Projekty EFS


Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Uniwersalne kierunki-uniwersalne społeczeństwo

Celem głównym projektu jest wzbogacenie programów kształcenia o moduł projektowania uniwersalnego, dzięki któremu studenci poszerzą swoje kompetencje i będą mogli świadczyć usługi dla osób ze specyficznymi potrzebami, w szczególności dla osób z niepełnosprawnością. Przyczyni się to do rozwoju ich karier edukacyjno-zawodowych, jak również uwrażliwi studentów na różne potrzeby każdej jednostki w społeczeństwie, poprzez uwzględnienie dostępności w programach kształcenia oraz w pracy zawodowej. Studenci poznają różnorodne potrzeby użytkowników w zakresie mobilności i percepcji oraz w wymiarze praktycznym zasady uniwersalnego projektowania produktów i usług. Na kierunkach objętych wsparciem przewidziane jest opracowanie
i wdrożenie modelowych programów kształcenia obejmujących zajęcia w zakresie projektowania uniwersalnego.

Rezultatem projektu będzie przygotowanie oraz przeprowadzenie obowiązkowych zajęć z zakresu projektowania uniwersalnego dla studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych kierunku Psychoprofilaktyka, Praca socjalna, Turystyka i rekreacja, Bezpieczeństwo narodowe oraz Analityka i kreatywność.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 do 30.09.2023

Wartość projektu: 441 119,25 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 426 959,25 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Projektowanie uniwersalne przestrzenią równych szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Celem głównym jest opracowanie i wdrożenie zajęć obowiązkowych do programów studiów, obejmujących PU, umożliwiających studentom poznanie potrzeb OzN oraz praktyczne zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług, co odpowiada obecnym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Grupą docelową będą studenci Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie następujących kierunków: Informatyka, Pedagogika, Administracja, Ekonomia, Rachunkowość i Podatki, Dietetyka oraz kadra dydaktyczna Uczelni.

Rezultatem działań podejmowanych w ramach projektu będzie podniesienie kompetencji studentów UJD w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego oraz podniesienie kompetencji dydaktycznych pracowników Uczelni objętych wsparciem z EFS w zakresie procesu kształcenia, niezbędnych na rynku pracy i odpowiadających potrzebom społecznym. W oparciu o modelowe rozwiązania w projekcie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia zostaną opracowane i wdrożone zajęcia obowiązkowe w programie studiów, obejmujące projektowanie uniwersalne.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2020 do 30.09.2023

Wartość projektu: 668 732,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 646 777,49 zł
Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD”

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie dla osób z niepełnosprawnością (w tym studentów, doktorantów oraz pracowników). Działania te będą realizowane poprzez:
- opracowanie i dostosowanie procedur kształcenia, realizowanych zajęć oraz wykorzystywanych na nich materiałów dydaktycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
- dostosowanie administrowanych stron internetowych do standardów WCAG,
- dostosowanie narzędzi informatycznych w tym platformy e-learningowej
- szkolenia pracowników uczelni oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach i wizytach studyjnych,
- działania z zakresu dostępności architektonicznej (w tym budowa windy umożliwiająca poruszanie się osób z niepełnosprawnością w budynku dotychczas niedostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, utworzenie w pełni dostępnego Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością, utworzenie pokoju wyciszeń i pokoju pracy indywidualnej),
- zakup specjalistycznego sprzętu dedykowanego osobom z niepełnosprawnością (w tym wspierającego realizację kształcenia w zakresie języków obcych i wychowania fizycznego).
Zadanie będą realizowane w sposób odpowiadający potrzebom studentów, doktorantów i pracowników z niepełnosprawnością. Zostaną przeprowadzone badania w działaniu wraz z członkami wspólnoty akademickiej posiadającymi niepełnosprawność. Projekt realizowany będzie także w sformalizowanej współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami spoza Uczelni m.in. stowarzyszeniami zrzeszającymi i działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością takimi jak Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Primo Diagnosis.
Rezultatem projektu będzie kompleksowe wypracowanie strategii działania w celu tworzenia racjonalnych usprawnień i rozwiązań dostępnych dla osób, które ze względu na kondycję psychofizyczną nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia i korzystać z oferty Uczelni. Przeprowadzenie wszystkich działań w projekcie w dyscyplinie projektowej ułatwi ich implementację w strukturę i funkcjonowanie Uczelni oraz przyczyni się do kontynuacji działalności w tym zakresie po zakończeniu jego realizacji.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 do 30.09.2023

Wartość projektu: 4 009 043,75 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 888 772,42 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Masowy, otwarty kurs polskiego języka migowego na poziomie podstawowym

Celem kursu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) w obszarze polskiego języka migowego dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu. Kursy dedykowane są dla osób dorosłych pracujących zawodowo lub przygotowujących się do wejścia na rynek pracy, które potrzebują zapoznać się z polskim językiem migowym.

