Krajowe Ramy Kwalifikacji


Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego - ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016r. poz. 64 i 1010)

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

Wytyczne do projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

uchwała nr 20/2017


Wytyczne do projektowania i uchwalania programów kształcenia dla studiów podyplomowych
uchwała nr 36/2017

Wytyczne do projektowania i uchwalania programów kształcenia dla kursów dokształcających w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
uchwała nr 152/2013

Wytyczne do projektowania programów kształcenia na studiach doktoranckich
Uchwała nr 9/2013

Doskonalenie metod weryfikacji efektów kształcenia
Weryfikacja efektów kształcenia


Przydatne linki
http://www.pka.edu.pl/index.php?page=akty_pw_uid

Chmielecka E. (red.) Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Warszawa: MNiSW; 2010

Kraśniewski A., Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego? Warszawa: MNiSW; 2011