Ogłoszenie o konkursie NCBiR


Informujemy, że NCBiR w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ogłosił konkurs numer POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 pt. „Kurs na MOOC”.

Projekt przewiduje stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach
I lub II stopnia;

masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informacje szczegółowe na temat platformy, w tym wymagania techniczne dotyczące kursów, są dostępne na stronie:

http://fmn.org.pl/projekty/polski-mooc/

Projekty mają służyć realizacji celów PO WER, w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Nabór wniosków w terminie od 30 listopada 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi nie dłużej niż 24 miesięcy.

Planowana alokacja na konkurs wynosi: 10 000 000 PLN.

Regulamin konkursu dostępny na stronie:

https://www.ncbr.gov.pl/programy/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/aktualnosci-szczegoly/news/konkurs-nr-powr030100-ip08-00-moc18-na-kurs-na-mooc-52587/

opr. mgr Monika Gębara