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji językowych jego uczestników.

Okres realizacji projektu od: 01.10.2019 do 30.09.2021

Wartość projektu: 171 740,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 166 587,79 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Metoda projektów krok po kroku, czyli jak kreatywnie osiągać cele”

Celem kursu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, zapobieganie społecznemu wykluczeniu oraz pobudzenie aktywności edukacyjnej uczestników w obszarze wykorzystywania oraz pracy metodą projektów, a także znaczne zwiększenie ich szans w procesie rozwoju zawodowego, polepszenie wydajności i efektywności pracy grup, w których uczestniczą. Grupę docelową w projekcie stanowić będą osoby będące w procesie tranzycji na rynek pracy, osoby pracujące, które chcą podnieść swoje kompetencje oraz osoby przechodzące proces reorientacji zawodowej. Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu.

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji jego uczestników.

Okres realizacji projektu od: 01.10.2019 do 30.09.2021

Wartość projektu: 83 521,75 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 80 952,36 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Język angielski zawodowy

Głównym celem projektu jest stworzenie i realizacja kursów języka angielskiego z obszarów branżowych: Język angielski w administracji i księgowości, Język angielski dla prawników, Język angielski w zawodach medycznych, Język angielski w turystyce, sporcie i rekreacji, Język angielski w kulturze, sztuce i mediach, Język angielski w pracy, karierze i poszukiwaniu pracy.

Masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny będzie na platformie dla wszystkich chętnych, którzy pragną dokształcać się na kursach edukacyjnych w formie e-learningu. Celem kursów jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu uczestników, którzy będą mieli możliwość wyboru kursu w wybranej specjalności związanej z ich zawodem lub zainteresowaniami. Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenie z opisanym zakresem tematycznym zagadnień co umożliwi ich aktywizację zawodową.

Rezultatem projektu będzie podniesienie specjalistycznych kompetencji językowych jego uczestników.

Okres realizacji projektu od: 01.07.2020 do 30.06.2022

Wartość projektu: 426 960,00zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 414 086,40 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

”Zintegrowany Program Rozwoju UJD w Częstochowie 2018”

Głównym celem projektu jest:

- podniesienie kompetencji studentów UJD odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację zajęć warsztatowych kształcących kompetencje, dodatkowych zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej

- podniesienie kompetencji pracowników UJD poprzez realizację staży dydaktycznych w wybitnych światowych ośrodkach

- wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych oraz zwiększenie funkcjonalności obecnie stosowanego systemu zarządzania uczelnią w celu pełnego wykorzystania możliwości systemu do optymalizacji procesów zarządzania.

Rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ,poprzez uczestniczenie w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami tj. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami, stażów wysokiej jakości oraz pracowników poprzez realizację stażów dydaktycznych w wybitnych ośrodkach.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 do 30.09.2022

Wartość projektu: 4 333 417,23 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 4 203 414,71 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Uniwersytet Językowy Drugiego Wieku

Celem głównym projektu jest realizacja III misji uczelni poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych (18+), ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (45+) oraz osób z terenów wiejskich.

Projekt przewiduje:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego ogólnego metodą blended-learning na podstawie przygotowanego przez pracowników dydaktycznych SNJO kursu na platformie uczelnianej UJD z zakresu języka angielskiego potrzebnego do codziennej komunikacji,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego specjalistycznego/ ukierunkowanego zawodowo o profilu zgodnym z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem uczestników (zajęcia stacjonarne),
- egzamin językowy specjalistyczny certyfikowany z zakresu języka angielskiego ukierunkowanego zawodowo.

Rezultatem będzie podniesienie kompetencji grupy docelowej, aktywizacja społeczna, zawodowa, pobudzenie aktywności edukacyjnej oraz rozwój zainteresowań.

Okres realizacji projektu od: 01.09.2019 do 31.08.2022

Wartość projektu: 406 830,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 394 625,09 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Językowy Uniwersytet Trzeciego Wieku”

Celem główny projektu jest realizacja III misji uczelni poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych dla osób dorosłych, starszych w wieku emerytalnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich.

Projekt przewiduje:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu języka angielskiego ogólnego na podstawie przygotowanego przez pracowników dydaktycznych SNJO kursu na platformie uczelnianej UJD z zakresu języka angielskiego potrzebnego do codziennej komunikacji,
- prowadzenie zajęć edukacyjnych w formie konwersatorium języka angielskiego na bazie tematyki i materiałów z kursu e-learningowego o profilu zgodnym z zainteresowaniem i zapotrzebowaniem uczestników (zajęcia stacjonarne).

Rezultatem będzie podniesienie kompetencji grupy docelowej, aktywizacja społeczna oraz nabycie umiejętności samodzielnego wykorzystania technologii w procesie kształcenia.

Okres realizacji projektu od: 01.09.2019 do 31.08.2022

Wartość projektu: 149 046,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 144 574,62 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Tranzycja w dorosłość z kompetencjami przyszłości”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego poprzez udział w kursach certyfikowanych w zakresie języka obcego, zajęciach warsztatowych z doradcami zawodowymi i brokerami edukacyjnymi z zakresu aktywizacji zawodowej, planowaniu ścieżki dalszej edukacji, szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości i komunikacji interpersonalnej. Grupę docelową stanowią wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych z miasta Częstochowy.

Głównym rezultatem projektu będzie usamodzielnienie wychowanków domów dziecka poprzez aktywizację zawodową, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, rozwój i zwiększanie szans na znalezienie pracy.

Okres realizacji projektu od: 01.11.2018 do 30.10.2020

Wartość projektu: 147 530, 54 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 142 940,54 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Uczenie się poprzez praktykę kluczem do profesjonalnej praktyki nauczania. Kompleksowe kształcenie studentów kierunków ze specjalnością nauczycielską UJD

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską (Filologia: angielska, germańska, polska, Historia, Chemia, Matematyka, Wychowanie fizyczne, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Grupę docelową stanowią studenci UJD. Opracowanie w ramach projektu programów kształcenia nauczycieli na ww. kierunkach i realizacja studiów wykorzystujących innowacyjne metody kształcenia przy współpracy ze szkołami realizującymi kształcenie spersonalizowane w odbywaniu praktyki, przyczynią się do podniesienia kompetencji studentów UJD niezbędnych na rynku pracy i odpowiadających potrzebom społecznym. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:
- opracowanie/zmodyfikowanie i realizację programów kształcenia na kierunkach ze specjalnością nauczycielską
z wykorzystaniem kształcenia spersonalizowanego i metody tutoringu,
- łączenie na etapie opracowywania i realizacji programów wiedzy akademickiej i praktyki edukacyjnej poprzez uczenie
się w działaniu i tworzenie studenckich projektów diagnostyczno-edukacyjnych,
- realizację praktyk studenckich pod opieką tutora z ramienia uczelni i z ramienia szkoły praktyk utworzenie jednostek współpracy,
- realizację zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w tym e-learning, blended learning) odpowiadających na potrzeby społeczne i rynku pracy.

Rezultatem zaplanowanych działań będzie podniesienie kompetencji studentów/ek UJD ww. kierunków na stacjonarnych studiach I stopnia.

Okres realizacji projektu od: 01.01.2019 do 30.09.2022

Wartość projektu: 1 165 555,20 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 130 588,54 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

„Na ratunek. Program rozwoju dla studentów i absolwentów Pielęgniarstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie”

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku Pielęgniarstwo dla studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie UJD.

Zaplanowane działania w ramach projektu:
- wsparcie dla studentów kierunku pielęgniarstwo poprzez: uczelniany motywacyjny program stypendialny dla studentów kierunku Pielęgniarstwo, zajęcia dodatkowe, wykraczające poza standardowy program kształcenia, związane z profilem kształcenia, dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych, ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w podmiotach leczniczych krajowych i zagranicznych
- realizację programu rozwoju absolwenta dla kierunków pielęgniarstwo obejmującego: wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski, realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, stypendium szkoleniowe oraz wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym.

Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji zawodowych uczestników i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju absolwentów pielęgniarstwa, a w konsekwencji zwiększenie liczby absolwentów i wykwalifikowanej kadry.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2018 do30.09.2023

Wartość projektu: 789893,75 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 766196,85 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Język niemiecki w obrocie gospodarczym.

