Stypendia dla obcokrajowców/scholarships for foreigners/ стипендії для іноземців


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) zaprasza cudzoziemców stypendystów programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej do studiowania w UJD:

Program stypendialny im. gen. Władysława Andersa – studia I, II stopnia, jednolite studia magisterskie i szkoła doktorska (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości do 2200 zł miesięczne.Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 11.02.2020 do 31.03.2020 do godz. 15.00. Szczegóły dotyczące programu znajdują się w załączniku.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia (w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, nauk rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 1500 złmiesięczne.Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 06.03.2020 do 30.04.2020 do godz. 15.00. Szczegóły dotyczące programuznajdują się w załączniku.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha – studia II stopnia (w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych); co miesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania w wysokości 1500 zł miesięczne.Wnioski należy składać w języku polskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 06.03.2020 do 30.04.2020 do godz. 15.00. Szczegóły dotyczące programuznajdują się w załączniku.

Jan Dlugosz University in Czestochowa (UJD) invites foreign scholarship holders of the Polish National Agency for Academic Exchange (pol. NAWA) programs to study at UJD:

The gen. Władysław Anders Scholarship for the Polish diaspora - participation in the Programme enable to undertake tuition-free 1st and 2nd cycle studies (Master degree studies), long-cycle Master’s degree programme and doctoral studies (all specialties except philology, with the exception of Polish philology); monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount till 2200 PLN per month. The call for applications under the Programme shall be held in the period from 11.02.2020 until 31.03.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the www.nawa.gov.pl website. Details about the program can be found in the attachment.

Ignacy Łukasiewicz Scholarship Programme - participation in the Programme enable to undertake tuition-free 2nd cycle studies (Master degree studies) at public universities in Poland supervised by the Ministry of Science and Higher Education, in the following areas of study: engineering and technical sciences, agricultural sciences, sciences and natural sciences; monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount of 1500 PLN per month.The call for applications under the Programme shall be held in the period from 06.03.2020 until 30.04.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the www.nawa.gov.pl website. Details about the program can be found in the attachment.

The Stefan Banach Scholarship Programme - participation in the Programme enable to undertake tuition-free 2nd cycle studies (Master degree studies) at public universities in Poland supervised by the Ministry of Science and Higher Education, in the following areas of study: engineering and technical, agricultural, applied and life sciences; monthly scholarship of the Polish National Agency for Academic Exchange to cover the cost of living in the amount of 1500 PLN per month. The call for applications under the Programme shall be held in the period from 06.03.2020 until 30.04.2020, 3 pm Central European Time (Warsaw local time), solely in an electronic form via NAWA’s ICT system, available one the www.nawa.gov.pl website. Details about the program can be found in the attachment.

Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Длугоша в Ченстоховізапрошує іноземців, які отримали стипендії для участі в програмах Польского Національного Агентства Академічних Обмінів (пол. NAWA) на навчання до нашого університету:

Стипендіальна програма для Полонії імені генерала Владислава Андерса - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, магістр, п’ятирічна магістерська програма і аспірантура(всі спеціальності, крім філологічних, за винятком польської філології); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі до 2200 злотих щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою через NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 11.02.2020 р. до 31.03.2020 р. до 15:00 години. Деталі щодо програми можна знайти у додатку.

Стипендіальна програма імені Ігнація Лукасевича - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр (в галузі інженерно-технічних наук, сільськогосподарських наук, а також точних та природничих наук); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі 1500 злотих щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою через NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 06.03.2020 р. до 30.04.2020 р. до 15:00 години. Деталі щодо програми можна знайти у додатку.

Стипендіальна програма імені Стефана Банаха - навчання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр (в галузі інженерно-технічних наук, сільськогосподарських наук, а також точних та природничих наук); щомісячні стипендії Польского Національного Агентства Академічних Обмінів на покриття витрат на проживання в розмірі 1500 злотих щомісяця. Заяви на отримання стипендії слід подавати польською мовою через NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login y період з 06.03.2020 р. до 30.04.2020 р. до 15:00 години. Деталі щодо програми можна знайти у додатку.