Terminarz


projekty i inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tutaj

harmonogram programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju tutaj

harmonogram programów Narodowego Centrum Nauki tutaj

harmonogram programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej tutaj

harmonogram oferty stypendialnej DAAD tutaj

harmonogram oferty stypendialnej NAWA tutaj

harmonogram oferty stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta tutaj


TERMINARZ
obejmujący zadania wynikające z zakresu działania
Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą


STYCZEŃ

• 10 stycznia - termin złożenia przez osoby odpowiedzialne krótkiego oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym wprowadzonych danych do systemu POL-on w zakresie, za który odpowiada Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą • 15 stycznia - termin rozliczenia finansowego wydatkowania w roku poprzednim środków na działalność statutową DS/DSM dokonywanego u Kierownika Finansowego Wydziału przez dysponentów środków, w tym kierowników projektów badawczych, uczestników studiów doktoranckich, młodych naukowców, dysponentów rezerw i środków bibliotek • 15 stycznia - termin wnioskowania do Dziekana lub wskazanego przez niego organu o przedłużenie terminu wydatkowania i rozliczania środków na działalność statutową DS/DSM (maksymalnie do 31 października roku następnego; decyzja przekazywana jest do Działu Nauki wraz z zaktualizowaną kalkulacją środków przeniesionych na rok następny)
• 15 stycznia - termin rozliczenia merytorycznego wydatkowania w roku poprzednim środków na działalność statutową DS/DSM przez dysponentów środków, w tym kierowników projektów badawczych, uczestników studiów doktoranckich, młodych naukowców, dysponentów rezerw i środków bibliotek
• 15 stycznia - uczestnik studiów doktoranckich, któremu przyznano stypendium ze środków na działalność statutową DS/DSM, składa do Dziekana lub wskazanego przez niego organu sprawozdanie merytoryczne z realizacji pracy naukowej w okresie pobierania stypendium zaakceptowane przez promotora lub opiekuna naukowego
• 20 stycznia - termin opracowania przez Dziekana zbiorczej informacji na temat wykorzystania dotacji na działalność statutową DS/DSM w poprzednim roku kalendarzowym, z zaznaczeniem wysokości kwoty niewykorzystanej w poprzednim roku kalendarzowym
• 25 stycznia – przekazanie do Działu Nauki oryginałów ewidencji wydatków dla poszczególnych projektów finansowanych z dotacji na działalność statutową DS/DSM oraz zestawienia osiągniętych efektów z informacją o akceptacji lub odrzuceniu rozliczenia merytorycznego
• 31 stycznia – opracowanie przez Dziekana planu zadaniowo-finansowego Wydziału w zakresie wykorzystania w danym roku kalendarzowym środków finansowych z dotacji na działalność statutową DS/DSM przeniesionej z roku poprzedniego i przekazanie go do akceptacji Kierownika Finansowego Wydziału, Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
• 31 stycznia - wniosek o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne

LUTY

• sugerowany termin na ogłoszenie konkursu wydziałowego na projekty lub stypendia finansowane z dotacji na działalność statutową DS/DSM; w terminie 30 dni od daty uzyskania decyzji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości przyznanych Wydziałowi środków na działalność statutową DS/DSM Dziekan opracowuje wnioski oraz plan zadaniowo-finansowy Wydziału w zakresie wykorzystania w danym roku kalendarzowym środków finansowych z dotacji przyznanej w danym roku i przekazuje plan do akceptacji Kierownika Finansowego Wydziału, Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (zawarcie umów z uczestnikami studiów doktoranckich) • 15 lutego - Dyrektor Instytutu opracowuje semestralny plan wyjazdów zagranicznych pracowników na okres powyżej miesiąca, który przekazuje do wiadomości do Dziekana Wydziału • 28 lutego - rekrutacja studentów na wyjazdy ERASMUS+ w kolejnym roku akademickim

MARZEC

• sprawozdanie PNT-01/s do Głównego Urzędu Statystycznego o działalności badawczej i rozwojowej w szkołach wyższych
• 15 marca - termin konkursów na projekty i stypendia finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (możliwość skorzystania z usługi tłumacza j. angielskiego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania)
• 31 marca – raport roczny z wykorzystania środków na:
- działalność statutową (potencjał badawczy + młodzi naukowcy)
- utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
- utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki
- działalność związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej
• 31 marca - wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego (+ wyciąg z protokołu z posiedzenia Senatu i 3 rekomendacje)
• 31 marca - wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
• 31 marca - wniosek o Nagrodę Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne
• 31 marca - wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stypendium dla wybitnego młodego naukowca
• 31 marca - raport roczny z realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pierwszy raport roczny należy złożyć za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu/ stażu podoktorskiego wyniósł co najmniej 8 miesięcy (realizacja projektu/ stażu podoktorskiego rozpoczyna się z dniem wskazanym w umowie)
• zgłoszenie przez Rady Wydziałów kandydatów do godności profesora honorowego oraz recenzentów dla potrzeb procedury
• zgłoszenie przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego kandydata do tytułu honorowego doctora honoris causa oraz recenzentów dla potrzeb procedury

