Zakłady, Katedry i Zespoły Badawcze


WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY

Instytut Filologii Obcych

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego
Zakład Filologii Angielskiej
Zakład Badań Interkulturowych
Zakład Nowoczesnych Technologii w Nauczaniu Języków Obcych
Zakład Translatoryki i Angielskiego Języka Biznesu
Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Lingwistycznych

Instytut Filologii Polskiej

Zakład Języka Polskiego
Zakład Teorii Literatury
Zakład Kulturoznawstwa
Zakład Historii Literatury Polskiej XX w. i Literatury Najnowszej
Zakład Literatury Antycznej i Staropolskiej
Zakład Historii Literatury Polskiej XIX w.
Pracownia Komparatystyki Kulturowej

Instytut Historii

Zakład Historii Nowożytnej
Zakład Historii XX w.
Zakład Historii XIX w.
Zakład Metodologii i Historii Historiografii
Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki
Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa, Dyplomacji i Historii Najnowszej
Zakład Nauk o Obronności
Zakład Polityki Publicznej
Zakład Psychologii
Zakład Socjologii

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowego
Zakład Prawa Administracyjnego
Zakład Nauk o Administracji i Historii Ustrojów Państwowych
Zakład Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Praw Człowieka

Instytut Filozofii

Zakład Historii Filozofii
Zakład Etyki i Estetyki
Zakład Logiki, Metodologii i Epistemologii

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZY

Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii

Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Środowiska
Katedra Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii
Katedra Dietetyki i Badań Żywności
Katedra Badań Strukturalnych i Materiałowych
Katedra Chemii Fizycznej
Katedra Chemii Organicznej
Zakład Pielęgniarstwa

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa

Zakład Technologii Informatycznych i Komunikacji w Bezpieczeństwie
Zakład Bezpieczeństwa Technicznego
Zakład Zaawansowanych Metod Obliczeniowych

Instytut Fizyki

Zakład Fizyki Teoretycznej
Zakład Badań Strukturalnych i Fizyki Medycznej
Zakład Luminescencji i Biofotoniki
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Zespół Dydaktyki Fizyki i Astronomii

Instytut Matematyki i Informatyki

Zakład Teoretycznych Podst. Informatyki
Zakład Matematyki
Zakład Informatyki Stosowanej


WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Zakład Edukacji Elementarnej i Metodyki
Zakład Edukacji przez Sztukę

Instytut Pedagogiki

Zakład Pedag. Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej
Zakład Psychoprofilaktyki
Zakład Doradztwa Zawodowego
Zakład Podstaw Pedagogiki

Zakład Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej i Turystyki
Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych
Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu
Zakład Turystyki i Rekreacji
Zakład Fizjoterapii
Zakład Motoryczności Człowieka

WYDZIAŁ SZTUKI

Instytut Sztuk Pięknych

Katedra Grafiki
Katedra Malarstwa
Zakład Teorii i Komunikacji Wizualnej

Instytut Muzyki

Zakład Teorii i Pedagogiki Muzycznej
Zakład Dydaktyki Instrumentalnej
Katedra Dyrygowania