Wynajem powierzchni


Najem lokalu typu kiosk wraz z usługami kserograficznymi w bud. dyd. przy al. AK 13/15

Kanclerz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, zaprasza do składania ofert na najem lokalu o powierzchni 17m2 bez wyposażenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług kserograficznych oraz sprzedaży: prasy, materiałów biurowych, słodyczy i napojów, biletów komunikacji miejskiej, artykułów higieny osobistej ,drobnej galanterii w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15.

Do opłaty za najem określonej w ofercie, zostaną doliczone inne opłaty stanowiące także składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów tj. energii elektrycznej, wody zimnej i odprowadzenia ścieków rozliczanych na postawie wskazań liczników,
- wywozu odpadów – wg zadeklarowanej przez najemcę ilości
-podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku ustalonej przez Radę Miasta Częstochowy)
Działalność w lokalu winna być prowadzona przez cały tydzień, w tym:
-w dni powszednie minimum do godziny 18ºº
-w niedzielę minimum do godziny 15ºº

Lokal będzie do wynajęcia od 01.10.2017 roku.

Pisemne oferty z propozycją miesięcznej stawki czynszu należy składać na adres: Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa pok. 507 w terminie 29.09.2017r. do godz.15ºº

Lokal można oglądać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 10 ººdo 14ºº po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem Obiektu – mgr Renata Majak tel. 34/361-11-27 Kom.503983330


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 76/78 zgodnie z poniższym opisem:

1) Powierzchnia 88,90 m2 z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny
Lokal znajduje się na parterze budynku Domu Studenta „Skrzat". W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:
- sala konsumpcyjna
- kuchnia plus magazyn
- zmywalnia
- chłodnia
- magazyn warzyw, magazyn główny
- zaplecze sanitarne ( kabina VC, kabina prysznic )

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej,
- opłaty za odpady komunalne ( zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).

Najemca na koszt własny dokona montażu liczników poboru zimnej i ciepłej wody w ilości 4 sztuki oraz licznika energii elektrycznej - 1 sztuka.

Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania - czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia - trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy
- w okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:

a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą

Zainteresowani mogą dokonać oględzin miejsca najmu po uprzednim skontaktowaniu się z Kierownikiem DS. Skrzat
- Krystyna Olesińska tel. 601626547

Oferty można składać do dnia 20 września 2017r. na adres mailowy k.olesinska@ajd.czest.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Dąbrowskiego 76/78, 42-200 Częstochowa.

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2

Składający ofertę winien przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty (dla podmiotów gospodarczych).


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada w swoich zasobach pomieszczenia przeznaczone do najmu doraźnego. Poniżej przedstawiamy ofertę pomieszczeń, w których mogą być organizowane szkolenia, konferencje, lekcje pokazowe itp.. 

Akademia dysponuje także nowoczesnym obiektem sportowym składającym się z pełnowymiarowej hali sportowej umożliwiającej organizację rozgrywek sportowych na szczeblu krajowym, zarówno w piłce siatkowej, koszykowej jak i halowej piłce nożnej. W obiekcie znajduje się także sala do aerobiku, siłownia oraz sala do tenisa stołowego.

[CENNIK]

[WNIOSEK]