KWIECIEŃ

• okresowa ocena nauczycieli akademickich nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony (uwzględniająca ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów); także ocena „uzupełniająca"

MAJ

• sprawozdanie PNT-05 do Głównego Urzędu Statystycznego o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych
• sprawozdanie MN-01 do Głównego Urzędu Statystycznego o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii w jednostkach naukowych

CZERWIEC

• 15 czerwca - termin konkursów na projekty i stypendia finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (możliwość skorzystania z usługi tłumacza j. angielskiego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania)
• 30 czerwca - nauczyciele akademiccy składają oświadczenie wymagane w art. 112a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (minimum kadrowe)
• 30 czerwca - sugerowany termin składania przez nauczycieli akademickich (pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników naukowych oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych) corocznych oświadczeń dla potrzeb wniosku o przyznanie środków na działalność statutową (najpóźniej do 15 września, tj. do dnia będącego terminem złożenia wniosku)

WRZESIEŃ

• 15 września - termin konkursów na projekty i stypendia finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (możliwość skorzystania z usługi tłumacza j. angielskiego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania) • 15 września - Dyrektor Instytutu opracowuje semestralny plan wyjazdów zagranicznych pracowników na okres powyżej miesiąca, który przekazuje do wiadomości do Dziekana Wydziału

PAŹDZIERNIK

• uroczysta inauguracja - nadanie godności profesora honorowego, uroczysta promocja doktorska i wręczenie dyplomu doktora, wręczenie dyplomu doktora habilitowanego (lub podczas święta uczelni)
• 15 października – termin składania wniosków przez uczestników studiów doktoranckich o przyznanie:
- stypendium doktoranckiego
- stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
• 31 października - termin wydatkowania środków z dotacji na działalność statutową DS/DSM przesuniętych do wydatkowania na rok następny za zgodą Dziekana
• 31 października - termin pokrycia przez kierownika projektu kwoty przekroczenia wysokości środków finansowych z dotacji na działalność statutową DS/DSM przesuniętych do wydatkowania na rok następny za zgodą Dziekana (dla środków przyznanych na dany rok - 15 grudnia)
• 31 października – przekazanie do Działu Nauki protokołu Komisji Doktoranckiej Wydziału oraz listy rankingowej wniosków o przyznanie:
- stypendium doktoranckiego
- stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej
31 października - wniosek za pośrednictwem generatora OPI oraz część A w postaci dokumentu elektronicznego lub w wersji papierowej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków finansowych na:
- działalność statutową (potencjał badawczy, młodzi naukowcy) DS/DSM
- utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
- utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki
- działalność związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej

• 31 października - wniosek za pośrednictwem generatora OPI oraz część A w postaci dokumentu elektronicznego lub w wersji papierowej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę  (w 2018 r. - termin 30 września)
• 31 października - rekrutacja pracowników na wyjazdy ERASMUS+ w danym roku akademickim
• 31 października - rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy ERASMUS+ w danym roku akademickim

LISTOPAD

  • 30 listopada 2018 r. - osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w UJD, składają oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

GRUDZIEŃ

• święto uczelni - uroczyste posiedzenie Senatu i wręczenie dyplomu doktora honoris causa, nadanie godności profesora honorowego, uroczysta promocja doktorska i wręczenie dyplomu doktora, wręczenie dyplomu doktora habilitowanego (lub podczas uroczystej inauguracji)
• 15 grudnia - termin wydatkowania środków z dotacji na działalność statutową DS/DSM przyznanych w danym roku kalendarzowym
• 15 grudnia - termin pokrycia przez kierownika projektu kwoty przekroczenia wysokości środków finansowych z dotacji na działalność statutową DS/DSM (dla środków przesuniętych do wydatkowania na rok następny za zgodą Dziekana – 31 października)
• 15 grudnia - termin konkursów na projekty i stypendia finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (możliwość skorzystania z usługi tłumacza j. angielskiego po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania)
• 31 grudnia - Dziekani dostarczają w dwóch egzemplarzach, jeden do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, drugi do Działu Księgowości, informację na temat konferencji naukowych: planowanych do realizacji przez Wydział w następnym roku kalendarzowym oraz zrealizowanych przez Wydział w roku poprzednim

  • 31 grudnia 2018 r. - osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w UJD, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej)

URLOPY/STYPENDIA/STAŻE
• wniosek do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą - 14 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu, stażu lub pobierania stypendium (z zachowaniem drogi służbowej: Dyrektor Instytutu, Rada Wydziału, Dziekan); sprawozdanie z realizacji należy złożyć do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą w ciągu 14 dni po zakończeniu urlopu, stażu lub pobierania stypendium; warunkiem ubiegania się o urlop naukowy jest ocena wyróżniająca dorobku

DEKLARACJA POKRYCIA KOSZTÓW PRZEWODU DOKTORSKIEGO/POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO/POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU
• w dowolnym terminie (z zachowaniem drogi służbowej: Dyrektor Instytutu i Dziekan)

*działalność statutowa DS/DSM - środki w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego lub dotacji na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich