4 miliony złotych dla Uniwersytetu - realizujemy projekt „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie 2018”


Informujemy, że Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymał 4 203 414,71 zł na realizację projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie 2018” ogłoszonego w ramach osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Głównym celem projektu jest:

- podniesienie kompetencji studentów UJD odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację zajęć warsztatowych kształcących kompetencje, dodatkowych zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej

- podniesienie kompetencji pracowników UJD poprzez realizację staży dydaktycznych w wybitnych światowych ośrodkach

- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie stosowanego systemu zarządzania uczelnią w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu do optymalizacji procesów zarządzania.

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ,poprzez uczestniczenie w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami tj. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, stażów wysokiej jakości oraz pracowników poprzez realizację stażów dydaktycznych w wybitnych ośrodkach.

opr. Monika Gębara