Pani Prorektor dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD honorowym członkiem Stowarzyszenia


Podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD (w Uczelni pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich) została powołana na honorowego członka tego stowarzyszenia. 

Zainteresowania naukowe pani Prorektor koncentrują się wokół badań dotyczących rozwoju logicznego myślenia u dzieci oraz poziomu wiedzy matematycznej uczniów. Dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD jest autorką licznych książek i artykułów poświęconych matematyce i procesowi jej nauczania. 

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki było pierwszym ze stowarzyszeń nauczycielskich w Polsce (powstało w 1991 roku). W zjeździe założycielskim uczestniczyło ponad 200 nauczycieli szkół i uczelni z Polski oraz goście zagraniczni, członkowie podobnych stowarzyszeń w krajach Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki organizuje warsztaty lokalne i konferencje ogólnopolskie, podczas których Członkowie SNM dzielą się swoim doświadczeniem. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem SNM może zostać każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji. Jego misja jest inicjowanie i popieranie wszelkich form badania i ulepszania metod i narzędzi nauczania matematyki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.snm.edu.pl/p/1.html