Rozwój naukowy


UPRAWNIENIA JEDNOSTEK
UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZEGO IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH ORAZ UPRAWNIENIA DODATKOWE

Wydział Filologiczno-Historyczny
(Dziekanat: 34+370-42-60)

uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
 • stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia
 • stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
 • stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

uprawnienia do przeprowadzania:

 • postępowania o nadanie tytułu profesora w dyscyplinie historia
 • studiów doktoranckich w dyscyplinie historia
 • studiów doktoranckich w dyscyplinie literaturoznawstwo

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
(Dziekanat: 34+361-21-79)

uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
 • stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia

uprawnienia do przeprowadzania:

 • studiów doktoranckich w dyscyplinie fizyka
 • studiów doktoranckich w dyscyplinie chemia


Wydział Sztuki
(Dziekanat: 34+378-42-32)

uprawnienia do nadawania:

 • stopnia naukowego doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne


PRZEWODY DOKTORSKIE, POSTĘPOWANIA HABILITACYJNE,
POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU NAUKOWEGO

Podstawa prawna


 • nowość Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) tutaj
 • nowość Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj
 • uchylone Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 wrześnią 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ) tutaj
 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261) tutaj
 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165) tutaj
 • Zarządzenie Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/22/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/53/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

  Zarządzenie wewnętrzne Nr 0161/51/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/104/2016 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

 • Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2018 r. ws. stawek dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych tutaj
Wynagrodzenie
(bez kosztów zatrudnienia)
*
% minimalnego wynagrodzenia profesora zwyczajnego
(5.390 zł)

Kwota w zł
promotor
100%
5.390,00
opracowanie recenzji w przewodzie doktorskim
34%
1.832,60
opracowanie recenzji w postępowaniu habilitacyjnym
40%
2.156,00
opracowanie recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
50%
2.695,00
przewodniczący komisji habilitacyjnej
40%
2.156,00
sekretarz komisji habilitacyjnej
35%
1.886,50
członek komisji habilitacyjnej
20%
1.078,00
recenzent - członek komisji habilitacyjnej
10%
539,00

* obowiązuje w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 r.

 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/3/2018 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego lub postępowania o nadanie tytułu nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie lub uczestnikowi stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

Informacje dodatkowe

 • Informacje dotyczące np.: postępowań awansowych (wnioski i autoreferaty kandydatów), trybu przedstawiania oraz wymagań w zakresie dokumentacji spraw przedstawianych Centralnej Komisji do rozpatrzenia, kryteriów oceny kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej, uwag o rozprawach doktorskich, wytycznych w sprawie zasad opiniowania kandydatów, dokumentowania minimum kadrowego, komunikatów Centralnej Komisji oraz FAQ zamieszczono na stronie internetowej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/69/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 14 października 2014 w sprawie odpłatności za wydanie dyplomu doktora lub doktora habilitowanego oraz odpisu dyplomu doktora lub doktora habilitowanego tutaj
 • zasady nostryfikacji stopnia doktora lub doktora habilitowanego uzyskanego za granicą tutaj

Formularze

 • Wniosek nauczyciela akademickiego o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/o tytuł profesora (należy drukować dwustronnie) tutaj
 • Wniosek uczestnika studiów doktoranckich o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego przeprowadzanego poza Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Opinia promotora o zaawansowaniu rozprawy doktorskiej tutaj
 • Oświadczenie uczestnika studiów doktoranckich o zapoznaniu się z zasadami finansowania przewodu doktorskiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Umowa w sprawie przeprowadzenia przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu z jednostką zatrudniająca kandydata tutaj
 • Umowa w sprawie przeprowadzenia przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie przewodu doktorskiego/postępowania habilitacyjnego/postępowania o nadanie tytułu z osobą fizyczną tutaj
 • Umowa zlecenie w sprawie pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim tutaj
 • Umowa o dzieło w sprawie opracowania recenzji w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora tutaj
 • Umowa o dzieło z przewodniczącym-sekretarzem-członkiem Komisji Habilitacyjnej tutaj


STYPENDIA DOKTORSKIE
(przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r.)

