Senat Uniwersytetu uchwalił sposób powoływania pierwszej Rady Uczelni


Senat Uniwersytetu uchwalił sposób powoływania pierwszej Rady Uczelni, a JM Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska wydała zarządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Kapituły Nominacyjnej zgłaszającej kandydatów na członków pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Oba dokumenty są załączone poniżej.

Wniosek ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Uczelni składa się do przewodniczącego Kapituły w Biurze Rektora w terminie do 8 marca 2019 roku wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków wynikających z Ustawy.

Materiały do pobrania: tutaj  i tutaj