Nominacja profesorska dla prof. Adama Regiewicza


Prof. Adam Regiewicz odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt nominacji profesorskiej. Uroczystość, w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odbyła się 21 czerwca 2018 roku. Prezydent RP podpisał stosowne dokumenty 9 maja.

Krótki życiorys naukowo-dydaktyczny

Adam Regiewicz – ur. 1972 w Zabrzu, podjął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, które ukończył w 1997 r; następnie w 2000 r. obronił doktorat na tymże Wydziale; w 2010 r. otrzymał tytuł samodzielnego pracownika naukowego w obszarze nauk humanistycznych. Od ukończenia studiów pracował w II Liceum Ogólnokształcącym w Zabrzu, gdzie spędził 15 lat jako nauczyciel języka polskiego oraz wicedyrektor ds. liceum.

W latach 2003 - 2009 był wykładowcą w WSD O.O. Kapucynów w Krakowie.

Od 2010 r. jest związany z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, w tym czasie pełnił funkcję Prodziekana ds. dydaktyki na Wydziale Filologiczno-Historycznym, a od października 2012 pełni funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej oraz kierownika Zakładu Teorii Literatury i kierownika Pracowni Komparatystyki Kulturowej. W 2018 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Programowego Wydawnictwa UJD.

W latach 2000-2006 uczestniczył w badaniach Polskiego Towarzystwa Teologicznego od 2000r., oraz Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta. Od 2012 r. jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej oraz Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. W latach 2000-2006był członkiem zespołu redakcyjnego pisma naukowego „Studia Laurentiana”, w latach 2000-2007 był założycielem i redaktorem naczelnym pisma popularno-naukowego „Po-mysł. Pismo Klubu Myśli Humanistycznej”. Obecnie jest redaktorem naczelnym czasopisma „Irydion”.

Życie naukowe

Zajmuje się badaniem zjawisk na pograniczu literaturoznawstwa i komparatystyki kulturowej. Pierwszą przestrzenią badawczą jest mediewistyka, w której przenikają się wątki teologii i historii Kościoła. Niezwykle ważka jest dla badacza znajomość kultury średniowiecza w odniesieniu do czasów współczesnych, co zaowocowało zainteresowaniem zjawiskiem „średniowieczności”, które w odniesieniu do popkultury nie zostało jeszcze opisane na gruncie polskiej humanistyki. Analiza zjawisk współczesnych obejmuje zarówno mechanizmy kulturowe jak i przestrzeń dyskursu publicznego: medialnego, prasowego, w którym pojawiają się odniesienia do kultury średniowiecznej. W tym duchu powstała książka Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów.

Druga przestrzeń badawcza związana jest z antropologią i kulturą współczesną badanymi w perspektywie chrześcijaństwa jako paradygmatu kulturowego Europy i jego kryzysu w dobie sekularyzmu. Podejmuje kwestie związane z kerygmatycznością przekazów kulturowych (filmu, przekazów medialnych, reklamy) w ramach szeroko pojętych badań postsekularnych, czego efektem są książki: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej (Lublin 2011); Katechezy w obrazach. Kerygmatyczna interpretacja filmu (Kraków 2013) oraz Dekalog polski (Kraków 2016). W ramach badań postsekularnych zainicjowano serię konferencji pt. „Chrześcijaństwo – Kultura – Ponowoczesność”.

Trzeci obszar badawczy wiąże się z językiem współczesnej kultury, która operuje kodem audiowizualnym. Antropologiczne ukierunkowanie w badaniu kultury współczesnej otworzyło możliwość analizy nowych mediów. Szczególnie ważne dla sfery dydaktycznej wydaje się ostatnio stworzenie projektu serii „Audiowizualne Aspekty Kultury w Ponowoczesności”, powstającej w Zakładzie Teorii Literatury, obejmującej zagadnienia antropologii, semiotyki i socjologii zjawisk kulturowych, szczególnie medialnych. W ramach tego obszaru badań realizuje projekt Kulturowa historia odgłosów, którego celem badania jest usytuowanie odgłosu jako zjawiska audialnego powiązanego z doświadczeniem audiowizualnym w kodzie kulturowym, którym operuje się w danej rzeczywistości obyczajowo-społecznej. Efektem projektu jest zainicjowana w Pracowni Komparatystyki Kulturowej seria wydawnicza „Od-głosy kultury” złożona z kulturowych analiz poszczególnych gestów dźwiękowych. W tej przestrzeni usytuowany jest projekt na temat muzyczności literatury najnowszej oraz koncepcja literackiego słownika odgłosów.

Jest autorem około 100 publikacji. Do najważniejszych prac prof. Regiewicza należy zaliczyć

monografie: Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej, Lublin 2011; Katechezy w obrazach. Kerygmatyczna interpretacja filmu, Kraków 2012; Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów, Warszawa 2014; Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania (Ćwiczenia z poszukiwania sensu), Kraków 2015; Kerygmatyczne figury interpretacji, Kraków 2016; Pomiędzy zbrodniami. Komparatystyka na tropie kryminału, Gdańsk 2017; Szkice o pożytkach z retoryczności teorii literatury i o niepokojach z nią związanych, Kraków 2018;

monografie współautorskie: B. Bodzioch-Bryła, L. Dorak-Wojakowska, M. Kaczmarczyk, A. Regiewicz, Przepływy, protezy, przedłużenia... Przemiany kultury polskiej pod wpływem nowych mediów po 1989 roku, Kraków 2015 oraz powstałe w ramach serii Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności – 6 tomów: Widowiskowość i audiowizualność w dobie ponowoczesności; Muzyka w czasach ponowoczesnych; Literatura-nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku; Polityczność mediów; Edukacja w czasach cyfrowej zarazy; Religijność nowych mediów.

Ponadto prof. Adam Regiewicz publikował w czasopismach umieszczonych na międzynarodowej liście ERIH: „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, Ruch Literacki”, „LUD”, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, „Collectanea Theologica” oraz w wielu innych punktowanych przez MNiSW: „Przegląd Kulturoznawczy”, „Anthropos”, „Kultura Popularna”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Bibliotekarz Podlaski”, „Irydion”, „Literacje”, i in. Jest recenzentem czasopism o charakterze kulturoznawczym i medioznawczym: „Anthropos”, „Kultura Popularna”, „Rocznik Komparatystyczny”, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, „Media i Społeczeństwo”.

Obszary badawcze pozostające w zakresie zainteresowań naukowych prof. Adama Regiewicza są podstawą do formułowania tematów rozpraw doktorskich, które powstają pod jego kierunkiem. Dotyczą one kultury religijnej, komparatystyki kulturowej oraz antropologii literatury.

Prof. Adam Regiewicz jest znany z działań popularyzatorskich w środowisku częstochowskim. Stale współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater”, Biblioteką Publiczną im. W. Biegańskiego w Częstochowie, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, Teatrem im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Muzeum Częstochowskim, Liceami Ogólnokształcącymi: im. C. Norwida, H. Sienkiewicza, J. Słowackiego, R. Traugutta, S. Żeromskiego (w Zawierciu), Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie, I Liceum Ogólnoształcącym w Dąbrowie Górniczej w których prowadzi wykłady i odczyty dla częstochowskiej młodzieży szkolnej.

Aktywnie włącza się w działania kulturalne organizowane także przez instytucje kulturalne czy władze miasta, często sami inicjują ważne wydarzenia artystyczne. Współpracuje m.in. z Filharmonią Częstochowską, w ramach cyklu „Akademickie Koncerty” podczas których wygłosił dwa wykłady.

Przygotował i prowadził spotkania literackie przeznaczone dla szerokiej publiczności. (Częstochowa- do kryminału 2013-2014) oraz debaty społeczne: Doświadczenie religijne w rzeczywistości zsekularyzowanej z udziałem Dariusza Basińskiego, Pawła Bramsona, ks. dr hab. Marka Uglorza, ks dr Jarosława Grabowskiego, Michała Tkaczyńskiego pt. Doświadczenie religijne w rzeczywistości zsekularyzowanej oraz Mesjanizm polski z udziałem prof. Agaty Bielik-Robson, Juliusza Gałkowskiego i dr Pawła Rojka.

