Rada Uczelni Uniwersytetu powołana!


Senat Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na posiedzeniu 27 marca 2019 roku powołał pierwszą Radę Uczelni. W skład Rady Uczelni weszło trzech przedstawicieli spoza wspólnoty Uczelni:
dr Krzysztof Winiarski - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (równocześnie wybrany przez Senat na funkcję Przewodniczącego Rady Uczelni),
mgr Andrzej Broniewski - prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie,
dr Zbigniew Brzezin - prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie.

Jako reprezentanci wspólnoty Uczelni do składu Rady Uczelni powołani zostali:
prof. dr hab. Elżbieta Hurnik,
dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD,
dr inż. Marcin Sosnowski.
Członkiem Rady Uczelni została również Przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Pani Klaudia Marlicka.

Zadania Rady Uczelni określa Ustawa. Jednym z pierwszych zadań będzie zaopiniowanie Statutu Uczelni.