Książka telefoniczna


  Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Spis telefonów

Centrala 34 3784 100
Rektor 34 3784 128
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 3784 131
34 3784 132
Prorektor ds. Rozwoju 34 3784 361
Prorektor ds. Studenckich


34 3784 122
34 3784 123
34 3784 124
Kanclerz 34 3784 183
Z-ca Kanclerza 34 3784 183
Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor 34 3784 180


Administracja centralna

Budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Administrator obiektu 34 3874 103
Kancelaria ogólna
Transport
34 3784 230
34 3784 205
Biuro Rektora
Kierownik


34 3784 128
34 3784 127
34 3784 126
Biuro Promocji
Kierownik


34 3784 361
34 3784 168
Biuro Projektów Europejskich 34 3784 133
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Kierownik
34 3784 132
34 3784 131
34 3784 364
34 3784 223
Dział Spraw Studenckich
Kierownik34 3784 122
34 3784 123
34 3784 124
Biuro Karier 34 3784 363
Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego 34 3784 204
Dział Dydaktyki
Kierownik34 3784 120
34 3784 118
34 3784 119
Zespół systemów informatycznych obsługi dydaktyki 34 3784 252
Dział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik

34 3784 104
Dział Zamówień Publicznych

34 3784 201
34 3784 200
Dział Infrastruktury Informatycznej
Kierownik


34 3784 185
34 3784 251
Z-ca Kwestora 34 3784 242
Dział Księgowości


Inwentaryzacja

34 3784 330
34 3784 340
34 3784 182
Stanowiska ds. obsługi finansowej


Kasa

34 3784 338
34 3784 321
34 3784 203
Stanowiska ds. obsługi finansowej wydziałów
Wydział Filologiczno-Historyczny
Wydział Pedagogiczny
Wydział Sztuki
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

34 3784 335
34 3784 335
34 3784 284
34 3784 284
Dział Kadr i Spraw Socjalnych
Kierownik
Kadry

Sprawy socjalne

34 3784 237
34 3784 331
34 3784 238
34 3784 367
Dział Płac
Kierownik


34 3784 332
34 3784 333
Samodzielne stanowisko ds. BHP 34 3784 141
Dział Techniczno - Remontowy
Kierownik

34 3784 209
Sekcja Inwestycji 34 3784 300
Specjalista ds. ochrony p.poż 34 3784 300
Wydawnictwo im. St. Podobińskiego
Redaktor naczelny
34 3784 327
34 3784 326
34 3784 328
34 3784 329
Centrum kształcenia na odległość 34 3784 275
Samodzielne stanowisko ds. obrony cywilnej 34 3784 164
Inspektor Ochrony Danych
34 3784 133
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 34 3784 164
Związki zawodowe
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Komisja zakładowa NSZZ Solidarność

34 3784 240
34 3784 270


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Wydział Pedagogiczny
Dziekan
Dziekanat
Kierownik
Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

34 3784 297

34 3784 302
34 3784 291
34 3784 293
34 3784 291
34 3784 292
34 3784 293
Instytut Pedagogiki 34 3784 325
Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej 34 3784 324
Wydział Sztuki
Dziekan
Dziekanat
Kierownik


34 3784 232

34 3784 232
34 3784 234
Studium Nauki Języków Obcych 34 3784 249
Uniwersytet Trzeciego Wieku 34 3784 208


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Centrala
34 36 14 918
34 36 14 919
Administrator obiektu 34 361 11 27


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Wydział Matematyczno- Przyrodniczy
Dziekan
Dziekanat
Kierownik
Studia stacjonarne, niestacjonarne

34 36 12 179

34 36 12 179
w. 224, 225
Instytut Chemii, Nauk o zdrowiu i Żywności 34 361 51 54
Instytut Fizyki 34 361 22 28
Instytut Matematyki i Informatyki 34 361 22 69
Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa 34 361 59 70
Wydział Pedagogiczny
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii

34 365 59 83


Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Centrala 34 366 49 19
Administrator obiektu 34 378 31 02


Wydziały i jednostki międzywydziałowe –budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 34 365 18 63


Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Centrala 34 3783 101
Administrator obiektu 34 3783 102
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego
Dyrektor


34 3783 120
34 3783 119


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Filologiczno-Historyczny
Dziekanat
Studia stacjonarne i niestacjonarne (kierunki: Administracja, Zarządzanie, Filozofia )


34 378 31 14
34 378 31 15
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa 34 378 31 39
Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania 34 378 31 44
Instytut Filologii Obcych 34 378 31 92
Wydział Sztuki
Instytut Muzyki

34 378 31 88

Budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Centrala 34 361 10 18
Administrator obiektu 34 361 10 67

Wydziały i jednostki międzywydziałowe – budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Wydział Sztuki
Instytut Sztuk Pięknych

34 365 66 26


Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 36 a

Centrala
34 361 31 20
34 361 54 19
Administrator obiektu 34 361 10 67
Archiwum zakładowe w. 143
Biblioteka Główna Sekretariat 34 361 24 52
Dział Informacji Naukowej i Bibliografii 34 361 48 49


Wydziały i jednostki międzywydziałowe – al. Armii Krajowej 36 a

Wydział Filologiczno-Historyczny
Dziekan
Dziekanat
Kierownik
Studia stacjonarne i niestacjonarne

34 370 42 60

34 370 42 60
34 361 14 25
Instytut Filologii Polskiej 34 366 85 44
Instytut Historii 34 361 41 14
Instytut Filozofii 34 361 39 46


Dom Studenta „Skrzat" – ul. Dąbrowskiego 76/78

Centrala 34 361 07 38
Kierownik 34 368 10 99