Celem projektu jest jest stworzenie programu studiów dualnych o profilu praktycznym i podniesienie szans studentów Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z Instytutu Filologii Obcych na wejście na regionalny rynek pracy. Projekt wspiera rozwój kadr dla Centrum Obsługi Finansowej w ramach rozwoju tzw. usług wspólnych, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w zakresie rozwoju kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez:

- realizację programu studiów dualnych

- realizację wysokiej jakości programów stażowych

- zaangażowanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Główny rezultat projektu to podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych jego uczestników.

Okres realizacji projektu od: 2018-06-01 do 2021-11-30

Wartość projektu: 648 566,17 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 629 109,18 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Zaprojektuj swoją przyszłość - studia dualne na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały.

Głównym celem projektu jest modyfikacja programu kształcenia i realizacja studiów dualnych o profilu praktycznym, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych pracodawców i przyszłych pracowników, poprzez realizację programów kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych realizowanych u pracodawcy.

Rezultatem projektu jest podniesienie kompetencji studentów/ek Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie kierunku I stopnia (inż.) Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały o unikatowych w skali kraju specjalnościach Virtual Prototyping lub Design i Wzornictwo Przemysłowe.

Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do 2023-03-31

Wartość projektu: 1 137 497,08 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 103 372,08 zł

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się zasady w oznakowaniu działań informacyjnych i promocyjnych.

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Akademia Młodych Wynalazców inicjatywą poszerzającą horyzonty kreatywnego i innowacyjnego myślenia dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest rozwój kompetencji u 108 dzieci i młodzieży z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację zaplanowanych innowacyjnych form edukacyjnych. Projekt obejmuje swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dydaktyczne służące rozwijaniu wśród uczestników projektu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

- umiejętności matematyczno-przyrodnicze
- umiejętność rozumienia
- kreatywność
- innowacyjność
- krytyczne myślenie
- rozwiązywanie problemów
- umiejętność uczenia się
- umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Główny rezultat projektu to podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez realizację zaplanowanych innowacyjnych form edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży w wieku szkolnym oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 2018-07-01 do 2020-03-31.

Wartość projektu: 310 512,5 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 301 197,11 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 707 studentów AJD, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji 198 pracowników AJD poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania.

Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracownikami dla studentów, szkolenia kadry AJD. Główny rezultat projektu to podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych jego uczestników oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 2018-10-01 do 2021-09-30.

Wartość projektu: 6 681 457,67 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 6 478 787,67 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie.
(Staże 2017 - 3 kierunki B, IB, I)


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa docelowej grupy studentów poprzez udział w stażach krajowych umożliwiających:
- wzmocnienie praktyczne elementów kształcenia,
- podniesienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, samo organizacyjnych,
- zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
- wykształcenie zdolności do samodzielnej pracy, jak również do pracy w zespole.

Przyznanie staży studentom zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy i pozwoli wyeliminować problemy natury ekonomicznej. Główny rezultat projektu to umożliwienie absolwentom znalezienie zatrudnienia w firmach lub założenie własnej firmy. Staże będą realizowane wyłącznie w okresie od jednego do czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2018-11-30

Wartość projektu: 80 246,25 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 77 838,86 zł


Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu.
(Staże 2017 – Dietetyka
)

Celem głównym projektu jest podniesienie do dnia 30.11.2018 r. kompetencji niezbędnych na rynku pracy docelowej grupy studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) poprzez:
-poprzez organizację staży krajowych,
- realizację wysokiej jakości programów stażowych,
- podniesienie kompetencji tj. zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole, do formułowania ocen krytycznych i do rozwiązywania konfliktów.

Grupę docelową projektu stanowią studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunku Dietetyka. Przyznanie staży studentom zwiększy ich konkurencyjność i pozwoli wyeliminować problemy natury ekonomicznej. Umożliwi to absolwentom znalezienie zatrudnienia w firmach lub założenie własnej firmy.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2017 do 30.11.2018.

Wartość projektu: 114 637,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 198,37 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej.
(MOTO staże + kompetencje).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji docelowej grupy studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie kierunków I stopnia (inżynierskich): Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Projekt wspiera rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez:
- realizację wysokiej jakości programów stażowych,
- realizację programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców prowadzących działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym,
- włączenie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Głównym rezultatem będzie uzyskanie przez studentów certyfikatów z odbytych szkoleń, podejmowanie dodatkowych zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2019.

