Staże/Internships/Стажування


WYMIANA STUDENTÓW
EXCHANGE PROGRAMME FOR STUDENTS
ОБМІН СТУДЕНТАМИ

STAŻE (3 m-ce, minimum 92 dni) na podstawie umów bilateralnych
INTERNSHIPS (3 months, a minimum of 92 days) on the basis of bilateral agreements
СТАЖУВАННЯ (3-місячні, мінімум 92 дні) на підставі двосторонніх угод
wykaz ośrodków partnerskich
list of partner universities
список партнерських центрів
  tutaj/here/тут
szczegóły organizacyjne i informacje dla uczelni zagranicznej
organizational details and information for partner universities
деталі організаційні та інформаційні для закордонного університету 
tutaj/here/тут
fakultatywne odpłatne kursy języka polskiego dla obcokrajowców
optional paid Polish language courses for foreigners
факультативни платни курси польської мови для іноземців
  tutaj/here/тут
wymagane dokumenty
required documents
необхідні документи
 tutaj/here/тут
procedura dla jednostek UJD
dotycząca organizacji i realizacji staży studentów z zagranicy
tutaj
kontakt/contact/контакт PL/EN/UA/RU   tutaj/here/тут


WYMIANA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
STAFF MOBILITY FOR TEACHING
ОБМІН ВИКЛАДАЧАМИ

 kontakt/contact/контакт PL/EN/UA/RU  tutaj/here/тут