Dwa projekty wygrane przez Uniwersytet w konkursie na projektowanie uniwersalne


Nasz Uniwersytet jest jedyną uczelnią, która w konkursie NCBiR na projektowanie uniwersalne uzyskała dofinansowanie aż dwóch projektów!

Uczelnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 426 959, 25 zł na realizację projektu „Uniwersalne kierunki - Uniwersalne społeczeństwo” ogłoszonego w ramach Działania Kompleksowe Programy Szkół Wyższych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie stosowania rozwiązań opartych na koncepcji projektowania uniwersalnego poprzez opracowanie i wdrożenie obowiązkowych zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego dla 410 studentów studiów licencjackich (studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im Jana Długosza w Częstochowie w okresie od 01.06.2020 do 30.09.2023 kierunków: psychoprofilaktyka, turystyka i rekreacja, analityka i kreatywność społeczna, bezpieczeństwo narodowe, praca socjalna. Pozwoli to wyposażyć studentów uczestniczących w zajęciach w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu projektowania uniwersalnego, uwzględniając specyfikę kierunku kształcenia oraz zakres usług, które będą świadczone przez absolwentów wskazanych kierunków. Kolejnymi ważnym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na studiach i dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki i rynku pracy poprzez zwiększenie praktycznego wymiaru nauczania dzięki włączaniu projektowania uniwersalnego w proces dydaktyczny, organizację aktywności (m.in. warsztatów) rozwijających kompetencje miękkie i zawodowe, aby zwiększać szanse absolwentów na rynku pracy. Projekt zajął wysokie dziewiąte miejsce w rankingu.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 646 777,49 zł dofinansowania na realizację projektu pt. „Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19, „Projektowanie uniwersalne” dotyczące opracowania i wdrożenia w ramach programu studiów zajęć obowiązkowych obejmujących projektowanie uniwersalne. 3.5 Kompleksowe program szkół wyższych, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wygrany projekt dotyczy opracowania i wdrożenia zajęć obowiązkowych w programie studiów, obejmujących projektowanie uniwersalne, umożliwiających studentom poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. Wsparciem projektu zostaną objęte kierunki: Pedagogika, Administracja, Ekonomia, Rachunkowość i Podatki, Dietetyka, Informatyka oraz kadra dydaktyczna Uczelni.Zespół ds. Projektowania Uniwersalnego: dr Izabela Wrona-Meryk (kierownik projektu), dr inż. Wioletta Sołtysiak (Kierownik ds. Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Prawa i Ekonomii), dr hab. Monika Adamska-Staroń (Kierownik ds. Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Nauk Społecznych), dr Przemysław Siemion (Kierownik ds. Projektowania Uniwersalnego na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych).

opr. dr Wioletta Duda i dr Izabela Wrona-Meryk