Podstawa prawna

 • nowość Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 184. 1. Stypendia, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 2, mogą być przyznawane do dnia 30 kwietnia 2019 r. na zasadach dotychczasowych.
2. Stypendia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się przez okres, na który zostały przyznane.

 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków przyznawania stypendiów osobom, którym wszczęto przewód doktorski (Dz. U. Nr 160, poz. 956) tutaj
 • Zarządzenie R-0161/62/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów doktorskich tutaj

1012 r.

2013 r.

2014 r.

od 2015 r.

Wysokość stypendium (w zł)

628,33

685,00

748,33

816,66


Formularze


 • Wniosek w sprawie przyznania/przedłużenia stypendium doktorskiego tutaj
 • Umowa w sprawie przyznania/przedłużenia stypendium doktorskiego tutaj


URLOPY NAUKOWE

Podstawa prawna

 • nowość Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) tutaj

Art. 130. Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu:
1) posiadającemu co najmniej stopień doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni – płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań;
2) przygotowującemu rozprawę doktorską – płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy;
3) płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.

 • nowość Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 256. 1. Urlopy dla celów naukowych i urlopy dla poratowania zdrowia udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, są wykorzystywane na zasadach i w wymiarze ustalonych na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, postępowania w sprawach dotyczących udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla celów naukowych i urlopu dla poratowania zdrowia są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

 • Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 2015 r. par. 91 tutaj
 • Uchwała Senatu Nr 74/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych tutaj
  Uchwała Senatu Nr 5/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie płatnych i bezpłatnych urlopów dla celów naukowych lub artystycznych przyjętego uchwałą Senatu nr 74/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. tutaj


Formularze

 • Wniosek w sprawie przyznania urlopu dla celów naukowych/artystycznych tutaj
 • Harmonogram prac planowanych do realizacji w trakcie urlopu rocznego/doktorskiego/bezpłatnego tutaj
 • Sprawozdanie z realizacji prac w trakcie urlopu rocznego/doktorskiego/bezpłatnego tutaj


KRAJOWY STAŻ NAUKOWY/ZAWODOWY

Formularze

 • Wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy/zawodowy lub o przedłużenie krajowego stażu naukowego/zawodowego tutajSTYPENDIA DOKTORANCKIE
dla studiów doktoranckich
(przyznawane do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna


 • nowość Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.

Art. 285. 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą otrzymywać stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, w wysokości nie mniejszej niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 151 ust. 1 tej ustawy.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz wysokości podejmuje w uczelni rektor, a w instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym oraz międzynarodowym instytucie naukowym – dyrektor tego instytutu.

 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/82/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • nowość Zarządzenie wewnętrzne R-0161/11/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym  im. Jana Długosza w Częstochowie  tutaj


ZWIĘKSZENIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ
dla studiów doktoranckich
(przyznawane do dnia 31 grudnia 2023 r.)

Termin składania wniosków - 15 października

Podstawa prawna

 • nowość Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 279. 1. Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi, o którym mowa w art. 195 ust. 7 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, prowadzonymi w uczelniach sprawują:
1) do dnia 30 września 2019 r. – rady jednostek organizacyjnych uczelni;
2) od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – podmioty wskazane w statutach uczelni.

Art. 286. 1. Doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 3, na zasadach dotychczasowych.

 • uchylone Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U z 2017 r., poz. 1969) tutaj
 • Zarządzenie wewnętrzne R-0161/83/2017 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • nowość Zarządzenie wewnętrzne R-0161/12/2019 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  tutaj


NAGRODY MINISTRA
za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej
Termin składania wniosków - 31 marca

Podstawa prawna

 • nowość Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (Dz. U. z 2019 r., poz. 182) tutaj

Formularze

 • Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego tutaj