Sukces Uczelni w konkursie pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 301 197,11 złotych na realizację projektu „Akademia Młodych Wynalazców inicjatywą poszerzającą horyzonty kreatywnego i innowacyjnego myślenia dzieci i młodzieży.” Warto zaznaczyć, że projekt został oceniony bardzo wysoko. Zajął bowiem 4 miejsce na 155 wniosków, które uzyskały dofinansowanie.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy" nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Celem głównym projektu jest poszerzenie oferty Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie w zakresie realizacji III misji uczelni, jako forum aktywności społecznej poprzez realizację programów w ramach inicjatywy Akademia Młodych Wynalazców , które przyczynią się do rozwoju kompetencji 108 dzieci i młodzieży z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego.Akademia Młodego Wynalazcy to pokazanie młodym ludziom, że nauka może być formą zabawy. Jest to rodzaj mobilizacji dzieci i młodzieży do krytycznego i kreatywnego myślenia, pobudzenia wyobraźni, rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy jednoczesnym pogłębianiu i zdobywaniu wiedzy. Jednym z celów jest też integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół pow. częstochowskiego i kłobuckiego. Akademia Młodego Wynalazcy to również zachęcenie i włączenie młodych ludzi w świat nauki uniwersyteckiej. Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu wśród uczestników projektu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

● umiejętności matematyczno-przyrodnicze

● umiejętność rozumienia

● kreatywność

● innowacyjność

● krytyczne myślenie

● rozwiązywanie problemów

● umiejętność uczenia się

● umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Działania będą realizowane przy wykorzystaniu zasobów technicznych i kadrowych Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im, Jana Długosza w Częstochowie.