Wartość projektu: 263 261,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 255 310,06 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
(Pielęgniarki AJD)

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej jakości kompetencji zawodowych grupy studentów akademickich (studiów Pielęgniarstwo) poprzez:
- realizację pełnego 3-letniego cyklu kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia,
- program stypendialny dla studentek/studentów,
- odpłatne praktyki zawodowe obowiązkowe i dodatkowe dla studentek/studentów,
- dodatkowe szkolenia i warsztaty dla studentek/studentów oraz nauczycielek.

Główny rezultat projektu to podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych jego uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2017-10-01 do 2020-09-30

Wartość projektu: 633 037,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 569 733,74 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy.
(Fizjoterapeuci na rynku pracy)

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez:
- kursy certyfikowane w zakresie kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem pracodawców,
- zajęcia warsztatowe z pracodawcami z regionu,
- wykłady naukowe poszerzające wiedzę studentów w zakresie stosowania nowoczesnych sprzętów
do rehabilitacji i leczenia osób z chorobami wieku starszego,
- wyjazdy studyjne w cenionych ośrodkach leczniczych w Polsce
- poznanie najciekawszych rozwiązań leczniczych w branży fizjoterapeutycznej.

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku Wydziału Pedagogicznego z kierunku Fizjoterapii AJD w Częstochowie. Główny rezultat projektu to uzyskanie wysokiej jakości kompetencji zawodowych umożliwiających konkurencyjność na rynku pracy.


Projekt będzie realizowany w okresie: od 2017-09-01 do 2019-08-31

Wartość projektu: 351 188,25zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 340 652,60 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Nauczyciel - Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych grupy docelowej nauczycieli akademickich w następujących obszarach:
- wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych,
- posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia studentów,
- prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w zarządzaniu informacją

uzyskane poprzez realizację zadań w projekcie zakładających organizację szkoleń kształtujących w/w kompetencje oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w prowadzeniu przez semestr zajęć dydaktycznych ze studentami. Główny rezultat projektu to przyrost kompetencji 85 nauczycieli akademickich, w porównaniu z ich początkową diagnozą.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.03.2018

Wartość projektu: 239 190,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 232 014,30 zł

Znalezione obrazy dla zapytania logotypy unijne power

Rozwój Kompetencji Filozoficznych

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką u 81 uczniów spośród 90 objętych projektem poprzez realizację fakultatywnych zajęć w:
• Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim „ALA" w Częstochowie,
• Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta, Technikum Nr 7 w Częstochowie,
• I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, w Częstochowie,
• Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - III Liceum Ogólnokształcące im. K. Kosińskiego,
• IX Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Częstochowie
• Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie,

Zajęcia odbędą się w terminie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.
Celem szczegółowym projektu jest pobudzenie w uczniach ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wnioskowania, zdolności do argumentowania i heurystyki, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Wartość projektu: 79 486,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 77 101,00 zł

PROJEKTY ZREALIZOWANE:

1. Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt był realizowany od stycznia 2013 roku do końca grudnia 2014 roku. Celem projektu było wdrożenie systemu informatycznego ERP. Nowoczesna platforma umożliwiła sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w Uczelni, wpłynęła na zarządzanie badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników AJD, gospodarowanie finansami oraz relacje jakie prowadzi Akademia ze światem biznesu. Program umożliwił lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do oczekiwań rynku pracy. Stało się tak za sprawą monitoringu kariery zawodowej absolwentów.
W ramach projektu zrealizowane zostały również m. in. szkolenia dla kadry kierowniczej AJD.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 026 035 PLN

Więcej o projekcie: www.erp.pokl.ajd.czest.pl

2. Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od sierpnia 2012 roku do sierpnia 2015 roku Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie realizował projekt pt. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.2) i skierowany był do studentów, którzy rozpoczęli naukę w Instytucie w roku 2012.

