Udział Uczelni w projekcie CEEPUS


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie został koordynatorem sieci pod nazwą Art without borders nr: CIII-PL-1309-01-181 na rok 2018/2019 dzięki aplikacji złożonej przez Instytut Sztuk Pięknych. W jej skład weszły uczelnie ze Słowacji, Czech i Chorwacji, tj.: Katolicki Universytet w Rużomberku, Uniwersytet w Ostrawie, Akademia Sztuk Pięknych w Zagrzebiu, Akademia Sztuk Pięknych w Rijece oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie jako lider-koordynator. W ramach projektu (inicjalnej jego fazy) otrzymano finansowanie w sieci na łącznie 27 osobo/miesięcy. Planuje się, że realizacja projektu będzie fundamentem do kolejnych programów w ramach sieci międzynarodowych m.in. projektów Erasmus+ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz Sojuszy na rzecz umiejętności sektorowych, a w dalszej przyszłości w ramach Erasmus Mundus.

Informacje o projekcie:

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) to (rządowy) środkowoeuropejski program wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Jest to drugi najważniejszy dla MNiSW międzynarodowy – wielostronny program wymiany akademickiej po programie Erasmus+. Program umożliwia umocnienie kontaktów pomiędzy uczelniami wyższymi krajów-sygnatariuszy poprzez finansowanie mobilności akademickiej.Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

W ramach programu CEEPUS można korzystać z następujących programów:

- stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich (Wydział Sztuki przeszedł pozytywnie ocenę sieci międzynarodowej i uzyskał stypendia dla sieci na rok 2018/2019);

- stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover" – mogą tu ubiegać się wszystkie osoby po zaakceptowaniu uczelni przyjmującej;

- stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów – można aplikować o dodatkowe środki.

Stypendia CEEPUS są kompleksowe, tzn. pokrywają koszty utrzymania, zakwaterowania, ubezpieczenia medycznego i NNW na czas pobytu stypendysty w kraju przyjmującym. Wysokość stypendiów regulowana jest Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jest proporcjonalna do kosztów utrzymania w danym kraju (w Polsce ok. 900 zł/mies.).