Wynajem powierzchni


Zaproszenie do złożenia ofert:


Najem lokalu typu kiosk wraz z usługami kserograficznymi w budynku dydaktycznym przy ul. Zbierskiego 2/4


Kanclerz Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, zaprasza do składania ofert na najem lokalu o powierzchni 22,73m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług kserograficznych oraz sprzedaży: prasy, materiałów biurowych, , biletów komunikacji miejskiej, artykułów higieny osobistej ,drobnej galanterii w budynku dydaktycznym przy ul. Zbierskiego 2/4
Lokal wyposażony jest w ladę, zamykany roletą o napędzie elektrycznym.
Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej,
- opłaty za odpady komunalne (zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).
Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej będą rozliczane na podstawie wskazań licznika. Opłaty z tytułu zużycia wody ciepłej i zimnej, odprowadzenia ścieków oraz centralnego ogrzewania będą rozliczane na podstawie ryczałtu.


Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania - czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia - trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- Najemca zobowiązany jest wyposażyć lokal w zgodne z przepisami gaśnice oraz dokonywać ich przeglądów
- Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy
Działalność w lokalu winna być prowadzona przez cały tydzień, w tym:
-w dni powszednie minimum do godziny 18ºº
-w niedzielę minimum do godziny 15ºº

Lokal będzie do wynajęcia od 01.02.2019 roku

W okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie Wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą.


Miejsce przesłania /złożenia ofert:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa
Kancelaria ogólna pokój 32 lub drogą mailową na adres kancelaria@ujd.edu.pl do 25.01.2019 r.


W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2


Lokal można oglądać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 10 ººdo 14ºº po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem Obiektu – mgr Anna Majewska tel. 34/3783102 -kom.503983349.Zaproszenie do złożenia ofert:

Najem lokalu typu kiosk wraz z usługami kserograficznymi w budynku dydaktycznym przy ul. Zbierskiego 2/4

Kanclerz Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, zaprasza do składania ofert na najem lokalu o powierzchni 22,73m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług kserograficznych oraz sprzedaży: prasy, materiałów biurowych, , biletów komunikacji miejskiej, artykułów higieny osobistej ,drobnej galanterii w budynku dydaktycznym przy ul. Zbierskiego 2/4.

Lokal wyposażony jest w ladę, zamykany roletą o napędzie elektrycznym.

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej,
- opłaty za odpady komunalne (zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).

Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej będą rozliczane na podstawie wskazań licznika. Opłaty z tytułu zużycia wody ciepłej i zimnej, odprowadzenia ścieków oraz centralnego ogrzewania będą rozliczane na podstawie ryczałtu.

Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania - czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia - trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry

- Najemca zobowiązany jest wyposażyć lokal w zgodne z przepisami gaśnice oraz dokonywać ich przeglądów

- Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy

Działalność w lokalu winna być prowadzona przez cały tydzień, w tym:
-w dni powszednie minimum do godziny 18ºº
-w niedzielę minimum do godziny 15ºº

Lokal będzie do wynajęcia od 01.01.2019 roku

W okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie Wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą.

Miejsce przesłania /złożenia ofert:

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowia ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa Kancelaria ogólna pokój 32 lub drogą mailową na adres kancelaria@ujd.edu.pldo 14.12.2018 r.

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2

Lokal można oglądać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 10 ººdo 14ºº po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem Obiektu - mgr Anna Majewska tel. 34/3783102 -kom.503983349.ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Kanclerz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie przy ul. Zbierskiego 2/4

zgodnie z poniższym opisem:
1) Powierzchnia 75,36 m2 z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny.
Lokal znajduje się na parterze budynku .W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:
- kuchnia
- bufet wydawczy
- zmywalnia naczyń stołowych
- przedsionek
- magazyn produktów suchych
- pom. socjalne
- przedsionek z aneksem płukania
- WC personelu
2) W korytarzu przed lokalem znajduje się powierzchnia, która może być wykorzystana jako sala konsumpcyjna, wyposażona w stoliki i krzesła. Powierzchnia ta nie wchodzi w skład wynajmu, nie jest powierzchnią zamykaną. W przypadku chęci jej wykorzystywania sprzątanie leży po stronie Najemcy.
3) Lokal wyposażony jest w urządzenia wymienione w załączniku Nr 1,
Pierwsze uruchomienie urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 wykona najemca.

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej, wentylacji mechanicznej
- opłaty za odpady komunalne ( zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).
Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej będą rozliczane na podstawie wskazań licznika. Opłaty z tytułu zużycia wody ciepłej i zimnej, odprowadzenia ścieków , centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej będą rozliczane na podstawie ryczałtu.

Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania - czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia - trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- po stronie Najemcy leżą przeglądy, konserwacja i ewentualne naprawy wyposażenia oraz urządzeń przynależnych do lokalu.
- Najemca zobowiązany jest wyposażyć lokal w zgodne z przepisami gaśnice oraz dokonywać ich przeglądów.
- Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy.
- działalność w lokalu winna być prowadzona przez cały tydzień, w tym:
w dni powszednie minimum do godziny 18ºº, w niedzielę minimum do godziny 15ºº.
- w okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie Wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą.

Lokal można oglądać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 10 ººdo 14ºº po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem Obiektu: mgr Anna Majewska tel. 503 983 349

Miejsce przesłania /złożenia ofert:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa
Kancelaria ogólna pokój 32 lub drogą mailową na adres kancelaria@ujd.edu.pl do 30 listopada 2018r. do godz. 9.00

Lokal będzie do wynajęcia od 01.01.2019 roku.

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2

Składający ofertę winien przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty (dla podmiotów gospodarczych).

[lista środków trwałych] [wyposażenie baru]


Zaproszenie do złożenia ofert:

Najem lokalu typu kiosk wraz z usługami kserograficznymi w budynku dydaktycznym przy ul. Zbierskiego 2/4

Kanclerz Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, zaprasza do składania ofert na najem lokalu o powierzchni 22,73m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie usług kserograficznych oraz sprzedaży: prasy, materiałów biurowych, , biletów komunikacji miejskiej, artykułów higieny osobistej, drobnej galanterii w budynku dydaktycznym przy ul. Zbierskiego 2/4

Lokal wyposażony jest w ladę, zamykany roletą o napędzie elektrycznym.

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej,
- opłaty za odpady komunalne (zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).

Opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej będą rozliczane na podstawie wskazań licznika. Opłaty z tytułu zużycia wody ciepłej i zimnej, odprowadzenia ścieków oraz centralnego ogrzewania będą rozliczane na podstawie ryczałtu.
Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania - czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia - trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- Najemca zobowiązany jest wyposażyć lokal w zgodne z przepisami gaśnice oraz dokonywać ich przeglądów
- Wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy

Działalność w lokalu winna być prowadzona przez cały tydzień, w tym:
-w dni powszednie minimum do godziny 18ºº
-w niedzielę minimum do godziny 15ºº

Lokal będzie do wynajęcia od 01.01.2019 roku

W okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie Wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą.

Miejsce przesłania /złożenia ofert:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa
Kancelaria ogólna pokój 32 lub drogą mailową na adres kancelaria@ujd.edu.pl do 30.11.2018 r. do godz.9.00

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2
Lokal można oglądać codziennie z wyjątkiem soboty i niedzieli w godz. 10ºº do 14ºº po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem Obiektu – mgr Anna Majewska tel. 34/3783102 -kom.503983349.


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 76/78 zgodnie z poniższym opisem:

1) Powierzchnia 88,90 m2 z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny
Lokal znajduje się na parterze budynku Domu Studenta „Skrzat”. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:
- sala konsumpcyjna
- kuchnia plus magazyn
- zmywalnia
- chłodnia
- magazyn warzyw, magazyn główny
- zaplecze sanitarne ( kabina VC, kabina prysznic )

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej,
- opłaty za odpady komunalne ( zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).
Najemca na koszt własny dokona montażu liczników poboru zimnej i ciepłej wody w ilości 4 sztuki oraz licznika energii elektrycznej - 1 sztuka.
Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania – czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia – trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy
- w okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą

Zainteresowani mogą dokonać oględzin miejsca najmu po uprzednim skontaktowaniu się z Kierownikiem DS. Skrzat - Krystyna Olesińska tel. 601626547

Oferty można składać do dnia 25 września 2018r. na adres mailowy kancelaria@ujd.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2

Składający ofertę winien przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty (dla podmiotów gospodarczych).


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada w swoich zasobach pomieszczenia przeznaczone do najmu doraźnego. Poniżej przedstawiamy ofertę pomieszczeń, w których mogą być organizowane szkolenia, konferencje, lekcje pokazowe itp.. 

Akademia dysponuje także nowoczesnym obiektem sportowym składającym się z pełnowymiarowej hali sportowej umożliwiającej organizację rozgrywek sportowych na szczeblu krajowym, zarówno w piłce siatkowej, koszykowej jak i halowej piłce nożnej. W obiekcie znajduje się także sala do aerobiku, siłownia oraz sala do tenisa stołowego.

[CENNIK]

[WNIOSEK]