Program objął 70 studentów Wydziału. Projekt oferował uczestnikom:
1. stypendium w wysokości 1000 złotych,
lub udział w zajęciach wyrównawczych z chemii i biologii oraz zestawy podręczników akademickich z chemii i biologii (o wartości ok. 1500 PLN dla każdego uczestnika I roku),
2. kursy specjalistyczne przydatne w przyszłej pracy zawodowej (Kurs Przedsiębiorczości),
3. specjalistyczny kurs „System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego. Audit w laboratorium"
4. wyjazdy do przedsiębiorstw (POLFARMA, gorzelnia, browar, oczyszczalnia ścieków, itp.) oferujących absolwentom zatrudnienie oraz pomoc w wyborze staży i praktyk
5. możliwość odbycia na III roku studiów stażu zawodowego, za które stażyści otrzymają wynagrodzenie)
6. staże zagraniczne w znaczących instytucjach związanych z biotechnologią
7. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie Akademickiego Biura Karier (ABK).
8. wsparcie dla osób niepełnosprawnych (np. tłumacze języka migowego)
9. zaawansowany kurs biotechnologiczny (Biotechnologia w medycynie
i kryminalistyce)
10. kurs języka biotechnologicznego technicznego uzupełniony o wykłady zagranicznych specjalistów (w języku angielskim).

Ponadto:
- wykłady w języku angielskim,
- kursy specjalnościowe poszerzające wiedzę praktyczną,
- innowacyjne metody kształcenia,
- dodatkowe praktyki zawodowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych,
- wykłady ekspertów zewnętrznych,
- wsparcie procesu dydaktycznego poprzez ciągłe konsultacje w celu ułatwienia studentom kontaktu ze specjalistami spoza uczelni uczestniczącymi w procesie kształcenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 644 259,95 PLN

więcej o projekcie na stronie: www.ich.ajd.czest.pl/news.pl


3. Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 września 2009 r. do 31.12.2013 r. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy (WMP) mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie, realizował projekt pt. Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) skierowany był do studentów rozpoczynających naukę na WMP w latach: 2009, 2010, 2011. Łącznie program objął 450 studentów Wydziału (150 osób każdego roku). Do najważniejszych celów Projektu zaliczyć można:

- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki,
- współpraca uczelni z pracodawcami i organizowanie staży zawodowych,
- lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie Akademickiego Biura Karier(ABK),
- wyrównanie szans edukacyjnych studentów wywodzących się z różnych środowisk, zwłaszcza z obszarów o ograniczonym dostępie do wiedzy
i wykształcenia
- popularyzacja nauk matematyczno przyrodniczych
- umożliwienie studentom zdobywania wiedzy na poziomie akademickim w sposób bardziej efektywny.
- wzrost atrakcyjności oferty Wydziału oraz pozyskanie większej liczby kandydatów.

Studenci zakwalifikowani do projektu w pierwszym roku swoich studiów uczęszczali na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Każdy student otrzymał materiały szkoleniowe i pomoce naukowe o łącznej wartości 150 zł. Na drugim roku studiów, studenci ci zostali objęci wsparciem ABK w zakresie doradztwa zawodowego (konsultacje i szkolenia). Na III roku studiów najlepsi studenci, którzy uczestniczyli zarówno w zajęciach fakultatywnych jak i działaniach realizowanych przez ABK, odbyli trzymiesięczne staże zawodowe, za które otrzymali wynagrodzenie.

Wartość projektu: 3 300 399, 41 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 300 399, 41 zł

4. Life Long Learning - edukacja przez całe życie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 1 stycznia do 31 lipca 2010 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie realizowała projekt pt. „Life Long Learning - edukacja przez całe życie".
Projekt obejmował zorganizowanie:

- targów edukacyjnych: w Częstochowie, Bielsku-Białej i Katowicach, z udziałem firm zajmujących się różnymi formami kształcenia ustawicznego,
- dni otwartych w tych firmach, w celu przybliżenia uczestnikom projektu istniejących możliwości i form dokształcania,
- konferencji dotyczących form i zasad kształcenia ustawicznego.

Projekt miał na celu uświadomienie zasadności uczenia się przez całe życie oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości i korzyści z niego płynących. Promocja idei Life Long Learning prowadzona była za pomocą spotów radiowych, banerów informacyjnych, reklamy internetowej oraz prasowej (lokalnej i regionalnej). Projekt przewidywał publikację materiałów dotyczących zasad uczenia się przez całe życie wraz z informatorem zawierającym ofertę placówek kształcenia ustawicznego w województwie śląskim. W ramach projektu została również zorganizowana konferencja prasowa propagująca cele i ideę LLL - edukacji przez całe życie. Projekt realizowany był w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg projektu: województwo śląskie.

Wartość projektu: 668 677, 00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 668 677, 00 zł