Ocena okresowa nauczycieli


Podstawa prawna

 • nowość Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) tutaj

Art. 128. 1. Nauczyciel akademicki, z wyjątkiem rektora, podlega ocenie okresowej, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 115, oraz przestrzegania przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także o własności przemysłowej. Ocena okresowa może być pozytywna albo negatywna.

2. Ocena okresowa jest dokonywana nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek rektora. W przypadku nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz z odbywania służby wojskowej lub służby zastępczej, termin dokonania oceny okresowej ulega przedłużeniu o czas tej nieobecności.

3. Kryteria oceny okresowej dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i podmiot doko-nujący oceny okresowej określa rektor po zasięgnięciu opinii senatu, związków zawodowych, samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów. Opinia jest przedstawiana w terminie wskazanym we wniosku o jej wyrażenie, nie krótszym niż 30 dni. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. Kryteria nie mogą dotyczyć obowiązku uzyskania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora. Kryteria przedstawia się nauczycielowi akademickiemu przed rozpoczęciem okresu podlegającego ocenie.

4. Uczelnia umożliwia studentom i doktorantom dokonanie co najmniej raz w roku akademickim oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków związanych z kształceniem.

5. Zasady dokonywania oceny, o której mowa w ust. 4, określa rektor.

6. Przy dokonywaniu oceny okresowej uwzględnia się ocenę, o której mowa w ust. 4.

7. Od wyniku oceny okresowej przysługuje odwołanie do rektora.

8. W przypadku oceny negatywnej, kolejna ocena okresowa jest dokonywana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

 • nowość Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) tutaj

Art. 255. 1. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, sprawy dotyczą-ce ocen okresowych nauczycieli akademickich prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. Pierwsza ocena okresowa, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, jest dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 tej ustawy.
3. Ocena okresowa może być dokonana w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 2. W tym przypadku kolejna ocena jest dokonywana w terminie określonym w ust. 2, przy czym może ona być dokonana nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, jeżeli poprzednia ocena była negatywna.
4. Pierwsza ocena okresowa po dniu wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, obejmuje cały okres, który upłynął od ostatniej oceny okresowej dokonanej przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) - art. 132
 • Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 2017 r. – § 88 tutaj
 • Uchwała Nr 6/2018 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj • Ocena za okres 1.01.2016 r. - 31.12.2017 r. przeprowadzana jest na podstawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 140/2013 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wraz z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr 10/2017 Senatu im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Uchwała Nr 18/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Uchwała Nr 7/2018 Senatu im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • nowość! Uchwała Nr 78/2018 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie  tutaj • Regulamin obowiązuje od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r. z wyłączeniem oceny dodatkowej w 2018 r.
 • Uchwała Nr 140/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wraz z arkuszami działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego) tutaj  z późniejszymi zmianami:
  • Uchwała Nr 98/2014 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich tutaj
  • Uchwała Nr 01/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. tutaj
  • Uchwała Nr 90/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 140/2013 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
 • Regulaminy wydziałowe wraz z punktacją za poszczególne osiągnięcia naukowe dostępne są w dziekanatach Wydziałów, sekretariatach Instytutów i StudiumInformacje dodatkowe

 • Składy komisji oceniających na kadencję 2016-2020 tutaj
 • Uchwała Nr 35/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zatrudnienia nauczycieli akademickich tutaj  Formularze

 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów i Biblioteki (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Nauki Języków Obcych (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Odwołanie od oceny okresowej wyników pracy tutaj
 • nowość! Arkusz oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego tutaj obowiązuje od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r.