Pedagogika specjalna - ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów


Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów - pedagogika specjalna. Są to studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne). To jedyny tego typu kierunek w regionie!


Absolwent studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku pedagogika specjalna : specjalność „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” oraz „Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie”, to profesjonalista działający na rzecz jednostek, grup i środowisk niepełnosprawnych a także niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin, zgodnie z tezą wyrównywania szans i koncepcją życia integracyjnego w edukacji, pracy i życiu codziennym. Jest wyposażony w kompetencje zawodowe, aktualną wiedzę i umiejętności praktyczne organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej, terapeutycznej, opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, aktywizowania środowiska rodzinnego i dalszego otoczenia, które są konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu oraz resocjalizacji społecznie niedostosowanych. Zawód swój wykonuje samodzielnie z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki i aksjologii zawodowej.

Szczegółowe kwalifikacje uzyskiwane w ramach specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu:
• jest przygotowany do wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych rehabilitacyjnych i edukacyjnych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu w wieku od niemowlęctwa do starości.
• posiada przygotowanie do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET) i do kierowania tymi procesami we współpracy z rodzinami, nauczycielami i specjalistami
• jest przygotowany do samokształcenia a posiadane kompetencje merytoryczne i językowe umożliwią samodzielne studiowanie literatury naukowej(także obcojęzycznej) oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej z zakresu edukacji specjalnej.

ABSOLWENT może być zatrudniony w charakterze nauczyciela (oligofrenopedagoga) w:
a) szkołach i przedszkolach kształcenia specjalnego, w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
b) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
c) placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością w stopniu głębokim do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
d) jako nauczyciel wspomagający,
e) do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju

Kwalifikacje uzyskiwane w ramach specjalności Resocjalizacja osób niedostosowanych społecznie:
a) posiadana wiedza humanistyczna, nabyte kompetencje oraz przygotowanie praktyczne umożliwiają prowadzenie działalności resocjalizacyjnej, socjoterapeutycznej, opiekuńczo- wychowawczej i wspierającej funkcjonowanie społeczne jednostek niedostosowanych społecznie;
b) jest przygotowany do diagnozowania środowiska, prognozowania, projektowania, organizowania i realizacji specjalistycznych oddziaływań pomocowo-opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych niedostosowanych społecznie oraz ich rodzin i środowiska lokalnego;
c) posiada umiejętności i kompetencje do tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET), Indywidualnych Programów Resocjalizacyjnych (IPR) i programów profilaktycznych skierowanych do odpowiednich jednostek i grup niedostosowanych społecznie;
d) posiada przygotowanie (odpowiednie kompetencje merytoryczne i językowe) do samodzielnego studiowania literatury naukowej(także obcojęzycznej) oraz rozwijania współpracy międzynarodowej z zakresu resocjalizacji niedostosowanych społecznie;
e) jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

ABSOLWENT po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych określonych w rozporządzeniu może być zatrudniony:
a) jako wychowawca, pedagog w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
b) jako pedagog w szkołach i placówkach ogólnodostępnych;
c) posiadane przygotowanie uprawnia do podjęcia aplikacji pozwalającej na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego i zawodowego;
d) absolwent może też aplikować do pracy w organach bezpieczeństwa (straż miejska, policja, straż więzienna).