Rozwój naukowy


r0161122019-ed39a21c0c.pdfNAUKA - WSPÓŁPRACA - ROZWÓJ


UPRAWNIENIA
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH

Szkoła Doktorska
sekretariat tel. 34+37-84-341/365


uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie historia
 • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie historia
 • stopnia naukowego doktora  w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • stopnia doktora  w dyscyplinie językoznawstwo
 • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki fizyczne
 • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki chemiczne
 • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie sztuki plastyczne
 • stopnia naukowego doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne
PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE,
POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO

Podstawa prawna


 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) tutaj
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj
 • Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2018 r. ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych tutaj
Wynagrodzenie
(bez kosztów zatrudnienia)
*
% minimalnego wynagrodzenia profesora zwyczajnego
(5.390 zł)

Kwota w zł
promotor
100%
5.390,00
opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim
34%
1.832,60
opracowanie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym
40%
2.156,00
opracowanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
50%
2.695,00
przewodniczący komisji habilitacyjnej
40%
2.156,00
sekretarz komisji habilitacyjnej
35%
1.886,50
członek komisji habilitacyjnej
20%
1.078,00
recenzent - członek komisji habilitacyjnej
10%
539,00

* obowiązuje w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj


Informacje dodatkowe

 • Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego tutaj
 • Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora tutaj
 • Zasady wnoszenia opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/72/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 17 lipca 2019 w sprawie odpłatności za wydanie dyplomu, odpisu dyplomu lub duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu doktora habilitowanego tutaj
 • zasady nostryfikacji stopnia doktora lub doktora habilitowanego uzyskanego za granicą tutaj


Formularze

 • Wniosek nauczyciela akademickiego o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/o tytuł profesora (należy drukować dwustronnie) tutaj
 • Wniosek uczestnika studiów doktoranckich o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego przeprowadzanego poza Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Opinia promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej tutaj
 • Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o zapoznaniu się z zasadami finansowania przewodu doktorskiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
URLOPY NAUKOWE

Podstawa prawna

 • wyciąg z Regulaminu Pracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 2019 r. w sprawie urlopów naukowych tutaj


Formularze

 • Wniosek o przyznanie płatnego urlopu naukowego tutaj
 • Sprawozdanie z przeprowadzenia badań podczas płatnego urlopu naukowego tutajKRAJOWY STAŻ NAUKOWY

Podstawa prawna

 • wyciąg z Regulaminu Pracy Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z 2019 r. w sprawie urlopów naukowych tutaj

Formularze

 • Wniosek o krajowy staż naukowy tutaj
 • Sprawozdanie z krajowego stażu naukowego tutajSTYPENDIA DOKTORANCKIE
dla studiów doktoranckich
(przyznawane do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna


 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.

Art. 285. 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym – dyrektor tego instytutu.

 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/82/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/11/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie  tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R.021.1.8.2020 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutajZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
dla studiów doktoranckich
(przyznawane do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.

Art. 286. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/83/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/12/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  tutajNAGRODY MINISTRA
za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej
Termin składania wniosków - 31 marca  (do DNWZ - 15 marca)

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r., poz. 182) tutaj

Formularze

 • Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego tutaj


NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW
za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną
Termin składania wniosków - 30 kwietnia (do DNWZ - 15 kwietnia)

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie tutaj
 • Szczegóły tutaj
 • Wymagane dokumenty tutaj

Formularze

 • Wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów tutaj