Duże pieniądze dla Uczelni - zrealizujemy projekt za blisko 6,5 miliona złotych!


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 6 478 787,67 złotych na realizację projektu. Projekt jest finansowany w ramach konkursu pn. „Zintegrowane Programy Uczelni – ścieżka I" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt przewiduje realizację programu rozwojowego dla uczelni.

Cel projektu dotyczy podniesienia kompetencji studentów odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, pracowników dydaktycznych, zarządczych i administracyjnych uczelni poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania.

Program obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracodawcami dla studentów, szkolenia dla kadry Uczelni. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2018 do września 2021.

Wsparcie obejmuje:

● ponad 700 studentów, którzy uzyskają nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje informatyczne, pracy w grupie, językowe

● 130 osób z kadry dydaktycznej, którzy rozwiną kompetencje dydaktyczne i specjalistyczne językowe

● ok 70 osób z kadry zarządczej i administracyjnej, którzy rozwiną kompetencje w zakresie zarządzania uczelnią, TIK oraz branżowe językowe.

Kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są dr hab. prof. UJD Wojciech Ciesielski i dr hab. prof. UJD Robert Biczak.