funing Artist Tribe Cultural Creation Co., Ltd.

Skład zespołu:

1. dr hab. Beata Bebel-Karankiewicz - kierownik projektu (Wydział Sztuki, Katedra Malarstwa)
2. dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. UJD (Wydział Sztuki, Katedra Malarstwa)
3. dr Anna Janek (Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa)
4. mgr Beata Wolna (Wydział Prawa i Ekonomii, Zakład Ekonomii i Finansów)
5. mgr Xin Yang (Wydział Humanistyczny, Instytut Językoznawstwa)
6. prof. Zhao Shanjun, Institut of Art and Design, Yanshan University, Qinhuangdao, Chiny
7. prof. Wang Yanwen, Environmental Art Department, Hebei University of Environmental Engineering, Qinhuangdao, Chiny

Impulsem oraz punktem wyjścia do realizacji tego projektu są 10-letnie doświadczenia pracowników Katedry Malarstwa we współpracy z Yanshan University oraz Hebei University of Environmental Engineering w zakresie wymiany naukowej, organizacji wspólnych projektów artystycznych i programów dydaktycznych, nauki malarstwa oraz promocji sztuki, kultury polskiej i europejskiej w Chinach.

Pomysł projektu narodził się z chęci połączenia wspólnych doświadczeń: chińskiej kaligrafii (wielowiekowo kultywowanej sztuki chińskiej) oraz malarstwa polskiego/europejskiego/ - do nauki i przedstawiania w sposób plastyczny/wizualny/ alfabetu polskiego - kaligrafii polskiej.

Podstawowe cele realizacji projektu to:

- szerzenie kultury polskiej w obszarze literatury i sztuki

- nauka języka polskiego w praktycznej komunikacji jako języka obcego dla wyselekcjonowanej grupy studentów Yanshan University (na poziomie A1)

- wzajemne pogłębianie relacji między uczelniami.

Głównym zaplanowanym działaniem projektu jest roczny kurs języka polskiego jako obcego w trybie hybrydowym: online + face to face (Polska + Chiny) połączony z warsztatami malarskimi i seminariami językowymi dla wybranej grupy studentów chińskich.

Najwyżej punktowanymi kryteriami oceny projektu były innowacyjność metod działania, ich jakość i treść, kreatywność dotychczas nie stosowanych sposobów nauczania oraz forma upowszechniania rezultatów projektu. Wszystkie te zaproponowane w aplikowanym wniosku elementy zostały wysoko ocenione przez ekspertów NAWA.

Innowacyjność tych działań projektowych polegała między innymi na:

- wprowadzeniu do projektu malarskich warsztatów mistrzowskich połączonych z seminariami językowymi (w Polsce i Chinach)
- działaniach językowych w formie kształcenia hybrydowego wykorzystujących najnowsze metody technologiczne TIK, e-learning, pozwalających rozwinąć kompetencje lingwistyczne, gramatyczne oraz wymowę i ortografię.

Wszystko to w ramach 120 godzin zajęć językowych, realizowanych w trzech przestrzeniach:
- na platformie do webinariów – zajęcia zdalne z języka ogólnego;
- na Wydziale Sztuki UJD, czyli w kraju kultury docelowej;
- na Yanshan University – w ramach zajęć językowych w kontakcie z osobami z kultury docelowej. Każda z tych przestrzeni implikuje odmienne formy i strategie realizacji zajęć.

Innowacyjność działań projektowych polega również na wykorzystaniu wiedzy i słownictwa dotyczącego malarstwa w praktycznej nauce języka polskiego jako obcego. Wybrane obrazy – dzieła

charakterystyczne dla polskiego malarstwa, ale zarazem takie, które dotykają najbardziej uniwersalnych tematów – posłużą jako materiał do nauki języka polskiego. Oprócz zajęć

językowych program przewiduje także „deep-immersion” w świat sztuki, tj. zwiedzanie online muzeów w Polsce wraz z przewodnikiem akademickim w trakcie zajęć online.

Rozwiązanie to pozwoli chińskim studentom przyswoić język polski ogólny z elementami słownictwa specjalistycznego (już na poziomie A1) oraz zdobyć wiedzę na temat polskiej kultury i sztuki.

opr. dr hab. Beata Bebel-Karankiewicz