Staże i stypendia dla cudzoziemców w UJD


WYMIANA STUDENCKA

na podstawie umów bilateralnych

Wykaz ośrodków partnerskich - tutajStaże studentów krótkoterminowe (3 m-ce)


Procedury dla staży krótkoterminowych

procedura dotycząca staży studentów i doktorantów z zagranicy tutaj


Formularze dla staży krótkoterminowych:

Kwestionariusz osobowy stażysty / Student's Application Form - (formularz DOC- wersja EN)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - (formularz DOC- wersja PL/EN), (formularz DOC- wersja PL/RU)

Porozumienie w sprawie staży z programem stażu - wersja PL/UA:(formularz DOC), wersja PL/EN: (formularz DOC)

Formularz zakwaterowania w domu studenckim DS - (formularz DOC - wersja PL/EN)

Wniosek o obniżenie opłaty domu studenckim DS - (formularz DOC - wersja PL/EN)

Oświadczenie dot. przerwy i przedłużenia stażu (formularz DOC - wersja PL/UA) - należy złożyć min. 2 tygodnie przed planowaną przerwą w stażu

Studia wspólne z uczelniami zagranicznymi (podwójny dyplom)

informacje - Dział Spraw Studenckich

procedury i formularze

tel.: 34 37 84 122/123/124

e-mail: dss@ujd.edu.pl


Program stypendialny (POLONIA) dla osób polskiego pochodzenia będących obywatelami jednego z następujących krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki, które spełniają nw. warunki:

  • maksymalnie 2 lata temu zdały egzamin maturalny (dot. studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich)
  • maksymalnie 2 lata temu ukończyły studia I stopnia (dot. studiów II stopnia)

Beneficjenci: młodzież polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadacze Karty Polaka

Cel: stypendia na pokrycie kosztów utrzymania w celu odbycia studiów wyższych w języku polskim w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego i poziomu kwalifikacji w tamtejszych środowiskach polonijnych.

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów i innej formy kształcenia ( tj. kursu przygotowawczego), przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu przygotowawczego i studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, zwolnienie z opłat za kształcenie. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni przez maksymalnie 10 miesięcy w danym roku akademickim.

Termin składania wniosków: do 31.03.2019 r.

Więcej informacji na stronie: https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-dla-polonii

Obsługa programu: Beata M. Wolna pok. 118 tel. +48 34 3784272 (EN, PL, DE)