Płatne staże dla wszystkich studentów nowego kierunku "Język niemiecki w obrocie gospodarczym"


Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy m. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 629 109,18 zł na realizację projektu pt. „Język niemiecki w obrocie gospodarczym”, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest stworzenie programu studiów dualnych o profilu praktycznym i podniesienie szans studentów Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z Instytutu Filologii Obcych na wejście na regionalny rynek pracy. Projekt wspiera rozwój kadr dla Centrum Obsługi Finansowej w ramach rozwoju tzw. usług wspólnych, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w zakresie rozwoju kompetencji osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez:

-realizację programu studiów dualnych

-realizację wysokiej jakości programów stażowych

- zaangażowanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych jego uczestników.