Rozwój naukowy


UPRAWNIENIA JEDNOSTEK
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ORAZ UPRAWNIENIA DODATKOWE

Wydział Filologiczno-Historyczny
(Dziekanat: 34+370-42-60)

uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
 • stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
 • stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

uprawnienia do przeprowadzania:

 • postępowania o nadanie tytułu profesora w dyscyplinie historia
 • postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą w dyscyplinie historia i literaturoznawstwo
 • postępowania nostryfikacyjnego stopni naukowych uzyskanych za granicą w dyscyplinie historia
 • studiów doktoranckich w dyscyplinie historia
 • studiów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
(Dziekanat: 34+361-21-79)

uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

uprawnienia do przeprowadzania:

 • studiów doktoranckich w dyscyplinie fizyka
 • studiów doktoranckich w dyscyplinie chemia
 • postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą w dyscyplinie fizyka i chemia


Wydział Sztuki
(Dziekanat: 34+378-42-32)

uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne


PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE,
POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO

Podstawa prawna


 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 wrześnią 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) tutaj
 • Zarządzenie Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/22/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/53/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

  Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/51/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Informacje dodatkowe

 • Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora tutaj

Wynagrodzenie

(bez kosztów zatrudnienia)

2012 r.

2013 r.

2014 r.

od 2015 r.

promotor

4.145,00

4.525,00

4.940,00

5.390,00

opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim

1.409,30

1.538,50

1.679,60

1.832,60

opracowanie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym

1.658,00

1.810,00

1.976,00

2.156,00

opracowanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

2.072,50

2.262,50

2.470,00

2.695,00

przewodniczący komisji habilitacyjnej

1.658,00

1.810,00

1.976,00

2.156,00

sekretarz komisji habilitacyjnej

1.450,75

1.583,75

1.729,00

1.886,50

członek komisji habilitacyjnej

829,00

905,00

988,00

1.078,00

recenzent - członek komisji habilitacyjnej

414,50

452,50

494,00

539,00

 • Informacje dotyczące np.: postępowań awansowych (wnioski i autoreferaty kandydatów), trybu przedstawiania oraz wymagań w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do rozpatrzenia, kryteriów oceny kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej, uwag o rozprawach doktorskich, wytycznych w sprawie zasad opiniowania kandydatów, dokumentowania minimum kadrowego, komunikatów Centralnej Komisji oraz FAQ zamieszczono na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/69/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 października 2014 w sprawie odpłatności za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego oraz odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego tutaj

Formularze

 • Wniosek nauczyciela akademickiego o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/o tytuł profesora (należy drukować dwustronnie) tutaj
 • Wniosek uczestnika studiów doktoranckich o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego przeprowadzanego poza Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Opinia promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej tutaj
 • Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o zapoznaniu się z zasadami finansowania przewodu doktorskiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Umowa w sprawie przeprowadzenia przez Akademię im. Jana Długosza przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu z jednostką zatrudniająca kandydata tutaj
 • Umowa w sprawie przeprowadzenia przez Akademię im. Jana Długosza przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu z osobą fizyczną tutaj
 • Umowa zlecenie w sprawie pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim tutaj
 • Umowa o dzieło w sprawie opracowania recenzji w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora tutaj
 • Umowa o dzieło z przewodniczącym-sekretarzem-członkiem Komisji Habilitacyjnej tutaj


NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW
ZA WYRÓŻNIONE ROZPRAWY DOKTORSKIE, WYSOKO OCENIONE OSIĄGNIĘCIA BĘDĄCE PODSTAWĄ DO NADANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO SZTUKI ORAZ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, NAUKOWO-TECHNICZNE LUB ARTYSTYCZNE

Termin składania wniosków - 31 stycznia

Podstawa prawna


 • Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne tutaj
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne tutaj; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne z dnia 25 stycznia 2012 r. (Dz. U. Nr 1 poz. 106) tutaj

NAGRODY MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE
ORAZ ZA OSIĄGNIĘCIA W OPIECE NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Termin składania wniosków - 31 marca

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 101) tutaj Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1111) tutaj

Formularze:

 • Wniosek o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego tutaj

NAGRODY MINISTRA NAUKI
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB NAUKOWO-TECHNICZNE

Termin składania wniosków - 31 marca

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204) tutaj oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 6) tutaj

Formularze:

 • Wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne tutaj
 • Instrukcja składania wniosku tutaj

NAGRODY MINISTRA DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Termin składania wniosków - 31 marca

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462) tutaj

NOSTRYFIKACJA STOPNI NAUKOWYCH
I DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH

Podstawa prawna


 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 179, poz. 1067) tutaj
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym kierunku kształcenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1467) tutaj
 • Zarządzenie Nr R0161/53/2012 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą oraz dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą tutaj

STYPENDIA DOKTORSKIE

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) tutaj
 • Zarządzenie R-0161/62/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich tutaj

1012 r.

2013 r.

2014 r.

od 2015 r.

Wysokość stypendium (w zł)

628,33

685,00

748,33

816,66


Formularze


 • Wniosek w sprawie przyznania/przedłużenia stypendium doktorskiego tutaj
 • Umowa w sprawie przyznania/przedłużenia stypendium doktorskiego tutaj

STYPENDIA MINISTRA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Termin składania wniosków - 31 marca

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204) tutaj oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2013 r., poz. 6) tutaj

URLOPY NAUKOWE

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2014 r., Nr 1198) - art. 134 tekst jednolity tutaj
 • Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 2015 r. par. 91 tutaj
 • Zarządzenie Nr R0161/87/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania nauczycielom akademickim płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych tutaj
 • Uchwała Senatu Nr 74/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych tutaj
  nowość! Uchwała Senatu Nr 5/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych przyjętego uchwałą Senatu nr 74/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. tutaj

Formularze

 • Wniosek w sprawie przyznania urlopu dla celów naukowych/artystycznych tutaj
 • Harmonogram prac planowanych do realizacji w trakcie urlopu rocznego/doktorskiego/bezpłatnego tutaj
 • Sprawozdanie z realizacji prac w trakcie urlopu rocznego/doktorskiego/bezpłatnego tutaj


KRAJOWY STAŻ NAUKOWY/ZAWODOWY

Formularze

 • Wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy/zawodowy lub o przedłużenie krajowego stażu naukowego/zawodowego tutaj

STYPENDIA DOKTORANCKIE


Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna


 • nowość! Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • nowość! Zarządzenie wewnętrzne R-0161/82/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ


Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna

 • nowość! Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • nowość! Zarządzenie wewnętrzne R-0161/83/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj