Wynajem powierzchniZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie przy ul. Dąbrowskiego 76/78 zgodnie z poniższym opisem:

1) Powierzchnia 88,90 m2 z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny
Lokal znajduje się na parterze budynku Domu Studenta „Skrzat”. W skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia:
- sala konsumpcyjna
- kuchnia plus magazyn
- zmywalnia
- chłodnia
- magazyn warzyw, magazyn główny
- zaplecze sanitarne ( kabina VC, kabina prysznic )

Do opłaty za najem określonej w złożonej ofercie, zostaną doliczone opłaty stanowiące składnik czynszu, z tytułu:
- zużycia mediów : energii elektrycznej, wody zimnej, ciepłej, odprowadzenia ścieków, energii cieplnej,
- opłaty za odpady komunalne ( zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie miasta Częstochowy).
- podatku od nieruchomości (iloczyn wynajmowanej powierzchni i stawki podatku uchwalonej przez Radę Miasta Częstochowy).
Najemca na koszt własny dokona montażu liczników poboru zimnej i ciepłej wody w ilości 4 sztuki oraz licznika energii elektrycznej - 1 sztuka.
Najemca przed podpisaniem umowy wniesie kaucję stanowiącą wartość dwumiesięcznego czynszu brutto.

Warunki umowy:
- termin obowiązywania – czas nieokreślony
- okres wypowiedzenia – trzy miesiące
- czynsz wraz z pozostałymi opłatami płatny z góry
- wynajmujący nie będzie ponosić odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń Najemcy
- w okresie od 16 lipca do 15 września każdego roku, Najemca może wystąpić z pisemnym wnioskiem o zawieszenie działalności prowadzonej w obiekcie Wynajmującego. W tym okresie wynajmujący może pomniejszyć opłatę za najem o 30% oraz opłaty za media o 100%.
- stawka czynszu może ulec zmianie:
a) raz w roku proporcjonalnie do wzrostu kosztów utrzymania udostępnionej powierzchni, zmiana stawki nastąpi w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy,
b) raz w roku po uchwaleniu przez Radę Miasta Częstochowy stawek podatku od nieruchomości, na podstawie oświadczenia Wynajmującego o wysokości podatku od nieruchomości przesłanego wraz z fakturą,
c) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zmiana waloryzacyjna nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oświadczenia waloryzacyjnego od Wynajmującego wraz z fakturą

Zainteresowani mogą dokonać oględzin miejsca najmu po uprzednim skontaktowaniu się z Kierownikiem DS. Skrzat - Krystyna Olesińska tel. 601626547

Oferty można składać do dnia 25 września 2018r. na adres mailowy kancelaria@ujd.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa.

W ofertach należy podać kwotę netto i brutto miesięcznej opłaty za 1m2. Kryterium wyboru najemcy będzie najwyższa zaoferowana kwota brutto opłaty za 1 m2

Składający ofertę winien przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty (dla podmiotów gospodarczych).


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada w swoich zasobach pomieszczenia przeznaczone do najmu doraźnego. Poniżej przedstawiamy ofertę pomieszczeń, w których mogą być organizowane szkolenia, konferencje, lekcje pokazowe itp.. 

Akademia dysponuje także nowoczesnym obiektem sportowym składającym się z pełnowymiarowej hali sportowej umożliwiającej organizację rozgrywek sportowych na szczeblu krajowym, zarówno w piłce siatkowej, koszykowej jak i halowej piłce nożnej. W obiekcie znajduje się także sala do aerobiku, siłownia oraz sala do tenisa stołowego.

[CENNIK]

[WNIOSEK]