Polityka jakości


Celem polityki jakości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzenie badań naukowych na najwyższym polskim i światowym poziomie oraz osiąganie jak najlepszych standardów w edukacji studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, przy równoczesnym przestrzeganiu i propagowaniu fundamentalnych wartości akademickich oraz budowaniu prestiżu naukowo-edukacyjnego Uniwersytetu w mieście i regionie.

Polityka jakości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest prowadzona w oparciu o misję i strategię rozwoju Uniwersytetu we wszystkich obszarach określonych jako strategiczne dla działalności i funkcjonowania Uczelni (obszar nauki i wdrożeń, obszar kształcenia, obszar relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zakres profesjonalnego zarządzania uczelnią). Politykę jakości Uniwersytetu tworzą również uchwały Senatu, w tym uchwała w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, uchwały dotyczące ocen działalności naukowej pracowników oraz zarządzenia rektora normujące procedury doskonalenia jakości kształcenia z wykorzystaniem najlepszych krajowych i międzynarodowych wzorców akademickich.


Ogólnouczelniana kultura jakości podlega stałej ewaluacji i jest realizowana przez:
- wykorzystywanie metod służących zapewnieniu, ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia;
- uaktualnianie oferty edukacyjnej, rozwijanie różnych form kształcenia oraz popularyzowanie idei uczenia się przez całe życie;
- prowadzenie badań naukowych na jak najwyższym polskim i światowym poziomie;
- aktywizację działalności naukowo-badawczej oraz wdrożeniowej pracowników i jednostek;
- łączenie wysokiego poziomu badań naukowych z jakością kształcenia;
- upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podnoszenia jakości kształcenia;
- poszanowanie wartości akademickich oraz promowanie projakościowych postaw i działań;
- umacnianie etosu nauczyciela akademickiego;
- rozwijanie uczciwych i opartych na wzajemnym szacunku relacji między członkami społeczności akademickiej;
- współpracę z interesariuszami zewnętrznymi i upowszechnianie w otoczeniu społeczno-gospodarczym wiedzy o uczelnianej kulturze jakości;
- budowanie prestiżu Uniwersytetu w mieście i regionie.


Polityka jakości Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie jest realizowana i doskonalona przez całą społeczność akademicką, nauczycieli, studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników administracji, przy uwzględnieniu polityki jakości określonej przez poszczególne wydziały.


Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska