Medale Pro Gloria Universitatis dla Rektorów poprzednich kadencji


W trakcie 49. Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie JM Rektor Uczelni prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska wyróżnienia medalami Pro Gloria Universitatis Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie trzech byłych Rektorów Uczelni. W zaszczytnym gronie znaleźli się: prof. dr hab. Janusz Sztumski (JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w kadencji: 1977-1980), prof. dr hab. Janusz Berdowski (JM Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie i Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w kadencjach: 2002-2008) i dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD (JM Rektor w kadencjach: 2008-2016).

Medale zostały przyznane na wniosek JM Rektor. Decyzję podjęli członkowie Komisji ds. Orderów, Odznaczeń Nagród Ministra. Wyróżnienie jest wyrazem uhonorowania byłych Rektorów - ich wieloletniego wkładu, pracy i osiągnięć na rzecz rozwoju Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Sylwetki Rektorów wyróżnionych medalem Pro Gloria Universitatis Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Prof. dr hab. Janusz Sztumski jest związany z Uczelnią od ponad 42 lat. Pracę w Uczelni – w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie – rozpoczął w 1977 roku. Wkrótce po tym, 1 lutego 1977 roku został wybrany rektorem. Zaszczytną funkcję sprawował do 10 grudnia 1980 roku. Po wygaśnięciu kadencji w Uczelni pracował do 1981 roku.Pomimo trudności i zapaści gospodarczej, w jakiej znajdowała się w tym czasie Polska, doprowadził do uruchomienia dwóch kierunków kształcenia na studiach dziennych: wychowanie plastyczne i wychowanie muzyczne. Dzięki jego staraniom utworzono również kierunek na studiach zaocznych – zarządzanie oświatą i kulturą. Okres sprawowania funkcji rektora przez prof. Janusza Sztumskiego charakteryzował się licznymi sukcesami w zakresie wzmocnienia kadry, rozwoju bazy materialnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (- m. in. uruchomiono bibliotekę, poczynił starania o przeznaczenie części pomieszczeń ówczesnego DS. „Desygnat” na potrzeby dydaktyczne i naukowo-badawcze kierunku fizyka). Prof. Janusz Sztumski rozwijał współprace zagraniczną, w tym m. in. z uczelniami amerykańskimi. Po zakończeniu współpracy profesor Janusz Sztumski zawsze wspierał środowisko akademickie naszej Uczelni. Należy podkreślić, że prof. Janusz Sztumski współpracował z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami, które miały charakter ogólnopolski. Wśród wielu zasług warto odnotować, że m.in. przewodniczył Radzie Programowej Fundacji im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a także Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Prof. dr hab. Janusz Berdowski od blisko 28 lat jest związany z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Pracę na Uczelni rozpoczął 1 października1991 roku w Instytucie Fizyki ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Od 1996 roku kierował Zakładem, a następnie Katedrą Fizyki Ciała Stałego. W latach 1996-2002 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki WSP. W 2002 roku został wybrany na funkcję Rektora Uczelni, pełniąc ją do 2008 roku. W czasie sprawowania przez niego obowiązków związanych z kierowaniem Uczelnią, starał się o zmianę jej nazwy na Uniwersytet. Zabiegi te choć nie przyniosły spodziewanego sukcesu, zakończyły się uzyskaniem zgody na przekształcenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie w Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie(od 1 października 2004 roku). Prof. Janusz Berdowski odniósł również wiele sukcesów związanych z rozbudową Uczelni. Wśród wielu działań podejmowanych przez niego było dokończenie budowy i oddanie do użytku Magazynu Książek Biblioteki Głównej WSP w październiku 2003 roku (mieści się przy al. Armii Krajowej 36a). W trakcie pełnienia przez niego funkcji rektora poczyniono liczne zabiegi związane z organizacją i uruchomieniem Planetarium Instytutu Fizyki (otwarte 3 października 2006 roku). Ważnym wydarzeniem w dziejach Uczelni była budowa Akademickiego Centrum Sportu (mieści się przy ul. Zbierskiego 6). Przygotowania związane z jej uruchomieniem skutkowały rozpoczęciem budowy 17 sierpnia 2007 roku. W trakcie pełnienia przez prof. Berdowskiego funkcji Rektora Uczelnia odnotowała również spore sukcesy na polu rozwoju naukowego. Znacznie powiększyła się liczba samodzielnych pracowników ze stopniem doktora habilitowanego. 23 kwietnia 2007 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu AJD uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia. Zmiany dotyczyły również struktury Uczelni. W trakcie pełnienia drugiej kadencji przez Rektora prof. Janusza Berdowskiego utworzono piąty Wydział – Wydział Nauk Społecznych AJD. Prof. Janusz Berdowski wniósł także wkład w rozwój dydaktyki i powiększanie oferty kształcenia. W 2002 roku Uczelnia kształciła na 15 kierunkach studiów (8 magisterskich i 7 licencjackich), by na koniec pełnienia przez prof. Berdowskiego funkcji rektora powiększyć swą propozycję do 22 kierunków studiów (10 magisterskich i 12 licencjackich).

Dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD od ponad 37 lat jest związany z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. W 1982 roku podjął zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Został przyjęty na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Pełnił liczne funkcje kierownicze. W latach 1993-1997 roku pełnił funkcję Prodziekana jednostki. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Od 2005 pełnił funkcję Prorektora ds. Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. W roku 2008 został wybrany Rektorem. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, w latach: 2008-2012 oraz 2012-2016. Obecnie, w kadencji 2016-2020 dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD sprawuje funkcję Prorektora ds. Rozwoju.Okres 2008-2016 zapisał się w historii Uczelni jako czas jej dynamicznego rozwoju. Akademia uruchomiała pierwsze w historii studia doktoranckie (studia III stopnia) prowadzone przez Wydział Filologiczno-Historyczny na kierunku historia. Uzyskała również uprawnienia do nadawania stopnia doktora na kierunkach: literaturoznawstwo, językoznawstwo i chemia. Podjęto starania o uzyskanie szóstego uprawnienia do nadawania stopnia doktora – w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Wydział Filologiczno-Historyczny po raz pierwszy w historii Uczelni nadał stopień doktora habilitowanego (w dyscyplinie historia). Odbyła się pierwsza w historii uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa. Znaczne zmiany zaszły w dydaktyce. Uczelnia uruchomiła studia I, II, III stopnia, a także studia zakończone uzyskaniem przez absolwentów tytułu inżyniera. Uruchomione zostały także m. in. pierwsze kierunki studiów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, które wytyczają nowy kierunek rozwoju Uczelni. W czasie pełnienia przez dr. hab. inż. Zygmunta Baka, prof. UJD funkcji Rektora znacznie powiększyła się baza lokalowa Uczelni.Zakończono budowę i oddano do użytku Akademickie Centrum Sportu (ul. Zbierskiego 6). Udało się zdobyć środki oraz rozpoczęto i ukończono budowę obiektu przy ul. Zbierskiego 2/4. Wybudowano nowoczesną aulę w budynku przy al. Armii Krajowej 13/15. W kadencji dr hab. inż. Zygmunta Bąka, prof. UJD gruntownie zmodernizowano Dom Studencki „Skrzat”, termomodernizacji poddane zostały budynki mieszczące się przy al. Armii Krajowej 13/15, ul. Waszyngtona 4/8, ul. Dąbrowskiego 14. Rozpoczęto modernizację auli, która obecnie nosi nazwę „Auditorium Maximum”. Warto podkreślić, że w omawianym okresie odbyło się wiele ważnych konferencji naukowych, sympozjów i jubileuszy, których rozgłos w znacznym stopniu przyczynił się do podniesienia prestiżu Akademii w Polsce i poza jej granicami. Na bazie działań związanych ze wzmacnianiem Uczelni, dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD czynił usilne starania zmierzające do przygotowania do zmiany nazwy Akademii na Uniwersytet. W tym temacie z inicjatywy dr. hab. inż. Zygmunta Bąka, prof. UJD odbyły się liczne spotkania, których celem było uzyskanie szerokiego poparcia różnorodnych środowisk. Udział w nich wzięli m. in. przedstawiciele rządu RP, parlamentarzyści, pracownicy Uczelni wyższych.