Przygotował i prowadził warsztaty filmowe Jak pisać scenariusz? dla uczniów, studentów i mieszkańców Częstochowy w ramach realizowanego projektu akademicko-miejskiego poświęconego pamięci kulturowej żydów częstochowskich.

Zorganizował i przeprowadził wspólnie z Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater”, dr Michałem Leganem OP i mgr A. Mieczyńską cyklu 10 spotkań pt. Dekalog polski, obejmujących projekcje filmu dokumentalnego oraz dyskusję moderowaną; spotkania odbywały się raz w miesiącu od września 2014 roku do czerwca 2015 roku. Zapis spotkań ukazał się w formie książkowej Dekalog polski, Kraków 2016.

Doskonałą okazją do prezentowania szerszemu odbiorcy efektów swoich badań stały się promocje książek. W ramach tego rodzaju działań podjęto współpracę ze wszystkimi znaczącymi placówkami kulturalnymi działającymi w mieście i regionie. W celu zaprezentowania potencjału naukowego polonistycznego środowiska aktywnie współpracuje z lokalnymi mediami i regionalnymi, m.in. Katolickim Radiem „Fiat”, TV Niedziela, TV Orion.

Działania promocyjne prof. Adama Regiewicza obejmują także wykłady i warsztaty dla nauczycieli. Przeprowadził warsztaty pt.: Jak uczyć o średniowieczu na lekcjach języka polskiego? Długosz inaczej podczas konferencji Samorządowego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Domu Stefana Wyszyńskiego (2015) oraz podczas warsztatów i sympozjów zorganizowanych przez SODN (2011: Nowoczesna edukacja czy nowoczesność w edukacji? O potrzebie wykorzystania najnowszych metod i środków w nauczaniu przedmiotów humanistycznych; 2016: Wychowanie do lektury) dla nauczycieli gimnazjum i liceum .

Wielokrotnie spotykał się z uczniami w ramach cyklu „Akademia w Bibliotece” przygotowanego wspólnie z Biblioteką Publiczną im. W. Biegańskiego w Częstochowie. Duże zainteresowanie wykładami sprawiło, że część z nich zostało zrealizowanych w szkołach dla większej publiczności danego ośrodka edukacyjnego.

W ramach Instytutu Filologii Polskiej UJD przygotował Ogólnopolski Konkurs Literacki (przeznaczony dla młodzieży i dorosłych) pt. Gry wyobraźni i fantazji inspirowane fragmentami z „Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego”, skierowany do uczniów gimnazjalnych i szkół średnich. Było to wydarzenie o wyjątkowej skali i terytorialnym zasięgu. Na konkurs nadesłano blisko 200 prac!Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 24 czerwca 2015 podczas uroczystej gali w I dniu konferencji „Od-czytania Długosza”.

Z okazji Roku Sienkiewiczowskiego przygotował konkurs na powieść historyczną inspirowaną wydarzeniami Pierwszej Rzeczpospolitej pt. "Nowa Powieść Historyczna" z Częstochowskim Stowarzyszeniem Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki "Salt Lake City".

Był czterokrotnie nagradzany Nagrodą Rektora indywidualną za szczególny wkład w pracę dydaktyczną i organizacyjną Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Bliżej życia

Mieszka w Zabrzu żoną i czwórką dzieci. Od piętnastu lat zaangażowany w nową ewangelizację poprzez rzeczywistość Drogi Neokatechumenalnej. Jedną z pasji jest także muzyka, czego efektem jest czynne muzykowanie na scenie w zespołach: Towarzystwo Oceaniczne, Yonati, Tetramorfy. W tym roku (2018) nagrał płytę autorskiego projektu Uwaga! Dzieci na Drodze.

Ostatnio zadebiutował jako autor powieści kryminalnej Kamienica przy Antycznej, która ukazała się w wydawnictwie Silesia Progress.

Zamieszczone zdjęcie pochodzi z archiwum Kancelarii Prezydenta RP