Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - ruszyła rekrutacja na nowy kierunek studiów


Edukacja przedszkolna i wszesnoszkolna – to nowy kierunek studiów, na który już można się rekrutować. 5 lipca 2018r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał decyzję o nadaniu Wydziałowi Pedagogicznemu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie uprawnień do prowadzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na tym kierunku (studia trwają 3 lata). Kandydaci rekrutują się poprzez stronę internetową Uczelni.

Sylwetka absolwenta kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Absolwent kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna otrzymuje rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej. W toku studiów uzyskuje kwalifikacje merytoryczne i metodyczne z zakresu edukacji elementarnej. Szczególnie cenne w przygotowaniu absolwentów jest wykształcenie umiejętności spójnego, zintegrowanego stosowania metod w praktyce przedszkolnej i szkolnej, poparte praktykami w placówkach oświatowych. Model absolwenta dopełnia obszerna wiedza w zakresie nauk społecznych, z dziedziny psychologii i pedagogiki oraz umiejętność jej wszechstronnego wykorzystania w projektowaniu sytuacji edukacyjnych opartych na kształtowaniu społecznych, kreatywnych i otwartych postaw dzieci. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do organizowania i realizowania zintegrowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego w różnych obszarach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wspomagania rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego dziecka.

Absolwent kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna dysponuje wiedzą z zakresu prawidłowości rozwojowych oraz procesów edukacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zna i potrafi zastosować sposoby diagnozowania i stymulowania prawidłowego rozwoju w różnych obszarach edukacyjnych, zna metody, formy i zasady organizacji pracy z dziećmi w tym wieku. Potrafi dokonać krytycznej oceny planów i programów edukacyjnych oraz odpowiednio dobrać je do potrzeb i możliwości dzieci. Posiada umiejętności w zakresie rozpoznawania i korygowania nieprawidłowości rozwojowych oraz podejmowania działań diagnostycznych i profilaktycznych. Potrafi dokonać oceny własnej pracy oraz planować swój profesjonalny rozwój. Posiada kompetencje społeczne umożliwiające podejmowanie pracy w zespole z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem społecznym. Jest komunikatywny, bezpośredni i profesjonalny w relacjach z dziećmi, rodzicami i współpracownikami. Ma wykształconą potrzebę rozwoju i autoedukacji w celu doskonalenia warsztatu metodycznego i rozwoju osobistego.

Po ukończeniu kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna absolwenci dzięki realizacji w trakcie studiów standardów nauczycielskich przygotowujących do pracy nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III mogą pracować w:
• placówkach przedszkolnych,
• oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
• alternatywnych formach wychowania przedszkolnego,
• klasach I-III szkoły podstawowej.


opr. dr Joanna Juszczyk-Rygałło (dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej)