Projekty EFRR


„Laboratorium Badań Środowiskowych i Nowych Materiałów”

Celem projektu jest utworzenie laboratorium badań środowiskowych i nowych materiałów. Jego realizacja będzie wiązała się z przebudową i adaptacją pracowni celem dostosowania istniejących pomieszczeń laboratoryjnych pod montaż aparatury naukowo-badawczej oraz dostawą i montażem aparatury naukowo-badawczej takiej  jak:

- System chromatografii HPLC (LC-MS) ,
- System chromatografii GC-MS ,
- System Chromatorgafii HPLC – SEC ,
- Makroanalizator elementarny CHNS ,
- Urządzenie do przygotowywania próbek ,
- Analizator termograwimetryczny TGA/DSC ,
- Waga analityczna z zestawem do wyznaczania gęstości ciał stałych i cieczy ,
- Kalorymetr,
- Spektrometr MP-AES ,
- Analizator tekstury wraz z komorą starzeniową ,
- Urządzenie do produkcji Ultra Pure Water (UPW),
- Enkapsulator ,
- Maszyna wytrzymałościowa i prasa.

Projekt przyczyni się do zwiększenia urynkowienia działalności badawczo - rozwojowej.

Projekt realizowany: od 21.08.2019 do 30.12.2021 .
Całkowita wartość projektu: 5 378 929,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 380 912,98 zł

Wzrost dostępności do e-usług publicznych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego z biblioteką cyfrową,
digitalizację oraz udostępnienie unikalnych zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie zintegrowanego systemu bibliotecznego zapewniającego dostęp on-line do zbiorów biblioteki oraz zdigitalizowanych zasobów kulturowych i naukowych poprzez wykonanie następujących prac:

- Wdrożenie i kastomizacja systemu bibliotecznego, konwersja i przeniesienie danych z dotychczas używanego, przestarzałego technologicznie systemu bibliotecznego oraz stworzenie interfejsu użytkownika;
- Wdrożenie modułu „Biblioteki Cyfrowej";
- Przeszkolenie personelu ze standardu bibliotecznego i wykorzystania go w nowym systemie oraz obsługi modułów nowego systemu;
- Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
- Zakup i uruchomienie 2 stanowisk dla osób niepełnosprawnych w Bibliotece Głównej.

Projekt realizowany będzie: od 02.01.2018 do 30.09.2019
Całkowita wartość projektu: 375 628,00 zł
Kwota dofinansowania: 319 283,80 zł

Inkubator Innowacyjności +

Lider projektu Politechnika Łódzka.
Partnerzy :
- Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej
- Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

Celem projektu jest zwiększenie liczby wyników badań naukowych stosowanych w praktyce gospodarczej poprzez ich wdrożenie do przemysłu i komercjalizację. Głównymi zadaniami projektu są:

1.Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business".

2.Przygotowanie projektów komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej.

3.Zarządzenie portfelem technologii.

4.Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy.

5.Działalność Brokerów Innowacji.

Projekt jest finansowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach"
w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rezultatem będzie:

- realizacja prac B+R, polegająca na podniesieniu gotowości technologicznej (TRL) wybranych prac naukowych i rozwojowych,
- podniesienie kwalifikacji kadry realizującej działania B+R,
- dokonanie nowych zgłoszeń patentowych,
- nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym poprzez umowy licencyjne, sprzedaży, dzierżawy lub świadczenie usług badawczych,
- utworzenie spółki typu Spin/off,
- przygotowanie raportów z analiz potencjału rynkowego posiadanych technologii oraz ich wycena,
- dopracowanie oferty technologicznej PŁ i AJD,
- stworzenie wewnętrznych procedur zarządzania portfelem technologii.
- Organizacja spotkań typu nauka – biznes oraz udział i promocja oferty PŁ i AJD na wystawach
i targach typu „science to business"

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2017 r. do 31.01.2019 r.
Całkowity koszt projektu: 2 562 850, 00 zł, w tym dofinansowanie projektu: 2 046 280, 00 zł
Całkowite wydatki kwalifikowane AJD: 680 000, 00 zł, w tym dofinansowanie dla AJD: 540 000, 00 zł.


ZREALIZOWANE PROJEKTY EUROPEJSKIE

1.OCHRONA PATENTOWA

Dotacje na innowacje

Ochrona patentowa metod syntezy i biologicznej aktywności nowych soli oniowych, achiralnych i chiralnych cieczy jonowych, kompleksów układów węglowodanowych z jonami metali grup przejściowych oraz nanorurek węglowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym heteroatomem

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii"

Działanie: 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie: 1.3.2. Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Projekt był realizowany od 1 października 2012 do 31 lipca 2015 roku. Celem projektu była ochrona patentowa nowych, efektywnych metod syntezy, biologicznej aktywności i możliwości zastosowania w chemii nowych materiałów, szerokiego spektrum:

- nowych soli amoniowych i fosfoniowych oraz achiralnych cieczy jonowych opartych na funkcjonalizacji amin i fosfin, zawierających heteroatom, odczynnikami alkilującymi, o selektywnych lub/i totalnych właściwościach herbicydowych

- nowych racemicznych i optycznie czynnych enancjomerycznych i diastereomerycznych cieczy jonowych funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym heteroatomem

- funkcjonalizowanych podstawnikami ze stereogenicznym atomem nanorurek węglowych

- kompleksów metali przejściowych z wybranymi pochodnymi węglowodanowymi

w postaci 12 zgłoszeń patentowych złożonych w Urzędzie Patentowym RP i 7 zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym.

Całkowita wartość projektu: 341 000,00 PLN

Współfinansowanie projektu: 85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% środki budżetu państwa

Raport z realizacji projektu 2015

Raport z realizacji projektu 2019

2. LABORATORIUM BIOFEEDBACK

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź
na realne potrzeby

Utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w budynku Akademii im. Jana Długosza przy ul. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 758 359,99 PLN
Kwota dofinansowania: 639 237,14 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Więcej o projekcie...

3. BUDYNEK GŁÓWNY WYDZIAŁU FILOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź
na realne potrzeby

Budowa budynku głównego Wydziału Filologiczno-Historycznego w ramach
rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej
Akademii im. Jana Długosza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu miasta Częstochowy, budżetu państwa, przy wsparciu budżetu województwa śląskiego.

Całkowita wartość projektu: 35 853 116,27 PLN
Kwota dofinansowania: 30 051 869,70 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Więcej o projekcie...


4. AULA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź
na realne potrzeby

Adaptacja auli na potrzeby Wydziału Nauk Społecznych w ramach
rozbudowy bazy naukowo-dydaktycznej
Akademii im. Jana Długosza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 3 241 327,34 PLN
Kwota dofinansowania: 2 755 128,22 PLN


Galeria zdjęć z budowy auli

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

5. REMONT I DOPOSAŻENIE BUDYNKÓW AKADEMII

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź
na realne potrzeby

Poprawa warunków kształcenia poprzez remont budynków
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Zakres projektu obejmował następujące zadania:

- budynek przy ul. Waszyngtona 4/8: zakup stolarki okiennej, wyposażenie pracowni
komputerowej, remont pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych
oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych;

- budynek przy Armii Krajowej 13/15: remont laboratorium Instytutu Chemii i Ochrony
Środowiska, remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana zaworów grzejnikowych;

- budynek przy Armii Krajowej 36a: zakup platformy przyschodowej dla osób
niepełnosprawnych, wyposażenie pracowni komputerowej.

Koszt całkowity projektu: 897 946,87 PLN
Kwota dofinansowania: 763 254,83 PLN


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

6. AKADEMICKIE CENTRUM SPORTOWE

Projekt nr 701200-368

Akademickie Centrum Sportowe - wielodyscyplinarna hala sportowa z częścią hotelową

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

oraz: Urzędu Miasta Częstochowy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu

Projekt obejmował budowę oraz wyposażenie obiektu sportowego o powierzchni 4100,01m2 z częścią hotelową i zapleczem, dostosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenie w sieć szybkiego przesyłu danych.

Całkowita wartość projektu: 23 725 711,74 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 13 308 274,67 PLN