Instytut Literaturoznawstwa zaprasza do udziału w konferencji "Łzy w literaturze..."


Pracownicy Instytutu Literaturoznawstwa zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Łzy w literaturze. Transfer - Recepcja – Przekład (literatura polska, austriacka, niemiecka i szwajcarska)". Odbędzie się ona w 14-15 listopad 2019 r. w Częstochowie.

Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach transferu, przekładu i recepcji literackich ujęć płaczu i łez (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) występujących we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej i polskiej (XX i XXI wiek) w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym – w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych.

Proponując jako myśl przewodnią tegorocznej edycji konferencji zagadnienie lakrymologiczne w kontekście procesów transferu, przekładu i recepcji, pragniemy zachęcić Państwa do podjęcia dyskusji w następujących ujęciach tematycznych:

- Przestrzeń płaczu i jego rola w kulturze (polskiej i niemieckojęzycznej),
- Łzy oznaką moralnej wartości płaczącego czy dewaluacja łez we współczesnej kulturze,
- Czy płacz w literaturze nadal pozostaje medium komunikacji pozawerbalnej?
- Czy zmieniły się znaczenia nadawane łzom – perspektywa diachroniczna?
- Afektywna funkcja łez,
- Czy łzy/płaczą pojęciem globalnym? Czy istnieją dla płaczu granice kulturowe?
- Różne rodzaje płaczu w perspektywie porównawczej,
- Tropy łez i sposoby jego przekładu,
- Czy płaczą tylko kobiety? Czy płacz łączy czy dzieli?
- Wyzwalająca i niszcząca siła płaczu,
- Płacz między pokoleniami – odmienne i tożsame formy ekspresji płaczu,
- Znaczenia płaczu histerycznego, stłumionego itd.

Organizatorzy podkreślają, że językiem konferencji jest język polski i niemiecki.

Oto program konferencji tutaj.