Pierwsze miejsce Uczelni na liście rankingowej w konkursie na realizację projektu!


Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 3 888 772,42zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Jest to niewątpliwy sukces naszej Uczelni, gdyż projekt zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej otrzymując maksymalną liczbę punktów. Do konkursu zgłosiło się 108 uczelni, z czego 85 otrzymało finansowanie.

Zwycięski projekt dotyczy poprawy dostępności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dla osób z niepełnosprawnością (w tym studentów, doktorantów oraz pracowników). Działania te będą realizowane poprzez:

- opracowanie i dostosowanie procedur kształcenia, realizowanych zajęć oraz wykorzystywanych na nich materiałów dydaktycznych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością,

- dostosowanie administrowanych stron internetowych do standardów WCAG,

- dostosowanie narzędzi informatycznych w tym platformy e-learningowej,

- szkolenia pracowników uczelni oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i wizytach studyjnych,

- działania z zakresu dostępności architektonicznej (w tym budowa windy umożliwiająca poruszanie się osób z niepełnosprawnością w budynku dotychczas niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, utworzenie w pełni dostępnego Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, utworzenie pokoju wyciszeń i pokoju pracy indywidualnej),

- zakup specjalistycznego sprzętu dedykowanego osobom z niepełnosprawnością
(w tym wspierającego realizację kształcenia w zakresie języków obcych i wychowania fizycznego),

Aby zadania te były realizowane w sposób odpowiadający potrzebom studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością, zostaną przeprowadzone badania
w działaniu
w raz z członkami wspólnoty akademickiej posiadającymi niepełnosprawność. Stanowić one będą pogłębioną diagnozę trudności jakich doświadczają osoby z niepełnosprawnością w procesie kształcenia na uczelni, ich potrzeb i związanych z nimi konieczności wprowadzenia racjonalnych dostosowań. Praca zespołu koncentrować się będzie na ustaleniu najbardziej potrzebnych usług wspierających proces edukacyjny oraz w efekcie tych prac na wypracowaniu wniosków i wdrożeń dla praktyki kształcenia. 

Projekt realizowany będzie także w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami spoza Uczelni m.in. stowarzyszeniami zrzeszającymi i działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością takimi jak Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Primo Diagnosis (działająca na rzecz osób z ASD). W ramach współpracy Uniwersytet odbywać będzie konsultacje z organizacjami w celu lepszego zrozumienia potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz korzystać z poradnictwa świadczonego przez te organizacje, podczas projektowania skutecznych rozwiązań związanych z otwarciem Uniwersytetu dla osób, dla których dostęp jest obecnie ograniczony.

Projekt stanowi niewątpliwie trampolinę dla działań Uniwersytetu w zakresie otwierania się na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnościami. Dzięki jego realizacji możliwe będzie kompleksowe wypracowanie strategii działania w celu tworzenia racjonalnych usprawnień i rozwiązań dostępnych dla osób, które ze względu na kondycję psychofizyczną nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia i korzystać z oferty Uczelni. Przeprowadzenie wszystkich działań w projekcie w dyscyplinie projektowej ułatwi ich implementację w strukturę i funkcjonowanie Uczelni oraz przyczyni się do kontynuacji działalności w tym zakresie po zakończeniu jego realizacji.

Link do strony konkursu:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/wyniki-oceny-merytorycznej-w-konkursie-powr030500-ip08-00-dos19-pt-uczelnia-dostepna-lista/

opr. dr Anna Irasiak