Jubileusz 50-lecia Uczelni


"CORAZ BLIŻEJ DO JUBILEUSZU
50 – LECIA UCZELNI”


Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy przygotowania związane z uczczeniem 50. rocznicy powstania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Częstochowie, która stała się podwalinami tradycji akademickich Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
Ogłaszamy rozstrzygnięcie Konkursu na logo Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu

W ramach konkursu złożono 49 prace, z czego 47 spełniało wszystkie wymogi formalne i zostało przekazanych do dalszej oceny

Jury w składzie:

- prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska -Rektor

- dr hab. Grażyna Rygał, prof. UJD – Prorektor ds. Studenckich

- dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

- dr hab. Inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD – Prorektor ds. Rozwoju

- dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD – Dziekan Wydziału Sztuki

- prof. dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak

- dr hab. Agnieszka Półrola, prof. UJD

- mgr Żaneta Wojtala

wyłoniło zwycięską pracę na podstawie kryteriów wyszczególnionych w regulaminie Konkursu.

Mamy przyjemność poinformować, że autorką zwycięskiej pracy została Pani Anna Radzikowska -Studio Dedal w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy, równocześnie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i trud włożony w przygotowanie projektów.

Zwycięski projekt znajduje się tutaj


Konkurs na projekt logo 50-lecia Uczelni

Jednym z pierwszych wydarzeń Jubileuszu 50-lecia Uczelni jest konkurs na projekt graficzny logo 50-lecia Uczelni. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Projekt powinno łączyć: dobrze rozumiany tradycyjny charakter Uczelni wyższej z jej nowoczesnymi aspiracjami i innowacyjnością. Wszelkie informacje i zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo w regulaminie konkursu (+ zał. nr 1 + zał. nr 2). Projekty należy dostarczyć w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej w terminie do 20 marca 2020 r. do godz. 12.00. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesłania swoich prac.

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Nowe zapisy do regulaminu konkursu na projekt logo 50-lecia

W związku z koniecznością przejścia Uczelni na zdalne formy kształcenia studentów i doktorantów, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz zaleceniami rządowymi w sprawie min. ograniczenia przemieszczania się osób do niezbędnego minimum i wynikającymi z tego powodu utrudnieniami w dostarczeniu prac konkursowych zmienia się warunki konkursu na projekt logo 50-lecia Uczelni w zakresie:

1. Dostarczenia projektów do siedziby organizatora konkursu rozszerzając o możliwość przesłania prac drogą mailową. Prace konkursowe wraz ze skanami wypełnionych i podpisanych załączników tj. formularz z danymi osobowymi z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz oświadczenie o posiadaniu wyłącznych autorskich praw majątkowych i osobistych do projektu i do materiałów użytych w projekcie (załącznik nr 2) można także przesłać drogą elektroniczną do 20 marca 2020r., do godziny 12.00 na adres m.okwiet@ujd.edu.pl. Praca przesłana drogą mailową powinna być: w formacie pliku JPG oraz PDF w krzywych, z minimalną rozdzielczością 300dpi. Pliki należy oznaczyć sześciocyfrowym numerem rozpoznawczym wybranym dowolnie przez Uczestnika konkursu. Numer należy umieścić w prawym górnym rogu na wszystkich przesłanych plikach.

2. W przypadku dostarczenia przez Uczestnika pracy konkursowej drogą mailową, Organizator konkursu we własnym zakresie wydrukuje pracę i przedłoży ją Komisji konkursowej.

3. W związku z nieznanym dalszym przebiegiem sytuacji epidemiologicznej, Organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnego rozstrzygnięcia konkursu w trybie zdalnym. Komisja konkursowa w przypadku braku możliwości zebrania się w wyznaczonym terminie otrzyma od Organizatora wszystkie zakodowane prace w wersji elektronicznej i wyłoni laureata w oparciu o konsultacje przeprowadzone drogą elektroniczną.

Nowe zapisy do regulaminu konkursu na projekt logo 50-lecia Uczelni wprowadza się z dniem 16.03.2020 r. na podstawie & VIII pkt.4 Regulaminu konkursu oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r., poz. 374)


Podziel się swoimi wspomnieniami

Wśród wielu inicjatyw, które mają służyć podkreśleniu wyjątkowości Jubileuszu jest także plan wydania okolicznościowego wydawnictwa. Publikacja – na razie pod roboczym tytułem „50 wydarzeń na 50–lecie Uniwersytetu” – ma być wspomnieniem minionego półwiecza, a także materiałem w pewien sposób podsumowującym dotychczasowy dorobek akademików. Komitet redakcyjny zwraca się więc z prośbą do wszystkich pracowników, absolwentów, częstochowian (i nie tylko, także innych mieszkańców miast i regionów) o nadsyłanie wspomnień, fotografii i pamiątek, które kojarzą się z jubileuszem i stanowią dokumentację minionego okresu. Szczególnie mile widziane są materiały z lat 70. – 90. minionego stulecia.

Liczymy, że rzeczone zdjęcia, wspomnienia, a może inne ciekawe dokumenty i przedmioty będą wpływać do siedziby Biura Promocji UJD, ul. Waszyngtona 4/8, pok. nr 209. Można również telefonować pod numer 34 37 84 168 lub pisząc na adres mailowy: m.makowski@ujd.edu.pl. Wszystkie materiały zostaną zwrócone właścicielom. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo skorzystania z materiału bądź nieumieszczenia go, a w przypadku tekstów - ingerencji w ich treść. Na materiały czekamy do końca kwietnia 2020 roku".